บทเรียน เคมี

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
ลิพิดลิพิด18827
คาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรต142424
ภาวะมลพิษที่เกิดจากการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์จากเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ ภาวะมลพิษที่เกิดจากการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์จากเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ 72710
พอลิเมอร์พอลิเมอร์233964
ปิโตรเลียมปิโตรเลียม125150
การเกิดหินน้ำมันการเกิดหินน้ำมัน37751
เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์83961
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ19285
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ18473
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบ59926
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนสารประกอบไฮโดรคาร์บอน84340
หมู่ฟังก์ชันหมู่ฟังก์ชัน42675
 พันธะของคาร์บอน พันธะของคาร์บอน89517
เคมีอินทรีย์เคมีอินทรีย์12819
สารละลายบัพเฟอร์สารละลายบัพเฟอร์38993
การไทเทรตกรด-เบสการไทเทรตกรด-เบส94003
อินดิเคเตอร์สำหรับกรด-เบสอินดิเคเตอร์สำหรับกรด-เบส79995
pH ของสารละลายpH ของสารละลาย25658
การแตกตัวเป็นไอของน้ำการแตกตัวเป็นไอของน้ำ16066
สารละลายกรดและสารละลายเบสสารละลายกรดและสารละลายเบส46034
สารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอนอิเล็กโทรไลต์สารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอนอิเล็กโทรไลต์32388
สมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมสมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม65134
หลักของเลอชาเตอลิเอหลักของเลอชาเตอลิเอ69011
ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุลปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุล37796
ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารต่างๆ ณ ภาวะสมดุลความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารต่างๆ ณ ภาวะสมดุล27998
การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดภาวะสมดุลการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดภาวะสมดุล43927
แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีแนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี59892
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี132041
ปริมาณสัมพันธ์ ปริมาณสัมพันธ์ 74261
การเตรียมสารละลายการเตรียมสารละลาย120892
สารละลายสารละลาย124999
ธาตุและสารประกอบในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมธาตุและสารประกอบในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม106828
การทำนายตำแหน่งและสมบัติของธาตุในตารางธาตุการทำนายตำแหน่งและสมบัติของธาตุในตารางธาตุ25030
ธาตุกัมมันตรังสีธาตุกัมมันตรังสี82873
ธาตุกึ่งโลหะธาตุกึ่งโลหะ20925
มวลอะตอมมวลอะตอม151444
ธาตุแทรนซิชันธาตุแทรนซิชัน114970
ตำแหน่งของธาตุไฮโดรเจนในตารางธาตุตำแหน่งของธาตุไฮโดรเจนในตารางธาตุ13466
ปฏิกิริยาของธาตุและสารประกอบของธาตุตามหมู่ปฏิกิริยาของธาตุและสารประกอบของธาตุตามหมู่87280
พันธะโลหะพันธะโลหะ47314
พันธะโคเวเลนต์พันธะโคเวเลนต์214978
พันธะไอออนิกพันธะไอออนิก124458
ตารางธาตุตารางธาตุ227327
แบบจำลองอะตอมแบบจำลองอะตอม210749