บทเรียน เคมี

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
ลิพิดลิพิด20425
คาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรต145637
ภาวะมลพิษที่เกิดจากการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์จากเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ ภาวะมลพิษที่เกิดจากการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์จากเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ 74762
พอลิเมอร์พอลิเมอร์241797
ปิโตรเลียมปิโตรเลียม127905
การเกิดหินน้ำมันการเกิดหินน้ำมัน38511
เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์85839
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ19703
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ18778
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบ61486
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนสารประกอบไฮโดรคาร์บอน86265
หมู่ฟังก์ชันหมู่ฟังก์ชัน43912
 พันธะของคาร์บอน พันธะของคาร์บอน93601
เคมีอินทรีย์เคมีอินทรีย์13421
สารละลายบัพเฟอร์สารละลายบัพเฟอร์40847
การไทเทรตกรด-เบสการไทเทรตกรด-เบส97606
อินดิเคเตอร์สำหรับกรด-เบสอินดิเคเตอร์สำหรับกรด-เบส81585
pH ของสารละลายpH ของสารละลาย26874
การแตกตัวเป็นไอของน้ำการแตกตัวเป็นไอของน้ำ16539
สารละลายกรดและสารละลายเบสสารละลายกรดและสารละลายเบส47102
สารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอนอิเล็กโทรไลต์สารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอนอิเล็กโทรไลต์33145
สมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมสมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม66408
หลักของเลอชาเตอลิเอหลักของเลอชาเตอลิเอ70951
ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุลปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุล38842
ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารต่างๆ ณ ภาวะสมดุลความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารต่างๆ ณ ภาวะสมดุล28614
การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดภาวะสมดุลการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดภาวะสมดุล44721
แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีแนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี60666
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี135763
ปริมาณสัมพันธ์ ปริมาณสัมพันธ์ 77634
การเตรียมสารละลายการเตรียมสารละลาย124692
สารละลายสารละลาย129950
ธาตุและสารประกอบในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมธาตุและสารประกอบในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม109399
การทำนายตำแหน่งและสมบัติของธาตุในตารางธาตุการทำนายตำแหน่งและสมบัติของธาตุในตารางธาตุ25632
ธาตุกัมมันตรังสีธาตุกัมมันตรังสี85267
ธาตุกึ่งโลหะธาตุกึ่งโลหะ21539
มวลอะตอมมวลอะตอม157363
ธาตุแทรนซิชันธาตุแทรนซิชัน119072
ตำแหน่งของธาตุไฮโดรเจนในตารางธาตุตำแหน่งของธาตุไฮโดรเจนในตารางธาตุ13685
ปฏิกิริยาของธาตุและสารประกอบของธาตุตามหมู่ปฏิกิริยาของธาตุและสารประกอบของธาตุตามหมู่90042
พันธะโลหะพันธะโลหะ48741
พันธะโคเวเลนต์พันธะโคเวเลนต์220852
พันธะไอออนิกพันธะไอออนิก127294
ตารางธาตุตารางธาตุ231247
แบบจำลองอะตอมแบบจำลองอะตอม217361