"เกาะยาว" เป็นหมู่เกาะบริเวณอ่าวพังงาของทะเลอันดามันที่มีเป้าหมายส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่สำคัญของจังหวัด ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของพื้นที่ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลบริหารจัดการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ ควบคู่ไปกับการท่องเที่ยวโดยเฉพาะส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนได้ร่วมกัน ลด ละ เลิกใช้ถุงพลาสติก สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีความตระหนักในการอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์ร่วมกัน

ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย ได้ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งอำเภอเกาะยาว , เทศบาลตำบลเกาะยาว , เทศบาลตำบลเกาะยาวใหญ่ , เทศบาลตำบลพรุใน , องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยาวน้อย พร้อมด้วยภาคีสำคัญการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มูลนิธิโลกสีเขียว และเครือเจริญโภคภัณฑ์ ลงพื้นที่รณรงค์ปลูกฝังเยาวชนไทยลด ละ เลิกใช้ถุงพลาสติก พัฒนาองค์ความรู้ควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรม “รักษ์เกาะยาว ร่วมใจลดใช้ถุงพลาสติก” สอดรับแคมเปญ คิดถุ๊ง คิดถุง ซีซั่น 6 หนึ่งในโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเซเว่น อีเลฟเว่น ที่ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง

นายธานินทร์ บูรณมานิต กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย กล่าวว่า ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย มีนโยบายและวิสัยทัศน์ในการรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติกอย่างต่อเนื่องกว่า 10 ปี และได้ริเริ่มโครงการคิดถุ๊ง คิดถุง ตั้งแต่ปี 2555 เพื่อปลูกจิตสำนึกพนักงานร้านสาขา เยาวชน และประชาชน ตลอดจนลูกค้าให้มีส่วนร่วมในการลดใช้ถุงพลาสติก ผ่านแนวคิด “ซื้อของชิ้นเล็กไม่รับถุงพลาสติก” “ซื้อของหลายชิ้นใส่รวมถุง”ในปีนี้ ซีพี ออลล์ ยังคงสานต่อเจตนารมณ์ในการประสานการรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกโดยมุ่งเน้นพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เนื่องจากเป็นพื้นที่สำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้เติบโต ซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศให้ดีขึ้น

ด้าน นายสุรสิทธิ์ ขันติพันธุกุล นายอำเภอเกาะยาว กล่าวว่าอำเภอเกาะยาวมีโนบายสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของจังหวัด “เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศชั้นนำระดับโลก แหล่งเกษตรกรรมยั่งยืน และสังคมน่าอยู่ฝั่งทะเลอันดามัน” จึงได้สนับสนุนเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกันรักษาทรัพยากรของท้องถิ่นเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนมุ่งเน้นให้พื้นที่ต่างๆ ของท้องถิ่น สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างท้องถิ่น

โครงการ รักษ์เกาะยาว ร่วมใจลดใช้ถุงพลาสติก จึงนับเป็นอีกโครงการเกิดการร่วมกันทุกภาคส่วนมาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ร่วมกันเลิกใช้ถุงพลาสติก เป็นไปตามแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศสู่สากล ที่วางกลยุทธ์ ไว้ดังนี้ 1.พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยการให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นต่างๆ จัดกิจกรรมด้านฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2. พัฒนาบุคลากร โดยการอบรมให้มีองค์ความรู้และตระหนักในการบริหารจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง 3.ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวรณรงค์ร้านค้า ผู้ประกอบการ ให้ร่วมกันสื่อสารแนวทางการรักษ์เกาะยาว ร่วมใจลดใช้ถุงพลาสติก 4. สร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว ด้วยการรักษาทรัพยากรทางธรรมชาติ มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่รักษาธรรมชาติ เช่น การมีถุงผ้า ยืมให้กับนักท่องเที่ยว เป็นต้น พลังความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกภาคส่วนจะทำให้ทรัพยากรธรรมชาติอันมีค่าของเกาะยาว ทะเลฝั่งอันดามัน ให้มีสิ่งแวดล้อมที่ดี งดงาม
เพื่อบ้านของเรา

สำหรับประชาชนผู้สนใจรณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสามารถติดตามข่าวสารของกิจกรรมหรือร่วมแชร์ความคิดเกี่ยวกับกิจกรรมดังกล่าวได้ที่ Facebook: คิดถุ๊งคิดถุง และ www.cpall.co.th