ห้องหลัก : ทั่วไปโดยอ่านตอบ
Terrible news for the greenhouse gasses ; time is running out for causing global warming ! .....This is news from IQer. มีข่าวร้ายสำหรับบรรดาก๊าซเรือนกระจก ...ใกล้หมดเวลาสร้างภาวะโลกร้อนแล้ว ! .....ข่าวจากไอเคอร์อภิชาติ2540
นักศึกษาและนิสิตท่านใดสนใจจะเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์นวัตกรรมใหม่ของโดรน:Drone ร่วมกับผม ?อภิชาติ7280
อาจารย์หรือผู้เชี่ยวชาญที่รอบรู้กลไกการทำงานของโดรน:Drone และ UAV ท่านใดสนใจจะร่วมทำงานใหญ่นี้กับผม ?อภิชาติ9060
ใช้ตัวทำความเย็น (สู้กับภาวะโลกร้อน) หยุดการละลายที่ฐานของธารน้ำแข็งและหิ้งน้ำแข็ง ! Use Refrigerant (to fight Global Warming) to stop the beds of Glacier and Ice Shelf from melting !อภิชาติ14590
We can change white vapour trails in the sky into pretty color ones ! เราสามารถเปลี่ยนเส้นควันสีขาวบนท้องฟ้าให้กลายเป็นสีสวยๆได้ ! อภิชาติ19800
ใช้เกลือบริสุทธิ์หยุดน้ำแข็ง(บนโลก)ที่จะละลาย(เพราะภาวะโลกร้อน)ไหลลงไปทำให้ระดับน้ำทะเลสูงขึ้น ! Use Refined Salt to stop the ice ( on Earth ) which will melt ( because of global warming) and raise sea level ! อภิชาติ16330
โดรน (ยูเอวี) ตัดยอดไม้,ตัดกิ่งไม้ ...หนึ่งในปรากฏการณ์ใหม่ที่ไม่ธรรมดา ! DRONE (UAV) cuts off treetop and branches : One of the Uncommon New Phenomenons !อภิชาติ17380
DRONE (UAV) and the Uncommon New Phenomenon ! โดรน (ยูเอวี) กับปรากฏการณ์ใหม่ที่ไม่ธรรมดา !อภิชาติ17460
กระทู้ของผมในหมวดเทคโนโลยีหาย 2 ครั้งติดๆอภิชาติ15900