สังคมศึกษาฯ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5หน่วยที่ 3

วิชา : สังคม ฯ ระดับชั้น : ประถมปลาย
จำนวน : 30 ข้อ ผู้เข้าชม : 3,588 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 ) 

ใครปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี 

 

ตู่ทิ้งขยะลงข้างทาง 

ตาเดินข้ามถนนตรงทางม้าลาย 

ต๋อยขับรถฝ่าไฟแดง  

เต๋ามาโรงเรียนสาย 

2 ) 

ข้อใดหมายถึงการใช้หลักประชาธิปไตย 

 

ทำตามใจตนเอง 

ไม่รับฟังเสียงส่วนน้อย 

ใช้เหตุผลเพื่อยุติความขัดแย้ง 

ใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหา 

3 ) 

ใครปฏิบัติตนตามหลักวิถีประชาธิปไตย 

 

อ้อยึดถือความคิดของตนเป็นหลัก 

เอกไม่สนใจเสียงข้างน้อย 

เอ๋ใช้อารมณ์ตัดสินปัญหา 

อ๊อดใช้เหตุผลในการตัดสินปัญหา 

4 ) 

ข้อใดไม่ใช่ผลของการใช้หลักวิถีประชาธิปไตยในการทำงาน

 

งานเสร็จช้า 

งานมีประสิทธิภาพ 

งานสำเร็จลุล่วงด้วยดี 

งานเป็นระเบียบเรียบร้อย 

5 ) 

ข้อใดไม่ใช่วิธีการปฏิบัติตนเพื่ออยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 

ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

ช่วยกันแก้ไขปัญหาต่างๆ 

มีความเคารพซึ่งกันและกัน 

ทำความเดือดร้อนให้กับผู้อื่น 

6 ) 

ข้อใดไม่ใช่การใช้หลักสามัคคีธรรม

 

ร่วมกันทำงานด้วยความเต็มใจ 

แก้ไขพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ 

คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นหลัก

 

ทำงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จ 

7 ) 

ใครใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต 

 

ป่านแสดงความคิดเห็นเข้าข้างเพื่อน 

ปิ่นโต้แย้งกับผู้อื่นด้วยเหตุผล 

ปุ๋ยวิจารณ์ผู้อื่นอย่างมีอคติ 

ปอยใช้ความรู้สึกตัดสินปัญหา 

8 ) 

ใครประพฤติตนเป็นผู้มีคารวธรรม

 

กู๋ถือว่าความคิดของตนถูกเสมอ 

ก้อยทำให้ผู้อื่นเสียชื่อเสียง 

กบเคารพสิทธิของผู้อื่น 

เก่งพูดจาหยาบคาย 

9 ) 

การแก้ไขปัญหาในข้อใดไม่ถูกต้อง 

 

ถือว่าเสียงส่วนน้อยเป็นฝ่ายผิด 

ยึดเสียงส่วนมากเป็นหลัก 

ใช้เหตุผลในการตัดสินปัญหา 

คิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล 

10 ) 

ข้อใดปฏิบัติไม่ถูกต้อง 

 

ปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพ 

ปฏิบัติตามหลักศีลธรรม 

ซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่ 

ละเมิดสิทธิของผู้อื่น 

11 ) 

ข้อใดไม่ใช่สถานภาพที่ได้มาโดยกำเนิด


 

สถานภาพทางอาชีพ 

สถานภาพทางเชื้อชาติ 

สถานภาพทางถิ่นกำเนิด 

สถานภาพทางเครือญาติ 

12 ) 

บทบาท หมายถึงข้อใด 

 

ปฏิบัติหน้าที่ตามที่เราต้องการ 

ปฏิบัติหน้าที่ตามสถานภาพที่มีอยู่ 

ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งของพ่อแม่ 

ปฏิบัติหน้าที่ตามคำขอของเพื่อน 

13 ) 

ข้อใดไม่ใช่บทบาทของบิดามารดา

 

เลี้ยงดูบุตร 

ให้บุตรได้รับการศึกษา 

อบรมให้มีกิริยามารยาทที่ดี 

สอนให้บุตรทำตามใจตนเอง 

14 ) 

ใครปฏิบัติตามหน้าที่

 

โน้ตไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 

แนนเข้าเรียนในชั้นอนุบาล 

หน่อยนับถือพระพุทธศาสนา 

นิดเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาล 

15 ) 

ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

 

