การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตร ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยรูปแบบการเรียนการสอน MARCE ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 2) เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะด้วยรูปแบบการเรียนการสอน MARCE 3) เพื่อศึกษาความความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3ที่มีต่อการจัด การเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตร ด้วยรูปแบบการเรียนการสอน MARCE กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส (นิพัทธ์หริณสูตร์) ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559จ านวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตร 2) แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตรด้วยรูปแบบการเรียนการสอน MARCE 3) แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตร และ 3) แบบสอบถามความคิดเห็น การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่าที(t-test) แบบ dependent และการวิเคราะห์เนื้อหา(Content Analysis)