แบบฝึกหัด การนำกราฟไปใช้ในการแก้สมการและอสมการ

 

                1)              2)      

 

                 3)             4)        

                 5)