ทูตสะเต็ม (STEM Ambassador) คือบุคลากรที่มีประสบการรืในอาชีพด้านสะเต็ม ได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี จากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และรัฐวิสาหกิจ ทูตสะเต็มเป็นผู้อาสาสมัครให้องค์ความรู้ คำแนะนำ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานแก่นักเรียน ในกิจกรรมสะเต็มศึกษาในชั้นเรียนหรือกิจกรรมนอกเวลา เพื่อให้ครูและนักเรีนยได้เห็นประโยชน์ขององค์ความรู้สะเต็มศึกษาในบริบทของชีวิตจริง ทูตสะเต็มจะต้องผ่านการตรวจสอบประวัติว่าเป็นผู้มีความประพฤติดีงาม

ตัวอย่างอาชีพด้านสะเต็ม

นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัยและพัฒนา แพทย์ พยาบาล เภสัช เทคนิคการแพทย์ วิศวกร สถาปนิก นักบิน นักเทคโนโลยี โประแกรมเมอร์ นักดาราศาสตร์ นักธรณ๊วิทยา นักนิติเวช นักสำรวจ นักการเงิน ช่างเทคนิค ช่างไฟฟ้า เกษตรกรและปราชญ์ชาวบ้าน รวมถึงอาจารย์มหาวิทยาลัย และนักศึกษาปริญญาโท-เอก ในสาขาที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

บทบาทของทูตสะเต็ม

1. แนะแนวการศึกษาและการทำงานในอาชีพสะเต็มแก่นักเรียน

2. ช่วยครูผู้สอนจัดกิจกรรมสาธิต หรือการทดลองทางวิทยาศาสตร์

3. เป็นที่ปรึกษาโครงงานสะเต็มให้แก่นักเรียนหหรือเป็นกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานสะเต็ม

4. ประสานพานักเรียนไปทัศนศึกษาเพื่อดูงาน ณ สถานที่ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับสะเต็ม

5. ร่วมจัดกิจกรรมพิเศษ ในโรงเรียน หรือกิจกรรมอื่นๆ เช่น ค่ายสะเต็มศึกษา การประกวดโครงงานสะเต็ม ชุมนุม

การสมัครเป็นทูตสะเต็ม

1. ยินดีอาสาสมัครเป็นทูตสะเต็ม

2. สมัครเป็นทูตสะเต็มผ่านช่องทางรับสมัครของสสวท. และ www.STEMEdThailand.org

3. ผ่านการคัดเลือกทูตสะเต็ม และเข้ารับการอบรมตามเกณฑ์ของสสวท.

โครงการสร้างเครือข่ายทูตสะเต็ม

เครือข่ายสะเต็มคือ ระบบข้อมูลที่ใช้เก็บข้อมูลสะเต็มหรือหน่วยงานที่อาสาเข้าร่วมกิจกรรมทูตสะเต็ม เพื่อเก็บระเบียนด้านสายอาชีพ องค์ความรู้ที่เชี่ยวชาญ ประสบการณ์ ตำแหน่งของสถานที่ปฏิบัติงาน วันและเวลา ที่สะดวกในการเข้าปฏิบัติงานในโรงเรียน รวมถึงพื้นที่ที่สามารถให้บริการได้ เพื่อประโยชน์ในการจัดสรรทูตสะเต็มเหล่านี้แก่สถานศึกษาที่ต้องการทูตสะเต็มที่มีความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ ได้อย่างสะดวก นอกจากนี้ ฐานข้อมูลยังสามารถใช้เก็บบันทึกการเข้าไปช่วยงานด้านสะเต็มของทูตสะเต็มหรือองค์กรทูตสะเต็มแต่ละรายได้ด้วยว่ามีการให้บริการด้านสะเต็มศึกษาแก่สถานศึกษาใด เรื่องอะไร และเมื่อใด เครือข่ายทูตสะเต็มอาจจัดทำในระดับภูมิภาคเพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการในแต่ละพื้นที่