บทเรียน วิทย์ทั่วไป

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
Physiology: อุจจาระร่วง (Diarrhea)Physiology: อุจจาระร่วง (Diarrhea)35908
Physiology: การควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย (Body Temperature Regulation)Physiology: การควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย (Body Temperature Regulation)93432
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิตวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิต10192
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คืออะไร ??วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คืออะไร ??16819
การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศ76444
ดวเทียมและยานอวกาศดวเทียมและยานอวกาศ51666
กำเนิดระบบสริยะกำเนิดระบบสริยะ34848
ระยะห่างของดาวฤกษ์ระยะห่างของดาวฤกษ์57076
สีและอุณหภูมิผิวของดาวฤกษ์สีและอุณหภูมิผิวของดาวฤกษ์115095
ความสว่างและอันดับความสว่างของดาวฤกษ์ความสว่างและอันดับความสว่างของดาวฤกษ์41064
วิวัฒนาการของดาวฤกษ์วิวัฒนาการของดาวฤกษ์75921
กาแล็กซี่กาแล็กซี่41364
กำเนิดเอกภพกำเนิดเอกภพ102076
เอกภพเอกภพ24664
การลำดับชั้นหินการลำดับชั้นหิน88971
ซากดึกดำบรรพ์ซากดึกดำบรรพ์49330
อายุทางธรณีวิทยาอายุทางธรณีวิทยา50818
หลักฐานและข้อมูลทางธรณีภาคหลักฐานและข้อมูลทางธรณีภาค119486
แผ่นธรณีภาค   และการเคลื่อนที่แผ่นธรณีภาค และการเคลื่อนที่10927
ปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา94207
โครงสร้างโลกโครงสร้างโลก50015
ธาตุกัมมันตรังสีธาตุกัมมันตรังสี25852
ธาตุกึ่งโลหะธาตุกึ่งโลหะ28984
โลหะแทรนซิซันโลหะแทรนซิซัน8952
ธาตุหมู่ 8Aธาตุหมู่ 8A23442
ธาตุหมู่ 7Aธาตุหมู่ 7A14457
ธาตุหมู่ 1A และ 2Aธาตุหมู่ 1A และ 2A23598
พันธะเคมีพันธะเคมี10746
เวเลนซ์อิเล็กตรอนเวเลนซ์อิเล็กตรอน31162
ตารางธาตุตารางธาตุ24943
โครงสร้างอะตอมโครงสร้างอะตอม41570
อัตราการเกิดปิฏิกิริยาเคมีอัตราการเกิดปิฏิกิริยาเคมี66547
ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวันปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวัน108340
พลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีพลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี22493
การเกิดปฏิกิริยาเคมีการเกิดปฏิกิริยาเคมี17935
เส้นใยสังเคราะห์เส้นใยสังเคราะห์55947
ยางสังเคราะห์ยางสังเคราะห์23054
พลาสติกพลาสติก30734
การเกิดพอลิเมอร์การเกิดพอลิเมอร์29112
พอลิเมอร์ธรรมชาติและพอลิเมอร์สังเคราะห์พอลิเมอร์ธรรมชาติและพอลิเมอร์สังเคราะห์28258
เชื้อเพลิงในชีวิตประจำวันเชื้อเพลิงในชีวิตประจำวัน47518
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนสารประกอบไฮโดรคาร์บอน38216
แก๊สธรรมชาติแก๊สธรรมชาติ14972
ผลิตภัณฑ์จากการกลั่นปิโตรเลียมผลิตภัณฑ์จากการกลั่นปิโตรเลียม110303
กำเนิดและแหล่งปิโตรเลียมกำเนิดและแหล่งปิโตรเลียม25264
กรดนิวคลีอิกกรดนิวคลีอิก19952
กลไกลการรักษาดุลยภาพกลไกลการรักษาดุลยภาพ243270
คาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรต63326
โปรตีนโปรตีน52233
ไขมันและน้ำมันไขมันและน้ำมัน147181