ตะลุยโจทย์วิทยาศาสตร์ ม.1-ม.-3 (ช่วงชั้นที่ 3) แบบทดสอบชุดที่ 12

วิชา : อื่นๆ ระดับชั้น : มัธยมต้น
จำนวน : 50 ข้อ ผู้เข้าชม : 5,479 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 ) 

การจดเทียนไข  โดยกระป๋องอะลูมิเนียมมีขนาดเนื้อวัสดุบางมาก  คว่ำครอบเทียนไขดังรูป  ในการทดลองจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรกับกระป่องที่มีการยืดหยุ่นตัวได้ดีมาก 


                                   


 

ขนาดของกระป๋อง

ขนาดใหญ่เล้กของเทียนไข

เวลาในการเผาไหม้          

สีของเทียนไข 

2 ) 

ถ้าเราต้องการเปลี่ยนน้ำในตู้ปลา จงพิจารณารูปใดต่อไปนี้แสดงได้ถูกต้อง 

 

3 ) 

เมื่อแสงเคลื่อนที่ผ่านรอยต่อระหว่างตัวกลางคู่หนึ่ง จงพิจารณาว่าข้อใดถูกต้อง 

 

รังสีตกกระทบและรังสีหักเหอยู่บนระนาบต่างกัน

รังสีตกกระทบและเส้นแนวฉากเท่านั้นที่อยู่บนระนาบเดี่ยวกัน

รังสีตกกระทบ เส้นแนวฉากและรังสีหักเหอยู่บนระนาบต่างกัน

รังสีตกกระทบ เส้นแนวฉากและรังสีหักเหอยู่บนระนาบเดี่ยวกัน

4 ) 

จงพิจารณาว่าข้อความใดไม่ถูกต้อง 

 

คลื่นตามยาวเป็นคลื่นที่อนุภาคของตัวกลางสั่นตามแนวทิศการเคลื่อนที่ของคลื่น

คลื่นตามขวางเป็นคลื่นที่อนุภาคของตัวกลางสั่นตามแนวที่ตั้งได้ฉากกับการเคลื่อนที่ของคลื่น 

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าไม่จำเป็นต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่ แต่ก็จัดเป็นคลื่นตามขวาง 

ในตัวกลางอันเดี่ยวกัน   อนุภาคของตัวกลางจะสั่นในทิศตั้งฉากหรือขนานกับการเคลื่อนที่ของคลื่นได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง

5 ) 

เตาไมโครเวฟทำให้อาหารสุกได้อย่างไร 

 

เครื่องให้กระแสไฟฟ้าผ่านขดลวดความต้านทาน เพื่อทำให้เกิดความร้อนในเตาไมโครเวฟ  และทำใหอาหารสุก

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าทำให้อณูของอาหารสั่นสะเทือนจาเกิดความร้อน  และอาหารสุก 

เครื่องแผ่รังสีทำให้อาหารสุก

เครื่องทำใหภาชนะของอาหารร้อนและถ่ายเทความร้อนให้กับอาหาร

6 ) 

เส้นใยนำแสงอาศัยหลักการใดเกี่ยวกับแสง 

 

การหักเห

การสะท้อน

การเบี่ยงเบน      

การสะท้อนกลับหมด

7 ) 

แว่นขยายมีความยาวโฟกัส 8 เซนติเมตร วางห่างจากเหรียญบาท 3 เซนติเมตร จะมีกำลังขยายใด 

 

0.8 เท่า

1.6 เท่า 

2.1 เท่า

3.2 เท่า

8 ) 

จงพิจารณาจากรูป  เส้นใดของรังสีสะท้อนไม่ถูกต้องตามกฎการสะท้อนของแสง 


                       


 

DB

AE

AF

BC

9 ) 

โป๊ะรูปสีเหลี่ยมยาว 4 เมตร กว้าง 2 เมตร มีมวล 12 ตัน ลอยอยู่ในน้ำทะเลที่สภาวะสมดุล  ซึ่งนำทะเล  มีความถ่วงจำเพาะ 1.03 จงคำนวณหาส่วนที่จมน้ำ (d) ให้ความหนาแน่นของน้ำเท่ากับ 1,000 กิโลลูกบาศก์เมตร และค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงโลก (g) เท่ากับ 10 เมตรต่อวินาที2 ดังรูป 


                                          


 

d = 1.15  เมตร 

d = 1.25 เมตร

d =  1.45 เมตร

d =  1.55  เมตร

10 ) 

