ค่าความจริงของประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณ

                                                                                                                                                                                                                                  

           จากตัวอย่างที่กล่าวมาแล้วจะเห็นได้ว่า  ถ้าเติมตัวบ่งปริมาณข้างหน้าประโยคเปิดจะได้ประพจน์

           การพิจารณาค่าความจริงของประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณนั้น  โดยทั่วไปจะพิจารณาแต่ละส่วนของประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณ  ดังนี้

                      ส่วนที่  1  ตัวบ่งปริมาณ

                      ส่วนที่  2  ประโยคเปิด

                      ส่วนที่  3  เอกภพสัมพัทธ์

                              

               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                

แบบฝึกหัด  1.10

  จงหาความจริงของประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณต่อไปนี้