ประสิทธิภาพของเชื้อราในการควบคุมลูกน้ำยุงก้นปล่อง Anopheles dirus

ชื่อโครงการ ประสิทธิภาพของเชื้อราในการควบคุมลูกน้ำยุงก้นปล่อง Anopheles dirus
ชื่อผู้ทำโครงงาน จีรพรรณ บุญฤทธิ์ และสมาน แก้วไวยุทธ
สถาบันการศึกษา สาขาวิชาชีววิทยา ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ระดับชั้น อื่นๆ
หมวดวิชา ชีววิทยา
บทคัดย่อ มาลาเรียเป็นโรคติดต่อในคนที่พาหะโดยยุงก้นปล่อง ซึ่งการควบคุมทางชีวภาพโดยใช้เชื้อราที่ก่อโรคต่อแมลงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการลดการใช้สารเคมี จุดมุ่งหมายของการศึกษานี้ได้ทำการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเชื้อราก่อโรคแมลง 5 สายพันธุ์ในการควบคุมลูกน้ำยุงก้นปล่อง Anopheles dirus ในการทดลองเบื้องต้น พบว่า เชื้อราสายพันธุ์ Beauveria bassiana CKB-069 และ Metarhizium anisopliae CKM-048 มีแน้วโน้มที่จะเป็นเชื้อราที่มีประสิทธิภาพสูงในการควบคุมลูกน้ำยุงก้นปล่อง ดังนั้นจึงทำการทดลองเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเชื้อราสองสายพันธ์ุดังกล่าวที่ระดับความเข้มข้นต่างๆ ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าเชื้อราสายพันธุ์ B.bassiana CKB-069 และ M. anisopliae CKM-048 มีประสิทธิภาพในการควบคุมลูกน้ำยุงก้นปล่องได้ใกล้เคียงกันมากเนื่องจากมีค่า LCห้อย50 เท่ากับ 2.26*10ยกกำลัง6 และ 1.72*10ยกกำลัง6 conidia ml ยกกำลัง-1 ตามลำดับ
วัน/เดือน/ปี
ทำโครงงาน
1 ม.ค. 2541
Download ไฟล์ PDF