บทเรียน วิทย์ทั่วไป

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
Physiology: อุจจาระร่วง (Diarrhea)Physiology: อุจจาระร่วง (Diarrhea)38826
Physiology: การควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย (Body Temperature Regulation)Physiology: การควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย (Body Temperature Regulation)104980
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิตวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิต10633
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คืออะไร ??วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คืออะไร ??17794
การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศ78376
ดวเทียมและยานอวกาศดวเทียมและยานอวกาศ52767
กำเนิดระบบสริยะกำเนิดระบบสริยะ35710
ระยะห่างของดาวฤกษ์ระยะห่างของดาวฤกษ์58251
สีและอุณหภูมิผิวของดาวฤกษ์สีและอุณหภูมิผิวของดาวฤกษ์120327
ความสว่างและอันดับความสว่างของดาวฤกษ์ความสว่างและอันดับความสว่างของดาวฤกษ์42562
วิวัฒนาการของดาวฤกษ์วิวัฒนาการของดาวฤกษ์78546
กาแล็กซี่กาแล็กซี่42366
กำเนิดเอกภพกำเนิดเอกภพ105306
เอกภพเอกภพ25262
การลำดับชั้นหินการลำดับชั้นหิน95809
ซากดึกดำบรรพ์ซากดึกดำบรรพ์51745
อายุทางธรณีวิทยาอายุทางธรณีวิทยา56099
หลักฐานและข้อมูลทางธรณีภาคหลักฐานและข้อมูลทางธรณีภาค130463
แผ่นธรณีภาค   และการเคลื่อนที่แผ่นธรณีภาค และการเคลื่อนที่11473
ปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา98846
โครงสร้างโลกโครงสร้างโลก50937
ธาตุกัมมันตรังสีธาตุกัมมันตรังสี29452
ธาตุกึ่งโลหะธาตุกึ่งโลหะ31102
โลหะแทรนซิซันโลหะแทรนซิซัน9226
ธาตุหมู่ 8Aธาตุหมู่ 8A24595
ธาตุหมู่ 7Aธาตุหมู่ 7A15105
ธาตุหมู่ 1A และ 2Aธาตุหมู่ 1A และ 2A26171
พันธะเคมีพันธะเคมี11366
เวเลนซ์อิเล็กตรอนเวเลนซ์อิเล็กตรอน32444
ตารางธาตุตารางธาตุ25706
โครงสร้างอะตอมโครงสร้างอะตอม44806
อัตราการเกิดปิฏิกิริยาเคมีอัตราการเกิดปิฏิกิริยาเคมี69870
ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวันปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวัน111368
พลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีพลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี23085
การเกิดปฏิกิริยาเคมีการเกิดปฏิกิริยาเคมี19101
เส้นใยสังเคราะห์เส้นใยสังเคราะห์57567
ยางสังเคราะห์ยางสังเคราะห์24107
พลาสติกพลาสติก31763
การเกิดพอลิเมอร์การเกิดพอลิเมอร์30206
พอลิเมอร์ธรรมชาติและพอลิเมอร์สังเคราะห์พอลิเมอร์ธรรมชาติและพอลิเมอร์สังเคราะห์29259
เชื้อเพลิงในชีวิตประจำวันเชื้อเพลิงในชีวิตประจำวัน48576
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนสารประกอบไฮโดรคาร์บอน40548
แก๊สธรรมชาติแก๊สธรรมชาติ15454
ผลิตภัณฑ์จากการกลั่นปิโตรเลียมผลิตภัณฑ์จากการกลั่นปิโตรเลียม114881
กำเนิดและแหล่งปิโตรเลียมกำเนิดและแหล่งปิโตรเลียม26303
กรดนิวคลีอิกกรดนิวคลีอิก21020
กลไกลการรักษาดุลยภาพกลไกลการรักษาดุลยภาพ259391
คาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรต65559
โปรตีนโปรตีน53796
ไขมันและน้ำมันไขมันและน้ำมัน153494