หลักการตลาด...ตอนที่ 7: การตลาดออนไลน์ยุคศตวรรษที่ 21

การตลาดออนไลน์ยุคศตวรรษที่ 21

 

 

ปี 2555 การตลาดออนไลน์จะเริ่มเข้ามามีบทบาทกับการท่าธุรกิจมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็ก

กลางหรือใหญ่ เพราะ "การสื่อสารของคนไทย เริ่มมีการเปลี่ยนรูปแบบ" ปีนี้ 3G จะเริ่มมีบทบาทกับคนไทยมากขึ้น

และจะท่าให้คนไทยเปลี่ยนพฤติกรรมมาใช้ช่องทางการสื่อสารออนไลน์มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 

ในช่วงเริ่มต้นธุรกิจการตลาดอาจเป็นเรื่องยากของผู้ประกอบการหน้าใหม่ แต่การศึกษาหาข้อมูลและ

การท่าความเข้าใจในวิธีการการตลาดจะสามารถน่าเอาข้อมูลดังกล่าวไปใช้เพิ่มเติมความเข้าใจได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งท่า

ให้ธุรกิจออนไลน์ของคุณสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ใช้ได้อย่างตรงกลุ่มเป้าหมาย การใช้อิเล็กทรอนิกส์เป็นเครื่องมือเชิง

พาณิชย์นั้นสามารถช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย ทั้งในเรื่องของสินค้า พนักงานขาย และให้บริการได้ตลอด 7 วัน 24

ชั่วโมง แต่ทั้งนี้ ผู้ขายจะต้องศึกษาเรื่องของสินค้า ช่องทางการประชาสัมพันธ์ ตลอดจนก่าหนดกลุ่มเป้าหมายให้

ชัดเจน เพื่อให้การใช้สื่อประเภทนี้มีประสิทธิภาพสูงสุด

 

การมีเว็บไซต์เพื่อจ่าหน่ายสินค้าไม่ใช่เครื่องรับประกันความส่าเร็จ เพราะยังมีองค์ประกอบที่เป็นตัวแปร

ส่าคัญ คือ การตลาด แต่เดิมอาจจะรู้จักส่วนผสมทางการตลาดเพียง 4 P คือ Product, Price, Place, Promotion

แต่ปัจจุบันต้องรู้จักกับอีก 2 P ใหม่ คือ Personalization และ Privacy เพื่อให้เกิดการประยุกต์ใช้องค์ประกอบ

การตลาดดั้งเดิม บวกกับความสามารถพิเศษของเทคโนโลยี ท่าให้เกิดองค์ประกอบการตลาดแบบใหม่

 

องค์ประกอบที่ 1 ผลิตภัณฑ์ (Product)

 

แม้เว็บไซต์จะมีความสวยงาม แต่หากผลิตภัณฑ์ไม่ตรงกับความต้องการของลูกค้า ความสวยงามหรือ

ตื่นตาตื่นใจก็ไม่สามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับธุรกิจได้ ดังนั้น ผู้ผลิตจึงควรที่จะมีการวิเคราะห์สินค้าว่ารูปแบบควร

เป็นลักษณะใด การใช้ประโยชน์ของสินค้า และกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะการผลิตสินค้าที่ไม่มีขายทั่วไปในช่องทาง

ปกติ เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ท่าให้สินค้านั้นเป็นที่ต้องการของผู้ซื้อออนไลน์ ซึ่งปัญหาส่าคัญคือ ลูกค้าไม่สามารถทดลอง

สินค้าได้ก่อน แม้ว่าสินค้านั้นจะดีจริง ลูกค้าส่วนใหญ่จะซื้อสินค้าจากร้านที่เคยได้ยินชื่อมาก่อน หรือมีตรายี่ห้อ เพื่อ

มั่นใจในคุณภาพ นอกจากนั้น ผู้ขายจะต้องค่านึงถึงการจัดส่งสินค้าให้อยู่ในสภาพที่ดีด้วย

 

องค์ประกอบที่ 2 ราคา (Price)

 

สินค้าไทยอาจมีราคาถูกเมื่อค่านวณในสกุลเงินต่างประเทศ แต่การขายสินค้าไปต่างประเทศใน

ลักษณะผู้ผลิตสู่ผู้บริโภค (B2C) นั้น ผู้ซื้อต้องช่าระค่าขนส่งและภาษีน่าเข้าด้วย ซึ่งในระยะยาวแล้วต้นทุนการผลิต

ของไทยอาจสูงกว่าอินเดีย หรือจีน เพราะค่าแรงที่ปรับตัวสูงขึ้น ท่าให้ไม่สามารถพึ่งพาการส่งออกด้วยการขายของ

ถูกได้อีกต่อไป ดังนั้น ผู้ขายจึงควรเน้นการตั้งราคาให้เหมาะสมกับคุณภาพของสินค้า ส่าหรับการตั้งราคาเพื่อจำ

