สังคมศึกษา o-net ชุด 3

วิชา : สังคม ฯ ระดับชั้น : มัธยมปลาย
จำนวน : 100 ข้อ ผู้เข้าชม : 10,285 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 ) 


บาปกำเนิดในศาสนาคริสต์ หมายถึงอะไร

 

ชาติก่อนทำบาปไว้ ชาตินี้จึงรับผลกรรม

พันธุกรรมมีอิทธิพลต่อชีวิตของเราทุกคนที่เกิดมา

ทุกคนเกิดมาก็มีบาปแล้ว เพราะทุกคนมีกิเลส

บรรพบุรุษของเราทำพฤติกรรมไม่ดีไว้  เราจึงได้รับผลไปด้วย

2 ) 

นิกายซุนนีในศาสนาอิสลามถือว่าข้อใดสำคัญที่สุด

 

 

อาลีบุตรเขยของพระมุฮัมมัด

การปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามคำสอน

พระอัลลอฮฺองค์เดียว

การประกอบพิธีกรรม

3 ) 

ข้อใดไม่ใช่ความหมายของ “ศรัทธา” ในพระพุทธศาสนา

 

 

ความเชื่อมั่นในพระรัตนตรัย

ความเชื่อมั่นในพระปัญญาของพระพุทธเจ้า

ความเชื่อมั่นในกฎแห่งเหตุและผลของการกระทำในวัฏสงสาร

ความเชื่อมั่นในความเป็นอมตะของพระวิญญาณที่ต้องคอยรับผลกรรม

4 ) 

การสิ้นพระชนม์ของพระเยซูโดยถูกตรึงไม้กางเขนแสดงถึงอะไร

 

 

การสละชีวิตเพื่อไถ่บาปให้มนุษย์

การประหารชีวิตแบบโบราณของพวกยิว

การเป็นพระบุตรและพระองค์ย่อมไม่ตายจริง

การสละชีวิตของพระเมสสิอาห์เพื่อความถูกต้อง

5 ) 

ความเชื่อของชาวมุสลิมข้อใดที่ใกล้เคียงกับเรื่องกรรมในพระพุทธศาสนา

 

 

ศรัทธาในศาสนทูตและเทวดา

ศรัทธาในกฎสภาวะของพระเจ้า

ศรัทธาในวันพิพากษา

ศรัทธาในการละหมาด

6 ) 

มหากาพย์เรื่องใดของศาสนาพราหมณ์ – ฮินดู มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมไทยมากที่สุด 

 

มหาภารตะ

คัมภีร์พระมนู

รามายณะ

คัมภีร์ปุราณะ

7 ) 

ข้อใดเป็นคำสอนที่สำคัญที่สุดที่พระเยซูทรงประกาศแก่ปวงชน

 

 

“อย่าฆ่าคน”

“อย่าคิดมิชอบ”

“จงรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตัวเอง”

“จงนมัสการพระเจ้าแต่เพียงพระองค์เดียว”

8 ) 

ทำไมศาสนาอิสลามจึงห้ามมุสลิมบูชาเครื่องรางของขลัง

 

 

เพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นความงมงายที่ไร้เหตุผล

เพราะเครื่องรางของขลังเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น

เพราะเครื่องรางของขลังทำให้มองไม่เห็นพระเจ้า

เพราะเป็นการ “ตั้งภาคี” เสมอกับพระอัลลอฮ์

9 ) 

เพราะเหตุใดเผ่าอารยันในพระเวทจึงยกย่องธรรมชาติว่าเป็นเทพเจ้า

 

 

เพราะเชื่อว่าธรรมชาติมีความลี้ลับซับซ้อน

เพราะเชื่อว่าธรรมชาติมีวิญญาณเช่นเดียวกับมนุษย์

เพราะเชื่อว่าธรรมชาติมีพลังอำนาจจึงเกิดความหวาดกลัว

เพราะเชื่อว่าธรรมชาติให้คุณและโทษแก่ผู้ที่นับถือได้

10 ) 

ข้อใดสอดคล้องกับ “กฎแห่งกรรม” ในพระพุทธศาสนา 

 

คนบางคนทำชั่วแต่ได้ดี

ปลูกพืชใดย่อมได้ผลนั้น

สรรพสิ่งดำเนินไปอย่างมีระเบียบ

ความบังเอิญในชีวิตเกิดขึ้นตลอดเวลา

11 ) 

หลักธรรมใดสามารถนำไปใช้ฝึกอบรม กาย วาจา ใจ ให้เกิดคุณธรรม มีความรู้ถูกต้อง และรู้จักดำรงชีวิตอย่างมีความสุข 

 

มรรค 8

โลกธรรม

ขันธ์ 5

ไตรลักษณ์

12 ) 

ข้อใดไม่ใช่ความเชื่อของศาสนาอิสลาม

 

 

พระเจ้าทรงสร้างชีวิต แล้วปล่อยให้วิวัฒนาการไปตามเงื่อนไข

พระเยซูคือนะบีคนหนึ่งตามความเชื่อของอิสลาม

พระเจ้าทรงสร้างโลกหกวันและวันที่เจ็ดทรงหยุดพักผ่อน

พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์มาให้เป็นเจ้าของทรัพยากรธรรมชาติ

