รูปแบบของประพจน์ที่สมมูลกัน

 

 

           ข้อความสองข้อความจะสมมูลกันหรือไม่  สามารถตรวจสอบได้โดยเปลี่ยนข้อความเป็นสัญลักษณ์ในรูปแบบของประพจน์  แล้วพิจารณาว่ารูปแบบของประพจน์ทั้งสองสมมูลกันหรือไม่  ดังตัวอย่างต่อไปนี้

 

 

3.  “รูปแบบของประพจน์  (ก)  เป็นนิเสธของรูปแบบประพจน์  (ข)  เมื่อค่าความจริงของรูปแบบของประพจน์  (ก)  ต่างกับค่าความจริงของรูปแบบของประพจน์  (ข)  ทุกกรณี

           จงตรวจสอบแต่ละข้อต่อไปนี้ว่า  รูปแบบหรือข้อความ  (ก)  กับรูปแบบหรือข้อความ  (ข)  เป็นนิเสธกันหรือไม่