บทเรียน ชีววิทยา

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
กรดนิวคลีอีกกรดนิวคลีอีก87489
ลิพิดลิพิด114626
โปรตีนโปรตีน99778
การเจริญเติบโตของสัตว์การเจริญเติบโตของสัตว์136760
การสืบพันธุ์ การสืบพันธุ์ 76080
การรับรู้และการตอบสนองการรับรู้และการตอบสนอง32487
เซลล์ประสาท เซลล์ประสาท 54893
 การตอบสนองของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์บางชนิด การตอบสนองของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์บางชนิด22336
การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว28042
การเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังการเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง29722
การเคลื่อนที่ของสัตว์มีกระดูกสันหลังการเคลื่อนที่ของสัตว์มีกระดูกสันหลัง40364
การสื่อสารระหว่างสัตว์การสื่อสารระหว่างสัตว์29755
ประเภทพฤติกรรมของสัตว์ประเภทพฤติกรรมของสัตว์36231
กลไกการเกิดพฤติกรรมของสัตว์กลไกการเกิดพฤติกรรมของสัตว์9178
ระบบต่อมไร้ท่อระบบต่อมไร้ท่อ27339
ฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและอวัยวะที่สำคัญฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและอวัยวะที่สำคัญ160906
ฟีโรโมนฟีโรโมน10161
การรักษาดุลยภาพของร่างกายด้วยฮอร์โมนการรักษาดุลยภาพของร่างกายด้วยฮอร์โมน19772
บทที่ 9  ระบบต่อมไร้ท่อบทที่ 9 ระบบต่อมไร้ท่อ5549
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.6บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.619469
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.5บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.510791
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.4บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.4225946
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.3บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.321627
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.2บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.251496
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.1บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.116611
กำเนิดของสปีชีส์กำเนิดของสปีชีส์65644
บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม 23.4บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม 23.428938
ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีล ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีล 36369
 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.3 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.319547
พันธุศาสตร์ประชากรพันธุศาสตร์ประชากร33967
บทที่ 22 ประชากร 22.5 บทที่ 22 ประชากร 22.5 82808
บทที่ 22 ประชากร 22.4 บทที่ 22 ประชากร 22.4 27803
บทที่ 22 ประชากร 22.3 บทที่ 22 ประชากร 22.3 71373
แนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตแนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต47818
บทที่ 22 ประชากร 22.2บทที่ 22 ประชากร 22.228259
หลักฐานที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต หลักฐานที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 45834
ความปลอดภัยของเทคโนโลยีทาง DNA และมุนมองทางสังคมและจริยธรรมความปลอดภัยของเทคโนโลยีทาง DNA และมุนมองทางสังคมและจริยธรรม21159
บทที่ 22 ประชากร 22.1 บทที่ 22 ประชากร 22.1 151677
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของ DNAการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของ DNA91479
การวิเคราะห์ DNA และการศึกษาจีโนมการวิเคราะห์ DNA และการศึกษาจีโนม41985
การโคลนยีน  (gene cloning)การโคลนยีน (gene cloning)58988
พันธุวิศวกรรมพันธุวิศวกรรม35917
บทที่ 21 ระบบนิเวศ  21.4 บทที่ 21 ระบบนิเวศ 21.4 210057
มิวเทชั่น (mutation)มิวเทชั่น (mutation)57400
สมบัติของสารพันธุกรรมสมบัติของสารพันธุกรรม44030
โครงสร้างของ DNAโครงสร้างของ DNA35527
องค์ประกอบทางเคมีของ DNAองค์ประกอบทางเคมีของ DNA36226
บทที่ 21 ระบบนิเวศ  21.3บทที่ 21 ระบบนิเวศ 21.348155
 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.2 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.2137201
โครโมโซมโครโมโซม22902