13 ) 

การสารภาพบาปในศาสนาคริสต์มีจุดประสงค์หลักเพื่ออะไร

 

เพื่อให้เราใกล้ชิดศาสนาโดยการไปหาพระที่วัดบ่อยๆ

เพื่อให้เราสบายใจเมื่อเผลอทำความผิดลงไป

เพื่อเป็นการเริ่มต้นทำความดีหลังจากยอมรับความผิดพลาด

เพื่อแสดงว่าพระเจ้าทรงรักมนุษย์และพร้อมจะให้อภัยเราเสมอ

14 ) 

การบรรลุโมกษะของศาสนาฮินดูคืออะไร

 

 

การได้กลับไปรวมเป็นหนึ่งกับพระผู้เป็นเจ้า

ความหลุดพ้นจากทุกข์

การมีชีวิตเป็นนิรันดร์ในสวรรค์

ประการณ์ทางจิตซึ่งเป็นผลจากการภาวนา

15 ) 

อริยมรรคใดเกี่ยวข้องกับไตรสิกขาที่ว่าด้วยปัญญา 

 

สัมมาทิฐิ

สัมมาสติ

สัมมาวายามะ

สัมมากัมมันตะ

16 ) 

หลักศรัทธาต่อพระเจ้าของอิสลามมีความหมายอย่างไร

 

 

พระอัลลอฮฺ เป็นพระเจ้าผู้สร้างและผู้ลิขิต

เอกภาพของมุสลิมขึ้นอยู่กับการนับถือ

พระอัลลอฮฺ ทรงเป็นพระเจ้าเพียงพระองค์เดียว

พระเจ้าบัญชาให้ศรัทธาในพระมุฮัมมัดเพียงองค์เดียว

17 ) 

ตามหลักศาสนาคริสต์ ความศรัทธาในพระเจ้าแสดงออกในรูปแบบใดมากที่สุด

 

 

การสารภาพบาป

การไปโบสถ์เป็นประจำ

การสวดภาวนาต่อพระเจ้า

การมีความรักในเพื่อนมนุษย์

18 ) 

วิญญาณในพระพุทธศาสนา หมายถึงอะไร 

 

ตัวตนที่แท้จริงของมนุษย์

ความรู้สึกของมนุษย์ที่ไม่แตกดับ

ส่วนที่จะไปเกิดใหม่เมื่อคนเราสิ้นชีวิต

การรับรู้ทางตา หู จมูก ลิ้น กายและใจ

19 ) 

กรรมตามหลักพระพุทธศาสนา หมายถึงอะไร 

 

การกระทำทุกอย่าง

การกระทำที่เกิดจากความจงใจ

กายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม

ผลของความดีหรือความชั่วที่จะติดตามผู้กระทำไปยังโลกหน้า

20 ) 

ข้อใดไม่ได้กล่าวถึงสิ่งที่เป็นประเภทเดียวกันของศาสนาต่างๆ 

 

อัลกุรอาน ไบเบิล พระเวท

โมเสส พระเยซู พระมุฮัมมัด

เมกกะ เบธเลเฮ็ม นาซาเร็ธ

ซุนนี โปรเตสแตนต์ ยูดาย

21 ) 

ข้อใดเป็นวิธีการที่สังคมกำหนดแบบแผนพฤติกรรมให้สมาชิกประพฤติปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน 

 

การปลูกฝังวินัยทางสังคม

การขัดเกลาทางสังคม

การจัดระเบียบทางสังคม

การควบคุมทางสังคม

22 ) 

ข้อใดเป็นองค์ประกอบของการจัดระเบียบสังคม 

 

โครงสร้างสังคม วิถีประชา มารยาททางสังคม และขนบธรรมเนียม

สถานภาพ บทบาท บรรทัดฐาน และค่านิยม

สถาบันครอบครัว จารีต ระบอบการเมือง และลัทธิความเชื่อ

การเรียนรู้ทางสังคม ความต้องการทางสังคม การขัดเกลาทางสังคม และการควบคุมทางสังคม

23 ) 

สังคมไทยในปัจจุบันเป็นสังคมแบบใด 

 

เจ้าขุนมูลนาย

 

กระจายอำนาจ

ไม่มีการแบ่งชนชั้น

พหุวัฒนธรรม

24 ) 

ข้อใดคือหน่วยการปกครองท้องถิ่นของไทยในปัจจุบัน

 

 

เทศบาล สุขาภิบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล

เทศบาล สุขาภิบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด เมืองพัทยา

เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด สภาตำบล กรุงเทพมหานคร

เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา

25 ) 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกำหนดระยะเวลาการเลือกตั้งไว้อย่างไร

 

 

เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุก 4 ปี สมาชิกวุฒิสภาทุก 4 ปี

เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุก 4 ปี สมาชิกวุฒิสภาทุก 6 ปี

เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุก 6 ปี สมาชิกวุฒิสภาทุก 4 ปี

เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุก 6 ปี สมาชิกวุฒิสภาทุก 6 ปี

26 ) 

นายดำขโมยโทศัพท์เคลื่อนที่ของนายแดงไปใช้ ต่อมานายดำเปลี่ยนใจแอบนำมาคืนให้นายแดง นายดำมีความผิดหรือไม่ 

 

ผิดฐานพยายามลักทรัพย์ ต้องรับโทษสองในสาม

ผิดฐานลักทรัพย์ ต้องรับโทษตามกฎหมาย

ไม่ผิดฐานลักทรัพย์ เพราะได้นำมาคืนแล้ว

ไม่ผิดฐานพยายามลักทรัพย์ เพราะแก้ไขเพื่อลบล้างความผิดแล้ว

27 ) 

ข้อใดถือเป็นรัฐบาลในองค์ประกอบรัฐ 

 

คณะบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ

 

คณะบุคคลที่มีความชอบธรรมทางการเมือง

คณะบุคคลที่มาจากการแต่งตั้งโดยรัฐสภา

คณะบุคคลที่ได้อำนาจมาโดยการปฏิวัติ

28 ) 

คำกล่าวที่ว่า “พระมหากษัตริย์ทรงดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดมิได้” ข้อใดมีความหมายถูกต้องที่สุด

 

 

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นที่มาของกฎหมาย

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของรัฐ

พระมหากษัตริย์ไม่อาจที่จะถูกกล่าวหาหรือฟ้องร้องได้

พระมหากษัตริย์ไม่จำต้องทำตามบทบัญญัติของกฎหมาย

29 ) 

การที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากโครงการพัฒนาของรัฐมาชุมนุมกันเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ปัญหาความเดือดร้อน ข้อใดถูกต้องที่สุดตามหลักนิติรัฐ 

 

เป็นการใช้สิทธิขั้นพื้นฐานตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ

เป็นการกระทำที่ชอบธรรมเพื่อกดดันรัฐบาลให้เร่งแก้ปัญหา

เป็นการใช้สิทธิตามกฎหมายเพื่อตรวจสอบความชอบธรรมของรัฐบาล

เป็นการกระทำฝ่าฝืนกฎหมายอาญาเพราะก่อความวุ่นวายเดือดร้อนให้กับผู้อื่น

30 ) 

การที่สามีทำร้ายร่างกายภริยาที่ชอบด้วยกฎหมาย อันเนื่องมาจากความขัดแย้งภายในครอบครัว จะมีผลตามประมวลกฎหมายอาญาอย่างไร

 

 

ไม่เป็นความผิด เพราะเป็นเรื่องภายในครอบครัว

ไม่เป็นความผิด เพราะสามีในฐานะหัวหน้าครอบครัว ย่อมมีสิทธิ์ที่จะสั่งสอนภริยาได้

เป็นความผิด เพราะไม่มีกฎหมายยกเว้นความผิดไว้

เป็นความผิด แต่มีเหตุอันควรบรรเทาโทษ เพราะเป็นเรื่องภายในครอบครัว

31 ) 

ศาลในข้อใดจัดอยู่ในกลุ่มที่ถูกต้องตามลำดับชั้นของศาล 

 

ศาลแพ่ง ศาลอาญา ศาลรัฐธรรมนูญ

ศาลแขวง ศาลจังหวัด ศาลรัฐธรรมนูญ

ศาลล้มละลาย ศาลอุทธรณ์ ศาลฎีกา

ศาลปกครอง ศาลอุทธรณ์ ศาลฎีกา

32 ) 

ทรัพย์สินทางปัญญาประเภทใดซึ่งบุคคลสามารถได้มาโดยไม่ต้องจดทะเบียนเพื่อคุ้มรองสิทธิ 

 

ลิขสิทธิ์

สิทธิบัตร

อนุสิทธิบัตร

เครื่องหมายการค้า

33 ) 

ข้อความใดเป็นหน้าที่โดยตรงของสถาบันศาสนา 

 

กำหนดสถานภาพและชนชั้นทางสังคม

ทำให้เกิดความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

ควบคุมสมาชิกให้ปฏิบัติตามบรรทัดฐานทางสังคม

ถ่ายทอดความรู้และวัฒนธรรมสำหรับการดำรงชีวิตร่วมกัน

34 ) 

อังค์ถัด (UNCTAD) มีหน้าที่เกี่ยวข้องในเรื่องใดขององค์การสหประชาชาติ

 

 

จัดประชุมว่าด้วยการค้าและการพัฒนาระหว่างประเทศ

จัดประชุมแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงระหว่างประเทศ

จัดประชุมแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงระหว่างประเทศในเอเชียและแปซิฟิก

จัดประชุมว่าด้วยการค้าและการพัฒนาระหว่างประเทศในเอเชียและแปซิฟิก

35 ) 

ประเทศไทยจะต้องพัฒนาการเมืองให้สอดคล้องกับการแข่งขัน และการประสานประโยชน์ระหว่างประเทศในยุคปัจจุบันอย่างไร

 

 

มีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย

เสริมกำลังทางทหารให้เข้มแข็งเพื่อถ่วงดุลเพื่อนบ้าน

สามารถใช้กำลังทหารได้เมื่อประชาธิปไตยถูกคุกคาม

มีการเลือกตั้งในทุกระดับทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น

36 ) 

หลักความเสมอภาคให้ความสำคัญในเรื่องใด

 

 

สิทธิและหน้าที่ของมนุษย์

สิทธิและเสรีภาพของมนุษย์

ศักดิ์ศรีและคุณค่าของมนุษย์

การมีส่วนร่วมทางการเมือง

37 ) 

บุคคลใดมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา 

 

คนพิการ

คนวิกลจริต

นักโทษ

พระภิกษุ

38 ) 

การผิดสัญญาหมั้น ฝ่ายที่เสียหายย่อมมีสิทธิเรียกร้องจากฝ่ายที่ผิดสัญญาได้ ยกเว้น เรื่องใด

 

 

เรียกค่าทดแทนความเสียหาย

ร้องขอให้ศาลบังคับให้มีการสมรส

ถ้าไม่มีการสมรสอันเนื่องมาจากฝ่ายหญิงผิดสัญญา ต้องคืนของหมั้นให้ฝ่ายชาย

ฝ่ายชายเรียกสินสอดคืนจากฝ่ายหญิงได้ ถ้าไม่มีการสมรสโดยมีเหตุสำคัญอันเกิดแก่หญิง

39 ) 

ข้อใดมิใช่องค์กรตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน

 

 

คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ

ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

40 ) 

บุคคลใดเกี่ยวข้องในกระบวนการดำเนินคดีแพ่ง

 

 

พนักงานสอบสวน

พนักงานคุมประพฤติ

พนักงานอัยการ

พนักงานบังคับคดี

41 ) 

แนวความคิดอุปสงค์และอุปทานสามารถนำไปใช้ในตลาดใด 

 

ตลาดสินค้า

 

ตลาดปัจจัยการผลิต

ตลาดเงิน

ทุกตลาด

42 ) 

ยอดดุลการชำระเงินสามารถดูได้จากดุลบัญชีใด

 

 

บัญชีเดินสะพัด

บัญชีทุนเคลื่อนย้าย

บัญชีเงินโอน

บัญชีทุนสำรองระว่างประเทศ

43 ) 

ข้อใดไม่ใช่ปัญหาที่เกิดจากการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา

 

 

อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจต่ำกว่าอัตราเงินเฟ้อ

 

เกิดการกระจุกตัวของประชากรและภาวะมลพิษ

ความเหลื่อมล้ำในการกระจายรายได้สูงขึ้น

ดุลการค้าของไทยขาดดุลมากขึ้น

44 ) 

ข้อใดสอดคล้องกับหลักการพัฒนาแบบยั่งยืน 

 

การคิดค้นเทคโนโลยีเพื่อผลิตสินค้าที่มีคุณภาพดีกว่าเดิม

การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดเพื่อสงวนไว้ใช้ในโอกาสต่อไป

การผลิตโดยใช้แรงงานคนเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการซื้อเทคโนโลยี

การผลิตสินค้าการเกษตรให้มีปริมาณและคุณภาพเพื่อการส่งออก

45 ) 

วัตถุประสงค์ของ “การจดทะเบียนสิทธิบัตรสินค้า” คือข้อใด 

 

แสดงความเป็นเจ้าของความคิดสิ่งประดิษฐ์

แสดงความเป็นเจ้าของสินค้า

แสดงความเป็นเจ้าของบริษัทผลิตสินค้า

แสดงความเป็นเจ้าของบริษัทขายสิ่งประดิษฐ์

46 ) 

การที่ประเทศไทยนำเทคโนโลยีจากต่างประเทศเข้ามาใช้ในการผลิตเป็นจำนวนมากมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของไทยหลายประการยกเว้นข้อใด 

 

มีการว่างงานเพิ่มขึ้น

ผลิตสินค้าได้มากขึ้น

ขาดดุลการค้าลดลง

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ยต่ำลง

47 ) 

โครงการสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจประกอบด้วยประเทศในข้อใด     

 

 

ไทย จีน ลาว เวียดนาม

              

จีน พม่า ลาว ไทย

พม่า ลาว ไทย กัมพูชา

ไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย

48 ) 

ข้อใดไม่ใช่วิธีการที่ผู้ผลิตใช้แก้ปัญหาพื้นฐานในทางเศรษฐศาสตร์

 

 

เลือกใช้ปัจจัยการผลิตในสัดส่วนที่ทำให้ต้นทุนการผลิตต่ำ

เลือกผลิตสินค้าที่มีราคาโดยเปรียบเทียบสูง

เลือกขายสินค้าให้แก่ผู้ที่ให้ราคาสูง

เลือกใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการผลิต

49 ) 

ราคาที่ทำให้ปริมาณอุปสงค์มากกว่าปริมาณอุปทาน คือราคาใด 

 