หน่ายสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ตนั้น ผู้ขายจะต้องค่านวณต้นทุนให้รอบคอบ

 

องค์ประกอบที่ 3 ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place)

 

เว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การหาท่าเลอาจจะเทียบเคียงได้กับการตั้งชื่อร้านค้า ที่ศัพท์ทาง

อินเทอร์เน็ตเรียกว่า Domain Name ในทางอินเทอร์เน็ตนั้นไม่มีข้อจ่ากัดทางกายภาพ ดังนั้นท่าเลทางอินเทอร์เน็ต

จึงไม่ได้หมายถึงที่ตั้งของร้าน ร้านค้าอาจใส่ข้อมูลสินค้าบนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ตั้งอยู่ที่ประเทศไทย อเมริกา หรือ

อินเดีย ได้ โดยลูกค้าไม่ได้สนใจมากนัก แต่ลูกค้าเข้าสู่ร้านค้าโดยจดจ่าชื่อร้าน เช่น Amazon.com หรือ

Hotmail.com ชื่อร้านค้าเหล่านี้เปรียบเสมือนยี่ห้อสินค้า และชื่อเหล่านี้เป็นทรัพยากรที่มีอยู่จ่ากัดบนโลกอินเทอร์เน็ต

เช่นเดียวกับท่าเลทองย่านการค้า การจดทะเบียนโดเมนเนมจึงควรเลือกชื่อที่จดจ่าได้ง่าย

 

องค์ประกอบที่ 4 การส่งเสริมการขาย (Promotion)

 

การส่งเสริมการขายบนเว็บไซต์เป็นสิ่งจ่าเป็น โดยรูปแบบมีตั้งแต่การจัดชิงรางวัล การให้ส่วนลดพิเศษ

รวมทั้งการโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าเข้ามาเลือกสินค้าที่เว็บไซต์ นอกจากการโฆษณาประชาสัมพันธ์ในสื่อปกติ

ยังมีการโฆษณาด้วยรูปแบบป้ายโฆษณาบนเว็บไซต์ (Banner Advertising) ซึ่งมีลักษณะคล้ายสื่อสิ่งพิมพ์ แต่จะ

แสดงบนเว็บไซต์อื่น วิธีการประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ที่ได้ผลดีอีกวิธีหนึ่งคือ การลงทะเบียนในเว็บไซต์เครื่องมือค้นหา

เช่น Yahoo, Google หรือการประมูลขายสินค้าในเว็บไซต์ eBay นอกจากการประชาสัมพันธ์ด้วยวิธีต่างๆ ให้ลูกค้า

รู้จักเว็บไซต์แล้ว บริการหลังการขายก็เป็นเรื่องส่าคัญ หากมีบริการที่ดี จะท่าให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ และอาจ

กลับมาซื้อซ้ำ หรืออาจบอกต่อเพื่อนฝูงให้มาใช้บริการร้านออนไลน์ของผู้ขายต่อไปได้

 

องค์ประกอบที่ 5 การให้บริการแบบเจาะจง (Personalization)

 

 

      เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตท่าให้เว็บไซต์สามารถเก็บข้อมูลของลูกค้าแต่ละคนได้ และสามารถให้บริการแบบเจาะจง

กับลูกค้าแต่ละรายได้ เพราะเครื่องคอมพิวเตอร์ของร้านค้าสามารถเก็บข้อมูลการซื้อสินค้าของลูกค้าทุกราย และใช้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประเภท Data Mining ท่าการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ในการซื้อสินค้า รวมทั้งการเสนอขาย

สินค้าแบบ Cross Sell ซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้สามารถพัฒนาไปใช้กับการให้บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ด้วยระบบ

Call Center ได้ด้วย

 

องค์ประกอบที่ 6 การรักษาความเป็นส่วนตัว (Privacy)

 

 

การซื้อขายผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผู้ซื้อต้องมีการกรอกข้อมูลส่วนตัวของตนส่งไปให้ผู้ขาย

ดังนั้น ผู้ขายจะต้องรักษาความลับของข้อมูลเหล่านี้ โดยต้องไม่เผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของลูกค้าก่อนได้รับ

อนุญาต ผู้ดูแลเว็บไซต์จ่าเป็นต้องสร้างระบบรักษาความปลอดภัยที่เชื่อถือได้ว่า ข้อมูลเหล่านี้จะไม่ถูกโจรกรรมออก

ไปได้ โดยผู้ขายจะต้องระบุนโยบายเกี่ยวกับการรักษาความเป็นส่วนตัวของลูกค้า หรือ Privacy Policy ให้ชัดเจนบน

เว็บไซต์ และปฏิบัติตามกฎนั้นอย่างเคร่งครัด

 

   ........

 

 อ้างอิง  www.emarketing.in.th