มีคนสงสัยว่าก้อนทองคำบริสุทธิ์ 19.3 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ก้อนหนึ่งรูกลวงตรงกลางก้อนทองคำนี้มีมวล 38.25 กรัม เมื่อชั่งในอากาศ แต่เมื่อนำไปชั่งในน้ำทองคำมีมวลเป็น 36.22 กรัม จงหาปริมาณของรูกลวงตรงกลางในทองตำชิ้นนี้ (ตอบในหน่วยลูกบาศก์เซนติมเตร) 

0.048

0.084

2.04

3.02

11 ) 

น้ำมันเชื่อเพลิงมีมวล 51 กรัม ปริมาตร 75 ลูกบาศก์เซนติเมตร ความหนาแน่นและความถ่วงจำเพาะของน้ำมันเชื่อเพลิงนี้มีค่าเป็นเท่าใด (เรียงตามลำดับในระบบ SI)

 

1.4 x 10-3 , 0.68            

1.4 x 10-3 , 0.063

6.8 x 102 , 0.68

6.8 x 102 , 0.068

12 ) 

ก้อนอิฐมีมวล 2 กิโลกรัม กำลังเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็ว 6 เมตรต่อวินาที จะต้องใช้แรง F ขนาดเท่าใดในการ หยุดก้อนอิฐในเวลา 7 x 10-4วินาที (ตอบในหน่วยนิวตัน) 

1.2 x 102

1.7 x 102

1.2 x 104

1.71 x 104

13 ) 

ลวดอลูมินันเบอร์ 10  มีเส้นผ่านศูนย์กลางเป็น 2.59 มิลิเมตร จะต้องใช้ลวดเบอร์ 10 นี้จำนวนกี่เมตรเพื่อให้มีความต้านทาน 1 โอห์ม ลวดอะลูมินัมมีสภาพต้านทานเป็น 2.8 x 10-8 โอห์ม – เมตร 

182

186

188

196

14 ) 

จากรูปวงจรไฟฟ้า จงคำนวณหาผลต่างกระแสไฟฟ้าระหว่าง I2 กับ I8 มีค่าต่างกันกี่แอมแปร์ 


                           


 

30

24

20

15

15 ) 

ลูกปืนมีความจุความร้อนจำเพาะ 128 จูลต่อกิโลกรัมต่อองศาเซลเซียส มีมวล  3 กรัม เคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็ว  180 เมตรต่อวินาที  เข้าไปในถุงทรายแล้วหยุด ถ้าพลังงานจลน์ทั้งหมดกลายเป็นพลังงานความร้อนที่เพิ่มให้กับลูกปืน จงวิเคราะห์ว่าข้อมูลใดสรุปได้ถูกต้อง

                        ก.  พลังงานจลน์ของลูกปืนมีค่าเท่ากับ 48.6 จูล

                        ข.  ความจุความร้อนของลูกปืนเท่ากับ 0.384 จูลต่อเคลวิน

                        ค.  อุณหภูมิลูกปืนเปลี่ยนแปลงไป 12.7  องศาเซลเซียส โดยประมาณ 

ก. และ ข. ถูก

ข. และ ค. ถูก

ก. และ ค. ถูก

ก.,ข. และ ค. ถูก

16 ) 

ชายผู้หนึ่งคว่ำกระป๋องพลาสติกแล้วขึ้นไปเหยียบเพื่อต่อตัวเองให้สูงขึ้น เพื่อจะหยิบหนังสือชั้นบนแต่ ก้นกระป๋องแตกและทะลุในที่สุดเมื่อถูกเหยียบ แสดงว่าแรงที่ส่งไปสู่กระป๋องไปตามกฎข้อใดของนิวตัน 

กฎข้อที่ 1  เพราะกระป๋องอยู่นิ่งถือว่าเกิดความเฉลื่อย

กฎข้อที่ 2  ถือว่าแรงจากผู้ชายนั้นเป็นตัวการเปลี่ยนโมเมนตัมของกระป๋อง

กฎข้อที่  3   กระป๋องไม่สามารถทนทานต่อแรงกิริยาจากชายผู้นั้นได้

ไม่ตรงกับข้อใดเลย  ถือเป็นกรณีการเล่นกล

17 ) 

จากรูป หลอดแก้วทั้งสี่ A, B, C และ D มีน้ำอยู่ในหลอดขณะเขย่าเป็นดังรูป  หลังเขย่าน้ำในหลอด  A, B, C และ D จะมีลักษณะเป็นอย่างไร