ราคาดุลยภาพ

ราคาตลาด

ราคาที่ต่ำกว่าราคาดุลยภาพ

ราคาที่สูงกว่าราคาดุลยภาพ

50 ) 

ภาษีชนิดใดช่วยลดความไม่เท่าเทียมกันของการกระจายรายได้ 

 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ภาษีการขาย

ภาษีมรดก

ภาษีขาเข้า

51 ) 

ปัญหาเศรษฐกิจของไทยข้อใดเป็นปัญหาที่เรื้อรังติดต่อกันมายาวนาน

 

 

การว่างงาน

เงินเฟ้อ

การขาดดุลบัญชีทุน

ความเหลื่อมล้ำของการกระจายรายได้

52 ) 

ข้อใดคือแนวทางปฏิบัติตาม “ทฤษฏีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” 

 

พัฒนาทรัพยากรดิน น้ำและป่าไม้ให้สามารถทำการเกษตรแบบยั่งยืน

ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่เกษตรกรสามารถดำเนินการได้เอง

จัดแบ่งที่ดินทำกินเป็นสัดส่วน เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ตลอดปี

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของท้องถิ่น

53 ) 

สมาชิกของ NAFTA ประกอบด้วยประเทศใด 

 

บราซิล เม็กซิโก สหรัฐอเมริกา

แคนนาดา เม็กซิโก สหรัฐอเมริกา

บราซิล แคนนาดา อาร์เจนตินา

เม็กซิโก ชิลี สหรัฐอเมริกา

54 ) 

มาตรการที่ใช้เพื่อแก้ปัญหาขาดุลการค้าคือข้อใดและเพราะเหตุใด 

 

ส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ เพื่อลดการซื้อสินค้าเข้า

ลดค่าเงิน เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อราคาสินค้าออกและสินค้าเข้า

กู้ยืมจากต่างประเทศ เพื่อให้มีเงินตราต่างประเทศเพียงพอซื้อสินค้าเข้า

สงวนสินค้าไว้ใช้ในประเทศให้มากขึ้น เพื่อทดแทนการนำเข้าสินค้า

55 ) 

ธุรกิจบริการที่ทำรายได้สูงสุดให้กับประเทศในบัญชีเดินสะพัดคือธุรกิจใด

 

 

การท่องเที่ยว

การขนส่งทางอากาศ

การค้าส่งและค้าปลีก

การธนาคารและการประกันภัย

56 ) 

สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ คือข้อใด 

 

ความไม่สมดุลระหว่างความต้องการกับจำนวนทรัพยากร

การที่รัฐบาลเข้าแทรกแซงกิจกรรมทางเศรษฐกิจของเอกชน

การที่รัฐบาลไม่สามารถแก้ไขปัญหาความยากจนของประชากรได้

ความขัดแย้งในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในประเทศ

57 ) 

การศึกษาเศรษฐศาสตร์มหภาคจะทำให้บุคคลมีความรู้ในเรื่องใด

 

 

การผลิตโดยใช้ต้นทุนต่ำที่สุด

การอธิบายสาเหตุของการเกิดเงินเฟ้อได้

การเลือกซื้อสินค้าต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การกำหนดราคาและปริมาณการผลิตที่จะทำให้ได้กำไรสูงสุด

58 ) 

ตามกฎของอุปสงค์ ข้อใดคือปัจจัยในการตัดสินใจซื้อผ้าไหมไทยของนางสาวฟ้า

 

 

ราคาผ้าไหมไทย

รายได้ของนางสาวฟ้า

ความนิยมของสังคมที่มีต่อไหมไทย

ความพอใจในผ้าไหมไทยมากกว่าผ้าชนิดอื่น

59 ) 

ข้อใดไม่ใช่ผลจากการที่ระดับราคาสินค้าโดยทั่วไปสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

 

การกระจายรายได้ไม่เท่าเทียมกันมากขึ้น

ค่าครองชีพของประชาชนสูงขึ้น

อำนาจซื้อของเงิน 1 หน่วยลดลง

ลูกหนี้ที่ทำสัญญากู้เงินระยะยาวจะเสียเปรียบเจ้าหนี้

60 ) 

ถ้าดุลการค้าขาดดุล แต่ดุลการชำระเงินเกินดุล เพราะเหตุใด

 

 

เงินตราต่างประเทศไหลออกมากขึ้น

ทุนสำรองระหว่างประเทศเพิ่มขึ้น

บัญชีเดินสะพัดและบัญชีเงินบริจาคเกินดุล

คนไทยไปเที่ยวต่างประเทศมาก

61 ) 

นักคิดคนสำคัญคือ โคเปอร์นิคัส, เคปเลอร์, เดส์การ์ต มีความสำคัญต่ออารยธรรมโลกในประเด็นใด

 

 

เป็นผู้บุกเบิกการฟื้นฟูศิลปวิทยาการ

เป็นผู้บุกเบิกการปฏิวัติวิทยาศาสตร์

เป็นผู้บุกเบิกการปฏิวัติอุตสาหกรรม

เป็นผู้บุกเบิกการปฏิวัติเกษตรกรรม

62 ) 

