บทความเกี่ยวกับ STEM

STEM (ตอนที่ 3 : กิจกรรม STEM สำหรับประถมศึกษา)

STEM (ตอนที่ 3 : กิจกรรม STEM สำหรับประถมศึกษา)

กิจกรรม STEM สำหรับประถมศึกษา คือ การเชื่อว่านักแต่ละคนไม่เหมือนกันในมิติต่าง ๆ บทความเกี่ยวกับ STEM ในจุลสารนวัตกรรมฉบับนี้เป็นตอนที่ 3 ในตอนแรกเป็นการทำความรู้จักเกี่ยวกับ STEM ว่าคืออะไร มีที่มาที่ไปอย่างไร

บทความเกี่ยวกับ STEM

14270 views October 20, 2016

อ่านทั้งหมด

STEM (ตอนที่ 2 : อย่างไร โดย หลักการ)

STEM (ตอนที่ 2 : อย่างไร โดย หลักการ)

จากบทความตอนที่ 1 ที่ได้กล่าวถึงว่า STEM คืออะไรและทำไมถึงควรใช้ STEM เพื่อการเปลี่ยนแปลงแนวทางการศึกษาหรือการเรียนรู้ สำหรับตอนที่ 2 นี้จะมุ่งประเด็นถึงกระบวนการและวิธีการตามวิถีของ STEM ซึ่งจะได้ขอแลกเปลี่ยนความคิดและมุมมองจากประสบการณ์ตรงของผู้เขียน

บทความเกี่ยวกับ STEM

8351 views October 03, 2016

อ่านทั้งหมด

STEM (ตอนที่ 1 : อะไรและทำไม)

STEM (ตอนที่ 1 : อะไรและทำไม)

STEM หรือ STEM Education เป็นนโยบายด้านการศึกษาหรือรูปแบบหลักสูตรเพื่อจัดการเรียนการสอนหรือการเรียนรู้ในแนวทางแบบบูรณาการข้ามศาสตร์หรือข้ามสาขาวิชา ซึ่งศาสตร์แกนหลักที่เป็นหัวรถจักรสำคัญของ STEM คือวิทยาศาสตร์

บทความเกี่ยวกับ STEM

14418 views September 26, 2016

อ่านทั้งหมด

การประกันคุณภาพการศึกษา : STEM Education

การประกันคุณภาพการศึกษา : STEM Education

ในยุคปัจจุบัน ความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงจำเป็นที่แต่ละประเทศต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาและเตรียมพร้อมที่จะเผชิญกับความท้าทายจากกระแสโลก

บทความเกี่ยวกับ STEM

5370 views October 08, 2015

อ่านทั้งหมด

การบูรณาการภายในสะเต็มศึกษา

การบูรณาการภายในสะเต็มศึกษา

การบูรณาการภายในสะเต็มศึกษาสะเต็มศึกษาเป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นบูรณาการเพื่อช่วยนักเรียนสร้างความเชื่อมโยงระหว่างเนื้อหาวิชาทั้ง 4 สาขากับชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพ ทั้งนี้ระดับการบูรณาการที่อาจเกิดขึ้นในชั้นเรียนสะเต็มศึกษาสามารถแบ่งได้

บทความเกี่ยวกับ STEM

4493 views October 04, 2015

อ่านทั้งหมด

ทูตสะเต็มประเทศไทยคือใคร?

ทูตสะเต็มประเทศไทยคือใคร?

ทูตสะเต็ม (STEM Ambassador) คือบุคลากรที่มีประสบการรืในอาชีพด้านสะเต็ม ได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี จากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และรัฐวิสาหกิจ ทูตสะเต็มเป็นผู้อาสาสมัครให้องค์ความรู้

บทความเกี่ยวกับ STEM

4915 views October 02, 2015

อ่านทั้งหมด

ทำความรู้จัก STEM

ทำความรู้จัก STEM

สะเต็ม (STEM)คือ ตัวย่อที่มาจากภาษาอังกฤษของ 4 วิชา ได้แก่ S T E Mได้แก่ วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์(Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics) โดยการนำ 4 วิชานี้ มาบูรณาการเข้าด้วยกันโดยเน้นการนำความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง

บทความเกี่ยวกับ STEM

2652 views September 28, 2015

อ่านทั้งหมด

STEM Education สร้างเด็กไทย ให้เต็มคน: 10 แนวทางการจัดการเรียนรู้สะเต็ม

STEM Education สร้างเด็กไทย ให้เต็มคน: 10 แนวทางการจัดการเรียนรู้สะเต็ม

STEM Education สร้างเด็กไทย ให้เต็มคน: 10 แนวทางการจัดการเรียนรู้สะเต็มทุกวันนี้ครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี มีความตื่นตัวอย่างมากต่อแนวคิดด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางของสะเต็มศึกษา

บทความเกี่ยวกับ STEM

27717 views September 28, 2015

อ่านทั้งหมด

​แนะนำครูเด่น : ครูรัตนา ชิดชอบ ใช้สะเต็มศึกษาในชั้นเรียนเคมี

​แนะนำครูเด่น : ครูรัตนา ชิดชอบ ใช้สะเต็มศึกษาในชั้นเรียนเคมี

“สะเต็ม” หรือ “STEM” ย่อมาจาก วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์(Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics) และสะเต็มศึกษา คือ แนวทางการจัดการศึกษาที่บูรณาการความรู้จาก 4

บทความเกี่ยวกับ STEM

2946 views September 23, 2015

อ่านทั้งหมด

การเปรียบเทียบแนวคิดและทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์

การเปรียบเทียบแนวคิดและทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์

การกล่าวอ้างถึงการนำแนวคิดการออกแบบเชิงวิศวกรรมมาบูรณาการกับการเรียนรู้ศาสตร์อื่นๆ อีก 4 ศาสตร์นั้น นำมาสู่ความพยายามในการอธิบายความแตกต่างระหว่างศาสตร์ 3 ศาสตร์ที่มีความใกล้เคียงกันมาก ได้แก่ วิทยาศาสตร์

บทความเกี่ยวกับ STEM

3053 views August 10, 2015

อ่านทั้งหมด

-->