บทเรียน เคมี

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
ลิพิดลิพิด21898
คาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรต155107
ภาวะมลพิษที่เกิดจากการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์จากเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ ภาวะมลพิษที่เกิดจากการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์จากเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ 80414
พอลิเมอร์พอลิเมอร์259792
ปิโตรเลียมปิโตรเลียม135351
การเกิดหินน้ำมันการเกิดหินน้ำมัน41450
เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์92192
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ20674
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ19460
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบ66378
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนสารประกอบไฮโดรคาร์บอน92792
หมู่ฟังก์ชันหมู่ฟังก์ชัน47084
 พันธะของคาร์บอน พันธะของคาร์บอน104855
เคมีอินทรีย์เคมีอินทรีย์14331
สารละลายบัพเฟอร์สารละลายบัพเฟอร์42970
การไทเทรตกรด-เบสการไทเทรตกรด-เบส103444
อินดิเคเตอร์สำหรับกรด-เบสอินดิเคเตอร์สำหรับกรด-เบส84590
pH ของสารละลายpH ของสารละลาย28711
การแตกตัวเป็นไอของน้ำการแตกตัวเป็นไอของน้ำ17241
สารละลายกรดและสารละลายเบสสารละลายกรดและสารละลายเบส49542
สารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอนอิเล็กโทรไลต์สารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอนอิเล็กโทรไลต์35615
สมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมสมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม77364
หลักของเลอชาเตอลิเอหลักของเลอชาเตอลิเอ81269
ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุลปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุล44041
ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารต่างๆ ณ ภาวะสมดุลความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารต่างๆ ณ ภาวะสมดุล30677
การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดภาวะสมดุลการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดภาวะสมดุล48699
แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีแนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี64889
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี148459
ปริมาณสัมพันธ์ ปริมาณสัมพันธ์ 84151
การเตรียมสารละลายการเตรียมสารละลาย137178
สารละลายสารละลาย146262
ธาตุและสารประกอบในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมธาตุและสารประกอบในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม116344
การทำนายตำแหน่งและสมบัติของธาตุในตารางธาตุการทำนายตำแหน่งและสมบัติของธาตุในตารางธาตุ26684
ธาตุกัมมันตรังสีธาตุกัมมันตรังสี94089
ธาตุกึ่งโลหะธาตุกึ่งโลหะ23010
มวลอะตอมมวลอะตอม175004
ธาตุแทรนซิชันธาตุแทรนซิชัน134420
ตำแหน่งของธาตุไฮโดรเจนในตารางธาตุตำแหน่งของธาตุไฮโดรเจนในตารางธาตุ14139
ปฏิกิริยาของธาตุและสารประกอบของธาตุตามหมู่ปฏิกิริยาของธาตุและสารประกอบของธาตุตามหมู่99397
พันธะโลหะพันธะโลหะ54055
พันธะโคเวเลนต์พันธะโคเวเลนต์249637
พันธะไอออนิกพันธะไอออนิก139641
ตารางธาตุตารางธาตุ243738
แบบจำลองอะตอมแบบจำลองอะตอม241697