บทเรียน ฟิสิกส์

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
ศักย์ไฟฟ้าศักย์ไฟฟ้า39305
เส้นแรงไฟฟ้าเส้นแรงไฟฟ้า19959
สนามไฟฟ้าสนามไฟฟ้า8063
แรงระหว่างประจุและกฎของคูลอมบ์แรงระหว่างประจุและกฎของคูลอมบ์66238
การเหนี่ยวนำไฟฟ้าการเหนี่ยวนำไฟฟ้า37125
กฎการอนุรักษ์ประจุไฟฟ้ากฎการอนุรักษ์ประจุไฟฟ้า8703
ประจุไฟฟ้าประจุไฟฟ้า8191
ปรากฏการณ์ธรรมชาติของไฟฟ้าปรากฏการณ์ธรรมชาติของไฟฟ้า5619
สมบัติของสารประกอบของธาตุตามคาบสมบัติของสารประกอบของธาตุตามคาบ28465
การทดลองและกิจกรรมการทดลองและกิจกรรม35988
ความทนแรงของวัตถุความทนแรงของวัตถุ9431
สภาพยืดหยุ่นสภาพยืดหยุ่น67074
การนำหลักสมดุลไปประยุกต์การนำหลักสมดุลไปประยุกต์26810
เสถียรภาพของสมดุลเสถียรภาพของสมดุล20164
โมเมนต์ของแรงคู่ควบโมเมนต์ของแรงคู่ควบ58367
โมเมนต์ของแรงหรือทอร์กโมเมนต์ของแรงหรือทอร์ก29121
เงื่อนไขของสมดุลเงื่อนไขของสมดุล16138
สภาพสมดุลสภาพสมดุล7072
การทดลองและกิจกรรมการทดลองและกิจกรรม20912
การทำงานในการหมุนการทำงานในการหมุน7582
โมเมนตัมเชิงมุมและอัตราการเปลี่ยนโมเมนตัมเชิงมุมโมเมนตัมเชิงมุมและอัตราการเปลี่ยนโมเมนตัมเชิงมุม20272
พลังงานจลน์ของการหมุนพลังงานจลน์ของการหมุน32536
โมเมนต์ความเฉื่อยโมเมนต์ความเฉื่อย63474
ทอร์กกับการเคลื่อนที่แบบหมุนทอร์กกับการเคลื่อนที่แบบหมุน9975
การหมุน  ความเร็วเชิงมุมและความเร่งเชิงมุมการหมุน ความเร็วเชิงมุมและความเร่งเชิงมุม31604
การทดลองและกิจกรรมการทดลองและกิจกรรม33539
การชนการชน10647
การดลและแรงดลการดลและแรงดล17924
แรงและการเปลี่ยนโมเมนตัมแรงและการเปลี่ยนโมเมนตัม11647
โมเมนตัมโมเมนตัม7580
การทดลองและกิจกรรมการทดลองและกิจกรรม33047
เครื่องกลเครื่องกล15424
กฎสากลของการอนุรักษ์พลังงาน กฎสากลของการอนุรักษ์พลังงาน 7527
การประยุกต์กฎการอนุรักษ์พลังงานกลการประยุกต์กฎการอนุรักษ์พลังงานกล31618
กฎการอนุรักษ์พลังงานกลกฎการอนุรักษ์พลังงานกล24139
พลังงาน (Energy) พลังงาน (Energy) 31508
กำลัง (Power)กำลัง (Power)49408
งาน (work)งาน (work)13524
การทดลองและกิจกรรมการทดลองและกิจกรรม38984
การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย107577
การเคลื่อนที่แบบวงกลมการเคลื่อนที่แบบวงกลม169864
การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์196287
การทดลองและกิจกรรมการทดลองและกิจกรรม36119
การนำกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันไปใช้การนำกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันไปใช้20667
แรงเสียดทานแรงเสียดทาน25102
จุดศูนย์กลางมวล และจุดศูนย์กลางของความโน้มถ่วงจุดศูนย์กลางมวล และจุดศูนย์กลางของความโน้มถ่วง35424
กฎแรงดึงดูดระหว่างมวลนิวตันกฎแรงดึงดูดระหว่างมวลนิวตัน56850
น้ำหนักน้ำหนัก5810
กฎการเคลื่อนที่ข้อที่สามของนิวตันกฎการเคลื่อนที่ข้อที่สามของนิวตัน20028
กฎการเคลื่อนที่ข้อที่สองของนิวตันกฎการเคลื่อนที่ข้อที่สองของนิวตัน8540