บทเรียน เคมี

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
ลิพิดลิพิด21174
คาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรต149574
ภาวะมลพิษที่เกิดจากการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์จากเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ ภาวะมลพิษที่เกิดจากการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์จากเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ 75977
พอลิเมอร์พอลิเมอร์245905
ปิโตรเลียมปิโตรเลียม130912
การเกิดหินน้ำมันการเกิดหินน้ำมัน39489
เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์87793
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ20108
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ19080
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบ63515
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนสารประกอบไฮโดรคาร์บอน89842
หมู่ฟังก์ชันหมู่ฟังก์ชัน45923
 พันธะของคาร์บอน พันธะของคาร์บอน99974
เคมีอินทรีย์เคมีอินทรีย์13900
สารละลายบัพเฟอร์สารละลายบัพเฟอร์41408
การไทเทรตกรด-เบสการไทเทรตกรด-เบส99020
อินดิเคเตอร์สำหรับกรด-เบสอินดิเคเตอร์สำหรับกรด-เบส82539
pH ของสารละลายpH ของสารละลาย27688
การแตกตัวเป็นไอของน้ำการแตกตัวเป็นไอของน้ำ16743
สารละลายกรดและสารละลายเบสสารละลายกรดและสารละลายเบส47937
สารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอนอิเล็กโทรไลต์สารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอนอิเล็กโทรไลต์33728
สมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมสมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม69650
หลักของเลอชาเตอลิเอหลักของเลอชาเตอลิเอ74117
ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุลปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุล41379
ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารต่างๆ ณ ภาวะสมดุลความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารต่างๆ ณ ภาวะสมดุล29587
การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดภาวะสมดุลการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดภาวะสมดุล46862
แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีแนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี63361
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี143548
ปริมาณสัมพันธ์ ปริมาณสัมพันธ์ 81388
การเตรียมสารละลายการเตรียมสารละลาย130142
สารละลายสารละลาย137297
ธาตุและสารประกอบในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมธาตุและสารประกอบในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม111971
การทำนายตำแหน่งและสมบัติของธาตุในตารางธาตุการทำนายตำแหน่งและสมบัติของธาตุในตารางธาตุ26198
ธาตุกัมมันตรังสีธาตุกัมมันตรังสี88059
ธาตุกึ่งโลหะธาตุกึ่งโลหะ22520
มวลอะตอมมวลอะตอม167604
ธาตุแทรนซิชันธาตุแทรนซิชัน126352
ตำแหน่งของธาตุไฮโดรเจนในตารางธาตุตำแหน่งของธาตุไฮโดรเจนในตารางธาตุ13884
ปฏิกิริยาของธาตุและสารประกอบของธาตุตามหมู่ปฏิกิริยาของธาตุและสารประกอบของธาตุตามหมู่94552
พันธะโลหะพันธะโลหะ50677
พันธะโคเวเลนต์พันธะโคเวเลนต์227675
พันธะไอออนิกพันธะไอออนิก130943
ตารางธาตุตารางธาตุ237519
แบบจำลองอะตอมแบบจำลองอะตอม233025