ภายหลังการปฏิวัติอุตสาหกรรมในระยะแรก เมืองมีลักษณะอย่างไร 

 

มีการวางระบบผังเมืองอย่างดีโดยผู้ประกอบการร่วมมือกัน

มีระบบสาธารณูปโภคที่เพียงพอสำหรับผู้คนที่อาศัยอยู่ในเมือง

เป็นเมืองที่ใช้อำนาจแก่เจ้าของโรงงานในการว่าจ้างและควบคุมการทำงานของกรรมกร

พลเมืองไม่มีความเหลื่อมล้ำทางสังคมและความเป็นอยู่ เพราะได้ประโยชน์จากระบบอุตสาหกรรมกันทั่วหน้า

63 ) 

แนวคิดใดของจอห์น ล็อค ที่ถือว่าเป็นรากฐานของระบอบประชาธิปไตยสมัยใหม่

 

 

เจตจำนงร่วมของประชาชน คือ อำนาจสูงสุดในการปกครอง

การแบ่งแยกอำนาจในการปกครองเป็นการตรวจสอบและถ่วงดุลยอำนาจทางการเมือง

หลักของการปกครองคือ กฎหมายที่ให้ความเสมอภาคแก่ทุกชนชั้น

ประชาชนมีสิทธิตามธรรมชาติ และรัฐบาลมีอำนาจภายในขอบเขตที่ประชาชนมอบให้

64 ) 

ในปัจจุบันเกาหลีเหนือสร้างความกังวลใจให้สหรัฐอเมริกาเรื่องใด 

 

การสะสมขีปนาวุธ

การรุกรานเกาหลีใต้

การล่าปลาวาฬ

การละเมิดสิทธิมนุษยชน

65 ) 

ความร่วมมือระหว่างประเทศที่ประสบความสำเร็จเป็นที่ยอมรับของประชาคมโลกคือองค์กรใด 

 

ยูเนสโก

นาโต

โอเปก

อาเซียน

66 ) 

การเปลี่ยนแปลงนโยบายต่างประเทศของไทยจากการฝักใฝ่เพียงค่ายเดียวมาสู่ความเป็นอิสระนั้นเห็นได้ชัดจากกรณีใด

 

 

การสร้างมิตรภาพกับสาธารณรัฐประชาชนจีน

การร่วมเป็นสมาชิกอาเซียน (ASEAN)

การเร่งพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศและขยายตลาดต่างประเทศ

การเสนอหลักการจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA)

67 ) 

ข้อใด ไม่ใช่ บทบาทของชาวจีนต่อพัฒนาการทางเศรษฐกิจของไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น 

 

การผลิตสินค้าเกษตรกรรมประเภทใหม่ เช่น น้ำตาลทราย

การเข้าประมูลเป็นเจ้าภาษีนายอากร

การเป็นพ่อค้าคนกลางกระจายอยู่ทั่วประเทศ

การตั้งชุมชนค้าขายเฉพาะบริเวณเมืองท่าชายฝั่ง

68 ) 

ผลสำคัญที่สุดที่เกิดจากการทำสนธิสัญญาการค้ากับชาติตะวันตกในสมัยรัชกาลที่ 4 คือข้อใด 

 

ไทยกลายเป็นผู้ผลิตสินค้าขั้นปฐมของตลาดโลก

กรุงเทพฯ เป็นที่ชุมนุมสินค้าจากภายในและภายนอก

ไทยเริ่มระบบเศรษฐกิจแบบใช้เงินตราและการค้าเสรี

รัซบาลเร่งปฏิรูปการเงินการคลังของประเทศ

69 ) 

สิทธิสภาพนอกอาณาเขต มีความหมายตรงกับข้อใด

 

 

ชาวต่างชาติได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี

ชาวต่างชาติไดรับการยกเว้นไม่ต้องถูกเกณฑ์แรงงาน

ชาวต่างชาติได้รับการพิจารณาคดีในศาลกงสุลตามกฎหมายของตน

สิทธิอำนาจของเมืองแม่เหนือดินแดนอื่น

70 ) 

การเปลี่ยนแปลงสังคมและวัฒนธรรมไทย ซึ่งเกิดขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีลักษณะที่สำคัญอย่างไร

 

 

รับวัฒนธรรมของโลกตะวันตกที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมไทย

ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมของโลกตะวันตกเท่าที่จำเป็น

รับเอาสังคมวัฒนธรรมของชาติตะวันตกเข้ามาในสังคมไทยในลักษณะถูกบังคับจากมหาอำนาจ

การเปลี่ยนแปลงสังคมและวัฒนธรรมไทย เกิดขึ้นเฉพาะในเขตเมืองหลวงเท่านั้น

71 ) 

การทำลายกำแพงเบอร์ลินใน ค.ศ. 1989 แสดงให้เห็นเรื่องอะไร 

 

ชัยชนะของเยอรมนีตะวันต่อเยอรมณีตะวันออก

เป็นการใช้นโยบายผ่อนคลายความตึงเครียดของประเทศมหาอำนาจ

การขยายตัวของลัทธินาซีใหม่ในเยอรมนี

การสิ้นสุดลงของสงครามเย็น

72 ) 

