ห้องหลัก : ทั่วไปโดยอ่านตอบ
นักศึกษาและนิสิตท่านใดสนใจจะเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์นวัตกรรมใหม่ของโดรน:Drone ร่วมกับผม ?อภิชาติ2790
อาจารย์หรือผู้เชี่ยวชาญที่รอบรู้กลไกการทำงานของโดรน:Drone และ UAV ท่านใดสนใจจะร่วมทำงานใหญ่นี้กับผม ?อภิชาติ4180
ใช้ตัวทำความเย็น (สู้กับภาวะโลกร้อน) หยุดการละลายที่ฐานของธารน้ำแข็งและหิ้งน้ำแข็ง ! Use Refrigerant (to fight Global Warming) to stop the beds of Glacier and Ice Shelf from melting !อภิชาติ9820
We can change white vapour trails in the sky into pretty color ones ! เราสามารถเปลี่ยนเส้นควันสีขาวบนท้องฟ้าให้กลายเป็นสีสวยๆได้ ! อภิชาติ15010
ใช้เกลือบริสุทธิ์หยุดน้ำแข็ง(บนโลก)ที่จะละลาย(เพราะภาวะโลกร้อน)ไหลลงไปทำให้ระดับน้ำทะเลสูงขึ้น ! Use Refined Salt to stop the ice ( on Earth ) which will melt ( because of global warming) and raise sea level ! อภิชาติ11810
โดรน (ยูเอวี) ตัดยอดไม้,ตัดกิ่งไม้ ...หนึ่งในปรากฏการณ์ใหม่ที่ไม่ธรรมดา ! DRONE (UAV) cuts off treetop and branches : One of the Uncommon New Phenomenons !อภิชาติ12710
DRONE (UAV) and the Uncommon New Phenomenon ! โดรน (ยูเอวี) กับปรากฏการณ์ใหม่ที่ไม่ธรรมดา !อภิชาติ13230
กระทู้ของผมในหมวดเทคโนโลยีหาย 2 ครั้งติดๆอภิชาติ11330