Esmod Berlin International University มอบทุนเรียนต่อด้านศิลปะ

ทุนการศึกษาประเทศเยอรมนี
 
 
 
 
         Esmod Berlin International University of Art for Fashion   ประกาศมอบทุนการศึกษาในโครงการ Esmod Kärcher Scholarship สำหรับให้นักศึกษาต่างชาติเรียนต่อระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาด้านศิลปะ
 
 
          มูลค่าของทุนนั้นจะมอบให้ระยะเวลา 1 ปี ครอบคลุมค่าเล่าเรียนทั้งหมด และมอบให้จำนวน 1 ทุนเท่านั้น ส่วนค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่าครองชีพนั้น นักศึกษาต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเอง
 
 
 
 
คุณสมบัติของผู้สมัครรับทุนการศึกษา เบื้องต้นกำหนดไว้ดังนี้….
 
- มีผลการเรียนดี สามารถสมัครเข้าเรียนกับทางสถาบันได้
- มีแรงจูงใจในทางด้านสายแฟชั่น
- จะพิจารณาผู้สมัครที่มีฐานะยากจนเป็นพิเศษ
- ผู้ที่ช่วยเหลือสังคม มีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่างๆ จะถูกให้คะแนนพิเศษ
 
 
 
          เนื่องจากโครงการนี้ต้องการช่วยเหลือผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีความตั้งใจ และเป็นคนดีของสังคม รวมถึงมีฐานะยากจนให้ได้มีโอกาสที่ดีในชีวิต 
 
 
 
 
 
เอกสารต่างๆที่ต้องใช้ในการสมัคร
 
- ใบสมัครรับทุน คลิกดาวน์โหลด 
http://esmod.de/media/filer/2014/01/27/karcherscholarshipapplicationform_1.pdf
 
- CV
 
- เรียงความประมาณ 250 คำ บรรยายแรงจูงใจด้านแฟชั่นของเรา ต้องการทำอะไรในคอร์สเรียน เหตุผลที่ควรได้รับทุน (ห้ามเกิน 250 คำเด็ดขาด)
 
- สำเนาใบแสดงผลการเรียน
 
- สำเนาพาสปอร์ต
 
- พอร์ทโพลิโอ
 
          เอกสารทั้งหมด จะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ หรือแปลเป็นภาษาเยอรมันเท่านั้น
 
 
 
ส่งเอกสารต่างๆไปที่
 
info@esmod.de
 
 
 
รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถศึกษาเพิ่มได้ที่
 
http://esmod.de/ สำหรับผู้ที่สนใจต้องสมัครก่อนวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2014 เท่านั้น
 
 
 
 
 
ที่มา : http://www.scholarship.in.th/