บทเรียน ชีววิทยา

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
กรดนิวคลีอีกกรดนิวคลีอีก96501
ลิพิดลิพิด124488
โปรตีนโปรตีน106454
การเจริญเติบโตของสัตว์การเจริญเติบโตของสัตว์146462
การสืบพันธุ์ การสืบพันธุ์ 81766
การรับรู้และการตอบสนองการรับรู้และการตอบสนอง33407
เซลล์ประสาท เซลล์ประสาท 64511
 การตอบสนองของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์บางชนิด การตอบสนองของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์บางชนิด22922
การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว29120
การเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังการเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง31601
การเคลื่อนที่ของสัตว์มีกระดูกสันหลังการเคลื่อนที่ของสัตว์มีกระดูกสันหลัง42653
การสื่อสารระหว่างสัตว์การสื่อสารระหว่างสัตว์32328
ประเภทพฤติกรรมของสัตว์ประเภทพฤติกรรมของสัตว์38550
กลไกการเกิดพฤติกรรมของสัตว์กลไกการเกิดพฤติกรรมของสัตว์9709
ระบบต่อมไร้ท่อระบบต่อมไร้ท่อ28538
ฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและอวัยวะที่สำคัญฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและอวัยวะที่สำคัญ181488
ฟีโรโมนฟีโรโมน11002
การรักษาดุลยภาพของร่างกายด้วยฮอร์โมนการรักษาดุลยภาพของร่างกายด้วยฮอร์โมน21201
บทที่ 9  ระบบต่อมไร้ท่อบทที่ 9 ระบบต่อมไร้ท่อ6326
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.6บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.620491
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.5บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.511457
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.4บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.4232199
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.3บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.323366
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.2บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.254244
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.1บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.117339
กำเนิดของสปีชีส์กำเนิดของสปีชีส์73433
บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม 23.4บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม 23.430816
ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีล ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีล 40159
 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.3 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.320477
พันธุศาสตร์ประชากรพันธุศาสตร์ประชากร39561
บทที่ 22 ประชากร 22.5 บทที่ 22 ประชากร 22.5 88412
บทที่ 22 ประชากร 22.4 บทที่ 22 ประชากร 22.4 28990
บทที่ 22 ประชากร 22.3 บทที่ 22 ประชากร 22.3 79150
แนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตแนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต54224
บทที่ 22 ประชากร 22.2บทที่ 22 ประชากร 22.232562
หลักฐานที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต หลักฐานที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 51543
ความปลอดภัยของเทคโนโลยีทาง DNA และมุนมองทางสังคมและจริยธรรมความปลอดภัยของเทคโนโลยีทาง DNA และมุนมองทางสังคมและจริยธรรม23687
บทที่ 22 ประชากร 22.1 บทที่ 22 ประชากร 22.1 166824
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของ DNAการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของ DNA101495
การวิเคราะห์ DNA และการศึกษาจีโนมการวิเคราะห์ DNA และการศึกษาจีโนม47927
การโคลนยีน  (gene cloning)การโคลนยีน (gene cloning)66100
พันธุวิศวกรรมพันธุวิศวกรรม39833
บทที่ 21 ระบบนิเวศ  21.4 บทที่ 21 ระบบนิเวศ 21.4 218443
มิวเทชั่น (mutation)มิวเทชั่น (mutation)64387
สมบัติของสารพันธุกรรมสมบัติของสารพันธุกรรม47256
โครงสร้างของ DNAโครงสร้างของ DNA38255
องค์ประกอบทางเคมีของ DNAองค์ประกอบทางเคมีของ DNA42141
บทที่ 21 ระบบนิเวศ  21.3บทที่ 21 ระบบนิเวศ 21.351246
 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.2 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.2146144
โครโมโซมโครโมโซม24435