ค่าความจริงของประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณสองตัว

ประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณ   สามารถเขียนได้ 8 รูปแบบ   ได้แก่

 

ซึ่งจะหาค่าความจริงของประโยคเหล่านี้ได้ดังต่อไปนี้