ตัวบ่งปริมาณ

 

            

                                                                                                                                                    สำหรับประโยค  มีจำนวนจริงอย่างน้อยหนึ่งจำนวนที่น้อยกว่าศูนย์และจำนวนจริงบางจำนวนน้อยกว่าศูนย์ ประโยคทั้งสองมีตัวบ่งปริมาณอย่างเดียวกันคือ  สำหรับ...บางตัว

หมายเหตุ   การเขียนสัญลักษณ์แทนประโยคเปิดที่มีตัวบ่งปริมาณ  เราจะต้องเขียนเอกภพสัมพัทธ์กำกับไว้เสมอเพื่อจะได้ทราบขอบเขตของตัวแปรว่าแทนสิ่งใด  แต่ในกรณีที่เอกภพสัมพัทธ์เป็นเซตของจำนวนจริง  มักนิยมละการเขียนเอกภพสัมพัทธ์  นอกจากนี้ในการศึกษาเกี่ยวกับเซตนิยมละการเขียนเอกภพสัมพัทธ์เช่นเดียวกัน

                                                             ในกรณีที่ประโยคเปิดมีตัวบ่งปริมาณมากกว่า  1  ตัว  สามารถใช้สัญลักษณ์ได้ดังตัวอย่างต่อไปนี้