สังคมศึกษาฯ ป.2 หน่วยที่5

วิชา : สังคม ฯ ระดับชั้น : ประถมต้น
จำนวน : 10 ข้อ ผู้เข้าชม : 3,903 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 ) 

ศาสนาทุกศาสนามีจุดมุ่งหมายที่เหมือนกันคือข้อใด

 

สอนให้คนทำความดี

สอนให้คนศรัทธาต่อพระเจ้า 

สอนให้คนศรัทธาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 

2 ) 

ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของศาสนา

 

ศาสดา

คัมภีร์ 

ความศรัทธา 

3 ) 

ใครคือศาสดาของพระพุทธศาสนา

 

พระเยซู

พระพุทธเจ้า

นบีมุฮัมมัด

4 ) 

ข้อใดคือพิธีกรรมของศาสนาคริสต์

 

การถือศีลอด

พิธีรับศีลศักดิ์สิทธิ์

การทำบุญตักบาตร

5 ) 

คนไทยส่วนใหญ่นับถือศาสนาอะไร

 

ศาสนาคริสต์

ศาสนาอิสลาม

พระพุทธศาสนา

6 ) 

พระพุทธเจ้าตรัสรู้หลักธรรมข้อใด

 

อริยสัจ 4 

อิทธิบาท 4

พรหมวิหาร 4

7 ) 

ข้อใดเป็นการแสดงให้เห็นถึงความกตัญญูของนักเรียนที่มีต่อพ่อแม่

 

หนีเที่ยว

ตั้งใจเรียน

เอาแต่ใจตนเอง

8 ) 

ข้อใดคือการทำความดี

 

พูดนินทา

พูดส่อเสียด

พูดความจริง

9 ) 

ข้อใดไม่จัดเป็นวัฒนธรรม

 

ประเพณี

ศาสนา

โรงเรียน

10 ) 

หลักบัญญัติ 10 ประการ เป็นหลักคำสอนของศาสนาใด

 

ศาสนาคริสต์

ศาสนาอิสลาม

พระพุทธศาสนา