ช่วงและการแก้อสมการ

 

ตัวอย่างการแสดงช่วงด้วยกราฟบนเส้นจำนวน

แบบฝึกหัด 2.5  ก

1.  จงเขียนช่วงต่อไปนี้ในรูปของเซต  พร้อมทั้งแสดงช่วงด้วยกราฟบนเส้นจำนวน