                               


 

ระดับน้ำจะอยู่ที่ระดับเดี่ยวกัน       

ระดับน้ำจะยังคงอยู่ในสภาพเหมือนดังรูป

ระดับน้ำในหลอด D  จะสูงกว่าหลอด A และ C

ระดับน้ำในหลอด B  จะอยู่ต่ำกว่าหลอด A, C, และD

18 ) 

ในการถอนตะปูออกจากไม้ ต้องใช้แรงดึงตะปูอย่างน้อย  800 นิวตัน  จงหาว่าแรง P น้อยที่สุดที่ต้องใช้กระทำต่อค้อนเป็นเท่าใด (ตอบในหน่วยนิวตัน)
 

180

200

19 ) 

จากรูป  จงหาว่ารูปใดต้องออกแรง F มากที่สุด ถ้าระบบในสมดุลของแรง 

 

20 ) 

มอเตอร์มีกำลัง 12 กำลังม้า มีประสิทธิภาพ  90  เปอร์เซ็นต์ จงคำนวณหากำลังที่ให้กับระบบมีค่าเป็นกี่กิโลวัตต์ (ตอบโดยประมาณ) 

 

10

12

9,946.7

10,000

21 ) 

วันเทคโนโลยีของไทย ตรงกับวันที่และเดือนอะไรของทุกปี 

 

4 ตุลาคม

19 ตุลาคม

25 พฤศจิกายน

5 ธันวาคม

22 ) 

การปิโตเลียมแห่งประเทศไทย ดำเนินโครงการซ่อมบำรุงรถแท็กซี่ ซึ่งปรับเปลี่ยนมาใช้แก๊สธรรมชาติ NGV (Natural Gas for Vehicle) พบว่ามีข้อด้อยตรงกับข้อใด

 

ตัวถังบรรจุแก๊สมีน้ำหนักมากและเทคโนโลยียังไม่แพร่หลาย 

เบากว่าอากาศจึงสะสมจนติดไฟได้เมื่อมีการรั่วไหล

มลพิษในไอเสียมากกว่าน้ำมันเบนซินและดีเซล

สมรรถนะการขับขี่ต่ำกว่าการใช้น้ำมันเบนซิน

23 ) 

อาวุธชีวภาพหรืออาวุธเชื่อโรค  คืออาวุธที่สกัดมาจากสิ่งมีชีวิตทั้งพืช สัตว์  และจุลินทรีย์  สำหรับจุลินทรีย์และสารพิษที่มีศักยภาพในการพัฒนาอาวุธชีวภาพ ได้แก่ข้อใด

                        ก.  แอสเปอร์จิลลัส ฟลาวัส

                        ข.  แอนแทร็กซ์

                        ค.  อีโบลา

                        ง.  ไรซิน 

ก. และ ข.

ค. และ ง.

ข. และ ค.

ก.,ข.,ค. และ ง.

24 ) 

ไบโอดีเซล  (Biodiesel) ที่ชาวบ้านอำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  หรือที่จังหวัดสมุทรสงครามใช้อยู่อาจเรียกว่า โคโค-ดีเซล หรือปาล์มดีเซล มีวิธีทำได้อย่างไร

 

น้ำมันพืช น้ำมันสัตว์ โดยไม่เติมสารหรือเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของน้ำมัน

น้ำมันพืช  โดยผสมน้ำมันดีเซลลงไปและมาผ่านการบานการทางเคมี  โดยใช้แอลกอฮอล์ทำปฏิกิริยากับกรดใช้เป็นเอสเทอร์

น้ำมันพืช น้ำมันสัตว์ โดยผสมน้ำมันก๊าด หรือดีเซลลงไป

น้ำมันพืช  โดยผสมน้ำมันก๊าดลงไป

25 ) 

ยูเรียนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างสำคัญและกว้างขวางในด้านอุตสาหกรรม โดยเฉพาะใช้ผลิตปุ๋ย เรียกว่าปุ๋ยยูเรียยูเรียสังเคราะห์ได้จากสารชนิดใด 

 

คาร์อบอนไดออกไซด์  แอมโมเนีย

แอมโมเนีย  กรดซัลฟิวริก

กลูโคส  เอทานอล

คาร์บอนไดออกไซด์ กรดซัลฟิวริก

26 ) 

เมื่อสูดดมไอของแก๊สหุงต้ม  จะเป็นอันตรายกับเนื้อเยื่อปอดได้  เพราะไอของแก๊สหุงต้มมีผลอย่างไร 

