ห้องหลัก : ทั่วไปโดยอ่านตอบ
อาจารย์หรือผู้เชี่ยวชาญที่รอบรู้กลไกการทำงานของโดรน:Drone และ UAV ท่านใดสนใจจะร่วมทำงานใหญ่นี้กับผม ?อภิชาติ1940
ใช้ตัวทำความเย็น (สู้กับภาวะโลกร้อน) หยุดการละลายที่ฐานของธารน้ำแข็งและหิ้งน้ำแข็ง ! Use Refrigerant (to fight Global Warming) to stop the beds of Glacier and Ice Shelf from melting !อภิชาติ8090
We can change white vapour trails in the sky into pretty color ones ! เราสามารถเปลี่ยนเส้นควันสีขาวบนท้องฟ้าให้กลายเป็นสีสวยๆได้ ! อภิชาติ13280
ใช้เกลือบริสุทธิ์หยุดน้ำแข็ง(บนโลก)ที่จะละลาย(เพราะภาวะโลกร้อน)ไหลลงไปทำให้ระดับน้ำทะเลสูงขึ้น ! Use Refined Salt to stop the ice ( on Earth ) which will melt ( because of global warming) and raise sea level ! อภิชาติ11010
โดรน (ยูเอวี) ตัดยอดไม้,ตัดกิ่งไม้ ...หนึ่งในปรากฏการณ์ใหม่ที่ไม่ธรรมดา ! DRONE (UAV) cuts off treetop and branches : One of the Uncommon New Phenomenons !อภิชาติ11530
DRONE (UAV) and the Uncommon New Phenomenon ! โดรน (ยูเอวี) กับปรากฏการณ์ใหม่ที่ไม่ธรรมดา !อภิชาติ12070
กระทู้ของผมในหมวดเทคโนโลยีหาย 2 ครั้งติดๆอภิชาติ10080