ภายหลังที่ไทยตกลงทำสนธิสัญญาเบาริงกับอังกฤษใน พ.ศ. 2398 และกับประเทศต่างๆ ในยุโรปอีกหลายประเทศในเวลาต่อมา ก่อให้เกิดผลกระทบต่อโครงสร้างเศรษฐกิจไทยอย่างไร

 

 

คนไทยเริ่มดำเนินชีวิตในลักษณะใช้จ่ายฟุ่มเฟือยมากขึ้น

ระบบผูกขาดของพระคลังสินค้าตกอยู่ในกำมือของชาวตะวันตก

ระบบการผลิตทางการเกษตรได้เปลี่ยนเป็นระบบการผลิตทางอุตสาหกรรมอย่างเร็ว

ระบบการผลิตแบบพึ่งตนเองเริ่มเสื่อมลง โดยระบบการผลิตเพื่อการส่งออกเริ่มขยายตัวมากขึ้น

73 ) 

ข้อใดเป็นผลมาจากสงครามโลกครั้งที่ 1 

 

ยุโรปเริ่มต้นสูญเสียสถานภาพการเป็นผู้นำโลก

เลโอ ตอลสตอย เกิดแรงบันดาลใจเขียนเรื่อง “สงครามและสันติภาพ” จนได้รางวัลโนเบล

สหรัฐอเมริกาเข้ามามีส่วนสำคัญในการรักษาสันติภาพของโลก

เยอรมนีสูญเสียระบบกษัตริย์และถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเทศ

74 ) 

ในทัศนะจีน การที่อังกฤษคืนเกาะฮ่องกงแก่สาธารณรัฐประชาชนจีนใน ค.ศ. 1997 ถือว่ามีความสำคัญอย่างไร 

 

จีนสามารถใช้ฮ่องกงเป็นฐานเศรษฐกิจที่สำคัญ

เป็นการสิ้นสุดการแตกแยกภายในของจีน

เป็นการสิ้นสุดการสูญเสียเกียรติภูมิของจีนในยุคจักรวรรดินิยม

เป็นการทดลองการปกครองแบบหนึ่งประเทศสองระบบ

75 ) 

วัฒนธรรมอินเดียข้อใดที่มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมไทยน้อยที่สุด 

 

การเมืองและการปกครอง

ศาสนาและพิธีกรรม

ลัทธินับถือภูตผีและวิญญาณ

ภาษาและวรรณคดี

76 ) 

การจัดระเบียบสังคมไทยสมัยอยุธยาเกี่ยวข้องกับเรื่องใดน้อยที่สุด 

 

ความมั่นคงของอาณาจักร

กำลังแรงงานของทางราชการ

ความเจริญของบ้านเมือง

ความสัมพันธ์ระหว่างไพร่กับมูลนาย

77 ) 

การปฏิรูปทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อการเสริมความมั่นคงให้แก่สถาบันกษัตริย์ในตอนต้นรัชกาลที่ 5 คือข้อใด

 

 

การเริ่มจัดทำงบประมาณแผ่นดิน

การยกเลิกระบบเจ้าภาษีนายอากร

การจ่ายเงินเดือนแก่ข้าราชการ

การจัดตั้งหอรัษฎากรพิพัฒน์

78 ) 

ข้อใดไม่ใช่มรดกทางวัฒนธรรมของกรีกที่ถ่ายทอดสู่ชาติต่างๆในโลกตะวันตก

 

ความเชื่อและความศรัทธาทางศาสนา

ความคิดเรื่องธรรมชาตินิยม

ความคิดเรื่องมนุษยนิยม

แนวคิดแบบประชาธิปไตย

79 ) 

การปฏิรูปการปกครองในรัชกาลที่ 5 เกิดจากสาเหตุใดน้อยที่สุด

 

 

ความเสื่อมของระบบมูลนายไพร่

เหตุการณ์วุ่นวายภายในประเทศ

โครงสร้างการปกครองเดิมล้าสมัย

การคุกคามจากจักรวรรดินิยมตะวันตก

80 ) 

การพัฒนาทางสังคมในสมัยรัชกาลที่ 6 ในลักษณะใดที่เกิดประโยชน์สูงสุด

 

 

กำหนดเกณฑ์การเข้าเรียนหนังสือสำหรับเด็กไทย

ยกเลิกการเกณฑ์แรงงานเปลี่ยนระบบเกณฑ์ทหาร

ส่งเสริมความรู้สึกชาตินิยมผ่านทางงานวรรณกรรม

สนับสนุนบทบาทและความสำคัญของกลุ่มเสือป่า

81 ) 

ภูมิประเทศตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำมีลักษณะเรียงลำดับกันอย่างไร

 

ที่ราบลุ่ม ที่ราบดินดอนสามเหลี่ยม ที่ราบดินตะกอนรูปพัด

 

