แบบฝึกหัด กราฟของฟังก์ชันกำลังสอง

แบบฝึกหัด 1.3.1

1.  จงร่างกราฟของฟังก์ชันกำลังสองที่กำหนดให้ต่อไปนี้อย่างคร่าวๆ

   

2.  จงร่างกราฟของฟังก์ชันกำลังสองที่กำหนดให้ต่อไปนี้อย่างคร่าวๆ  โดยใช้ระนาบเดียวกัน

                                               

                                      

                                

                               

                      

                

                     

                              

                         

    

     3.  จงจับคู่สมการ  และกราฟที่กำหนดให้ดังต่อไปนี้