 

ทำปฏิกิริยากับอากาศในถุงลม

ทำปฏิกิริยากับผนังเซลล์ปอด

ละลายไขมันในผนังเซลล์ปอด      

เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเคมี

27 ) 

น้ำมันพืชมีสารช่วยป้องการการเหม็นหืน  ซึ่งมีปรกกฎอยู่ตามธรรมชาติ ได้แก่สารชนิดใด 

 

กรดโอเลอิก        

กรดปาล์มมิติก

วิตามินบี 

วิตามินอี

28 ) 

ใส่น้ำสัปะรดจนท่วมชิ้นเนื้อ ตั้งบีเกอร์ไว้นาน 10 นาที จะทำให้เนื้อเปื่อยยุ่ยได้ เพราะน้ำสับปะรดมีเอนไซด์ชนิดใด

 

ปาเปน

โบรเมเลน

ยูรีเอส

เพกติเนส

29 ) 

สารชนิดใดเมื่อนำมาต้มกับกรดไฮโดรคลอริกเข้มข้น 6 mol/dm3 แล้วทำให้เป็นกลาง  และนำมา ทดสอบด้วยสารละลายเบเนดิกต์  ต้มในน้ำเดือดจะเกิดตะกอนสีแดงอิฐ 

เจลาติน  น้ำตาลทราย  คอลาเจน

เพกสิเนส  แป้ง  ไกลโคเจน

น้ำตาลทราย  แป้ง  สำลี      

เซลลูโลส  เคซีน  เจลาติน

30 ) 

สารละลายชนิดใดมี pH = 7 

 

เมทานอล  ฟรักโทส  ดินประสิว

ไบยูเร็ต  น้ำตาล นมถั่วเหลือง

เอทานอล  น้ำมันพืช  วิตามินซี

ด่างคลี  น้ำซุป  โวเดียมคาร์บอเน็ต

31 ) 

จากรูปการทดลองนี้  ผู้ทำการทดลองต้องการตรวจสอบสมมติฐานใด 


                      


 

เมื่อพืชน้ำหายใจจะคายแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์

แสงจำเป็นต่อการสังเคราะห์ด้วยแสง

การสังเคราะห์ด้วยแสงให้แก๊สให้แก๊สออกซิเจน

พืชน้ำคายแก๊สออกทางก้านในมากที่สุด

32 ) 

จากตารางบอกส่วนประกอบส่วนประกอบของดอกไม้ 1 ดอก อักษร ก ข ค และ ง ตรงกับตัวเลือกใด


ชนิดของดอกไม้กลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวผู้เกสรตัวเมียพริก+++

ข้าวเจ้า--

+ข้าวโพด--

+ตำลึง+++

 

+ + - -

- + - +

+ - + -

- - + +

33 ) 

เนื้อไม้ที่ถูกนำมาทำเฟอร์นอเจอร์จำพวกตู้ เก้าอี้ ส่วนใหญ่เป็นโครงสร้างใดของพืช 

 

ท่อลำเลียงน้ำและแร่ธาตุ

ท่อลำเลียงอาหาร

 เยื่อเจริญ          

ทั้ง 1) ,2) และ 3)

34 ) 

ไข่ของเต่าตนุ 1 ฟอง ที่ขุดขึ้นมาจากใต้ทราย มีโครงสร้างใดทำหน้าที่เป็นเยื่อหุ้มเซลล์

 

เปลือกไข่

เยื้อหุ้มไข่ขาว

เยื่อหุ้มไข่ดาว

ทั้ง 2) และ 3)

35 ) 

แมลงในข้อใดมีแบบแผนการเจริญเติบโตตามแผนภาพ


                        

ยุง  แมลงสาบ  ตั๊กแตน

มวนลำไย  ชีปะขาว  แมลงปอ

จักจั่น  จิ้งหรีด  ปลวก 

แมลงปอ  ยุง  ไรน้ำ

36 ) 

สงครามเชื้อโรคที่ชาวโลกหวาดกลัวอยู่ในขณะนี้ คือเชื้อโรคชนิดใด

 

ไวรัสเอดส์

ราปากเท้าเปื่อย

แบคทีเรียแอนแทร็กซ์       

ไวรัสพิษสุนัขบ้า

37 ) 

สิ่งมีชีวิตในข้อใดที่ได้รับพลังงานใช้ในการดำรงชีวิตแตกต่างจากข้ออื่น 

 