ทุกคนมีสิทธิตักเตือนผู้อื่น 

ทุกคนมีสิทธิได้รับการศึกษา 

ทุกคนมีสิทธิได้รับการคุ้มครอง 

ทุกคนมีสิทธิได้รับการรักษา พยาบาล 

16 ) 

การกระทำของบุคคลตามสิทธิที่ตนมีอยู่โดยไม่รุกล้ำสิทธิของผู้อื่นหมายถึงข้อใด 

 

สิทธิ 

เสรีภาพ 

หน้าที่ 

บทบาท 

17 ) 

ข้อใดไม่ใช่ลักษณะสมาชิกที่ดีของชุมชน 

 

รักและภาคภูมิใจในชุมชนของตน 

รักษาและพัฒนาชุมชนให้เจริญ 

ย้ายไปอยู่ชุมชนอื่นเนื่องจากชุมชนของตนไม่สะอาด 

บริจาคเงินให้แก่เด็กยากจนในชุมชน 

18 ) 

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน้าที่ของใคร

 

ครู 

นักเรียน 

พ่อแม่ 

ทุกคน 

19 ) 

แนวทางปฏิบัติของคนในสังคมที่ปฏิบัติอยู่เป็นปกติ แต่ถ้าใครไม่ปฏิบัติตามอาจถูกตำหนิจากสังคม เรียกว่าอะไร 

 

จารีต 

ค่านิยม 

วิถีประชา 

กฎหมาย 

20 ) 

สามีที่นอกใจภรรยาเป็นการทำผิดข้อใด

 

วิถีประชา 

จารีต 

กฎหมาย

ค่านิยม 

21 ) 

ข้อใดถือว่าเป็นการกระทำผิดทั้งจารีตและกฎหมาย

 

ลบหลู่ศาสนาอื่น 

แต่งกายผิดระเบียบของโรงเรียน 

ทำร้ายทุบตีพ่อแม่ 

ไม่แสดงความเคารพญาติผู้ใหญ่ 

22 ) 

ถ้าเราไม่ปฏิบัติตามข้อใดจะถูกลงโทษ

 

วิถีประชา 

จารีต 

ค่านิยม 

กฎหมาย 

23 ) 

ค่านิยมของคนไทยในข้อใดที่ควรแก้ไข 

 

ความกตัญญู 

ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ 

ความหรูหราฟุ่มเฟือย 

ความจงรักภักดีต่อชาติ 

24 ) 

ค่านิยมใดที่ควรปลูกฝัง

 

การนิยมใช้ของต่างประเทศ 

การยกย่องผู้ที่ทำความดี 

การเห็นแก่พวกพ้อง 

การเชื่อโชคลาง 

25 ) 

ความเชื่อในข้อใดที่ทำให้สังคมสงบสุขได้

 

เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรม 

เชื่อเรื่องการระลึกชาติ 

เชื่อเรื่องการนับถือผี 

เชื่อเรื่องโชคลาง 

26 ) 

การทักทายกันตามแบบประเพณีไทยควรทำอย่างไร

 

จับมือกัน 

ยกมือไหว้ 

พยักหน้าให้กัน 

เอียงหน้าหากัน 

27 ) 

วัฒนธรรมในข้อใดที่คนไทยดัดแปลงมาจากต่างประเทศ 

 

การกราบไหว้ 

การกินหมาก 

การฟังเพลงไทยเดิม 

การใช้ช้อนส้อมรับประทานอาหาร 

28 ) 

นักเรียนจะช่วยอนุรักษ์วัฒนธรรมของจังหวัดได้อย่างไร

 

สะสมภาพวัฒนธรรมต่างๆ 

เปลี่ยนรูปแบบให้เป็นสากล 

เข้าร่วมประเพณีของท้องถิ่น 

รับวัฒนธรรมทุกอย่างของต่างชาติ 

29 ) 

ข้อใดเป็นวัฒนธรรมที่เราควรรักษาไว้ 

 

ลูกควรเคารพพ่อแม่ 

น้องควรปฏิบัติตามพี่ 

ลูกศิษย์ควรดำเนินรอยตามครู 

ลูกควรประกอบวิชาชีพตามพ่อแม่ 

30 ) 

ใครปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมที่ดีงาม

 

จูนแต่งกายเลียนแบบชาวญี่ปุ่น 

จ้อยเห็นคุณครูแล้วเดินหนี 

โจเห็นคุณครูแล้วยกมือไหว้ 

จิ๋วข้ามถนนใต้สะพานลอย