คณะผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ที่จัดการเรียนการสอนสายสามัญควบคู่ศาสนา จาก 6 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าแสดงความขอบคุณที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ให้การสนับสนุนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา พร้อมทั้งหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน โดยมี ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการ สสวท. ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสุขุม ศรีธัญรัตน์ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ สสวท. เมื่อเร็ว ๆ นี้