เห็ดนางฟ้า         

แบคทีเรียสีม่วง

ราเขียว

ยีสต์

38 ) 

ไก่ป่ากับช้างป่ามีความสัมพันธ์กันเหมือนความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตคู่ใด 

 

ดอกไม้ทะเลกับปูเสฉวน

ม้าลายกับนำกระจอกเทศ

ปลาฉลามกับเหาฉลาม

เสือกับสิงโต

39 ) 

ในอาหารส่วนที่กินได้ 100 กรัม อาหารในข้อใดมีโปรตีนสูงสุด 

 

ปลาทู

ถั่วเหลือง

เนื้อหมูติดมัน

เนื้อวัวไม่มีมัน

40 ) 

การทดสอบสารอาหารในข้อใดถูกต้อง

 

นำกะทิมาหยดกรดไนตริก นำไปอุ่นได้สารสีเหลือง แสดงว่ามีไขมันแห้วหยดสารละลายไบยูเรตได้สีน้ำเงิน  แสดงว่ามีแป้ง

นมสดเติมเบเนดิกส์อุ่นร้อนเกิดตะกอนสีเหลือง แสดงว่ามีน้ำตาล

สำลีหยดสารละลายไอโอดีนเกิดสีน้ำตาลเหลือง  แสดงว่ามีกูลโคสต่อกัน

41 ) 

สารใดต่อไปนี้ไม่ใช่โปรตีน 

 

ไทยาลิน

สเตียรอยด์

อินซูลิน

ฮีโมโกลบิน

42 ) 

สาร  Heparin  ที่ใช้ในการแข็งตัวของเลือดในร่างกายสร้างมาจากแหล่งใด 

 

ตับ

ม้าม

เม็ดเลือด

เส้นเลือด

43 ) 

การหายใจเข้า (Inspiration) เกี่ยวข้องกับข้อใด

 

กระบังลมหดตัว กระดูกซี่โครงละระดับลง

กระดูกซี่โครงยกสูงขึ้น กระบังลมลดระดับลง

ปอดขยายใหญ่ขึ้น กระบังลมยกตัวขึ้นสูง

ปอดพองออก  ท้องแฟบลง

44 ) 

เกณฑ์ที่ใช้วัดการเจริญเติบโตของนักเรียนชั้น ม. 3 ได้ดีที่สุดคือข้อใด 

วัดความสูงและน้ำหนักสด

วัดมวลน้ำหนักแห้ง

นับจำนวนเซลล์ที่เพิ่มขึ้น

วัดขนาดของสะโพก  รอบอก  และรอบเอว

45 ) 

เพศชายที่มีอัณฑะค้างในช่องท้อง 1 ลูก มีผลต่อสิ่งใดต่อไปนี้ 

ปริมาณฮอโมนเพศชายลดลง       

ปริมาณตัวอสุจิลดลง

อุณหภูมิของร่างกายสูงขึ้น

ความรู้สึกทางเพศลดลง 

46 ) 

ให้ลักษณะตา 2 ชั้น นำมาโดยยีนด้อย ตาชั้นเดี่ยวนำยีนมาโดยยีนเด่น  ชายหญิงคู่หนึ่งแต่งงานกัน และมีลูก ตา 2  ชั้น  1 คน ตาชั้นเดี่ยว 4 คน อยากทราบว่าชายหญิงคู่นี้มียีนนำลักษณะดวงตาดังข้อใด 

ยีนเด่นแท้หมดทั้ง 2 คน

มียีนด้อยแฝงอยู่ 2 คน

เป็นยีนเด่นหมด 1 คน เป็นยีนด้อยหมด 1คน

ยังสรุปไม่ได้

47 ) 

ฝาแฝดแบบอิน-จัน เกิดจากข้อใด 

 

ไข่ 1 ใบ กับ อสุจิ 2 ตัว

ไข่ 1 ใบ กับ อสุจิ 1 ตัว

ไข่ 2 ใบ กับ อสุจิ 2 ตัว

ไข่ 2 ใบ กับ อสุจิ 1 ตัว

48 ) 


การย่อยอาหารไขมันให้สมบรูณ์ต้องอาศัยสารจากหมายเลขใด

 

2,3,7

3,5,6

6,7,8

5,6,9

49 ) 


“Villus” พบที่โครงสร้างสร้างหมายเลขใด

 

2

5

7

9

50 ) 


ทางเดินอาหารส่วนใดพบกระบานการ Hydrolysis ของคน 

 

2,5

5,6

7,8

2,7