บทเรียน ชีววิทยา

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
กรดนิวคลีอีกกรดนิวคลีอีก92753
ลิพิดลิพิด120717
โปรตีนโปรตีน103694
การเจริญเติบโตของสัตว์การเจริญเติบโตของสัตว์144168
การสืบพันธุ์ การสืบพันธุ์ 80013
การรับรู้และการตอบสนองการรับรู้และการตอบสนอง33068
เซลล์ประสาท เซลล์ประสาท 60403
 การตอบสนองของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์บางชนิด การตอบสนองของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์บางชนิด22713
การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว28732
การเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังการเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง30841
การเคลื่อนที่ของสัตว์มีกระดูกสันหลังการเคลื่อนที่ของสัตว์มีกระดูกสันหลัง41808
การสื่อสารระหว่างสัตว์การสื่อสารระหว่างสัตว์31090
ประเภทพฤติกรรมของสัตว์ประเภทพฤติกรรมของสัตว์37375
กลไกการเกิดพฤติกรรมของสัตว์กลไกการเกิดพฤติกรรมของสัตว์9506
ระบบต่อมไร้ท่อระบบต่อมไร้ท่อ28105
ฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและอวัยวะที่สำคัญฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและอวัยวะที่สำคัญ170181
ฟีโรโมนฟีโรโมน10648
การรักษาดุลยภาพของร่างกายด้วยฮอร์โมนการรักษาดุลยภาพของร่างกายด้วยฮอร์โมน20562
บทที่ 9  ระบบต่อมไร้ท่อบทที่ 9 ระบบต่อมไร้ท่อ5968
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.6บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.620106
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.5บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.511228
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.4บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.4230426
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.3บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.322983
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.2บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.253673
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.1บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.117172
กำเนิดของสปีชีส์กำเนิดของสปีชีส์68676
บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม 23.4บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม 23.429995
ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีล ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีล 37354
 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.3 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.320116
พันธุศาสตร์ประชากรพันธุศาสตร์ประชากร36242
บทที่ 22 ประชากร 22.5 บทที่ 22 ประชากร 22.5 85920
บทที่ 22 ประชากร 22.4 บทที่ 22 ประชากร 22.4 28501
บทที่ 22 ประชากร 22.3 บทที่ 22 ประชากร 22.3 75519
แนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตแนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต50701
บทที่ 22 ประชากร 22.2บทที่ 22 ประชากร 22.230697
หลักฐานที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต หลักฐานที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 47535
ความปลอดภัยของเทคโนโลยีทาง DNA และมุนมองทางสังคมและจริยธรรมความปลอดภัยของเทคโนโลยีทาง DNA และมุนมองทางสังคมและจริยธรรม21964
บทที่ 22 ประชากร 22.1 บทที่ 22 ประชากร 22.1 159781
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของ DNAการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของ DNA94446
การวิเคราะห์ DNA และการศึกษาจีโนมการวิเคราะห์ DNA และการศึกษาจีโนม44151
การโคลนยีน  (gene cloning)การโคลนยีน (gene cloning)61627
พันธุวิศวกรรมพันธุวิศวกรรม37394
บทที่ 21 ระบบนิเวศ  21.4 บทที่ 21 ระบบนิเวศ 21.4 215713
มิวเทชั่น (mutation)มิวเทชั่น (mutation)60218
สมบัติของสารพันธุกรรมสมบัติของสารพันธุกรรม45667
โครงสร้างของ DNAโครงสร้างของ DNA37147
องค์ประกอบทางเคมีของ DNAองค์ประกอบทางเคมีของ DNA39109
บทที่ 21 ระบบนิเวศ  21.3บทที่ 21 ระบบนิเวศ 21.350399
 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.2 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.2141655
โครโมโซมโครโมโซม23848