ที่ราบดินตะกอนรูปพัด  ที่ราบลุ่ม ที่ราบดินดอนสามเหลี่ยม

ที่ราบดินดอนสามเหลี่ยม ที่ราบดินตะกอนรูปพัด ที่ราบลุ่ม

ที่ราบดินดอนสามเหลี่ยม ที่ราบลุ่ม ที่ราบดินตะกอนรูปพัด 

82 ) 

เพราะเหตุใดอากาศบนยอดเขาจึงเย็นกว่าบริเวณเชิงเขา

 

 

บริเวณยอดเขามีความกดอากาศต่ำ

บริเวณยอดเขามีป่าไม้ปกคลุมอย่างหนาแน่น

บริเวณยอดเขามีพื้นที่ที่ได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์น้อย

บริเวณยอดเขาได้รับอิทธิพลจากการคายความร้อนจากผิวโลกน้อย

83 ) 

ช่วงเดือนเมษายนของทุกปีมีปรากฏการณ์ใดในประเทศไทย 

 

มีฝนตกกระจายทั่วไปเพราะเป็นเดือนเริ่มฤดูฝน

 

มีช่วงเวลากลางวันนานกว่า 12 ชั่วโมงเพราะซีกโลกเหนือหันเข้าหาดวงอาทิตย์

มีช่วงเวลากลางคืนนานกว่า 12 ชั่วโมงเพราะซีกโลกเหนือหันออกจากดวงอาทิตย์

มีฝนตกบริเวณชายฝั่งทะเลเพราะได้รับอิทธิพลจากลมพายุ

84 ) 

ลักษณะชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทยและทะเลอันดามันตรงกับข้อใด 

 

ด้านอ่าวไทยมีพื้นที่เหมาะสมกับเกษตรกรรม ด้านอันดามันมีท่าเรือน้ำลึกตามธรรมชาติ

ด้านอ่าวไทยเป็นชายฝั่งแบบยุบจม ทำการประมงได้ดี ด้านอันดามันเป็นชายฝั่งแบบยกตัวมีเกาะสำคัญเหมาะแก่การท่องเที่ยว

ด้านอ่าวไทยมีที่ราบแคบ เป็นแหล่งประมงที่สำคัญของประเทศ ด้านอันดามันมีที่ราบพอสมควรเป็นบริเวณป่าชายเลนที่สำคัญที่สุดของประเทศ

ด้านอ่าวไทยมีชายฝั่งเว้าแหว่ง เป็นบริเวณป่าชายเลนที่สำคัญของประเทศด้านอันดามันมีชายฝั่งค่อนข้างเรียบ เป็นแหล่งประมงที่สำคัญของประเทศ

85 ) 

เพราะเหตุใดป่าชายเลนจึงเป็นป่าที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ

 

 

เป็นป่าไม้ผลัดใบและเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำหลายประเภท

เป็นป่าไม้ผลัดใบและมีไม้คุณภาพดีเป็นที่ต้องการของตลาด

เป็นป่าไม้ไม่ผลัดใบและเหมาะสำหรับเป็นแหล่งนันทนาการ

เป็นป่าไม้ไม่ผลัดใบและเป็นประโยชน์ต่อการขยายพันธ์ของสัตว์น้ำ

86 ) 

วัตถุประสงค์ของการทำขั้นบันไดดินบริเวณพื้นที่ไหล่เขาคือข้อใด 

 

ชะลอความเร็วของน้ำไหล

แก้ปัญหาการขาดแคลนที่ดินทำกิน

ป้องกันการยุบตัวและพังทลายของดิน

ลดความแรงของเม็ดฝนที่กระแทกกับหน้าดิน

87 ) 

เหตุใดอากาศชื้นจึงทำให้ดินของประเทศไทยขาดความอุดมสมบูรณ์

 

 

เพราะทำให้การสร้างตัวของดินช้า

เพราะทำให้การสะสมของชั้นดินมีน้อย

เพราะทำให้อนินทรียวัตถุผุพังเร็ว

เพราะทำให้อินทรียวัตถุสลายตัวเร็ว

88 ) 

บ่อน้ำร้อนเกิดจากปรากฏการณ์ใด 

 

ความร้อนจากแหล่งถ่านหินและน้ำมันแทรกตัวขึ้นมาจนน้ำใต้ดินมีอุณหภูมิสูงและดันตัวขึ้นมา

ความร้อนจากใต้พิภพแทรกตัวขึ้นมาจนน้ำใต้ดินมีอุณหภูมิสูงและดันตัวขึ้นมา

ความร้อนจากหินหนืดใต้พิภพทำให้น้ำใต้ดินดันตัวขึ้นมาและพุ่งเป็นช่วงๆ

ความร้อนจากภูเขาไฟส่งถ่ายความร้อนที่มีอยู่จนน้ำใต้ดินมีอุณหภูมิสูงและดันตัวขึ้นมา

89 ) 

เพราะเหตุใดชายฝั่งทะเลบริเวณอ่าวไทยตอนบนจึงไม่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศไทย

 

 

พื้นที่ชายฝั่งทะเลมีคลื่นและลมแรง

ลักษณะชายฝั่งทะเลเป็นหาดโคลน

มีเรือเข้าออกบริเวณปากแม่น้ำเป็นประจำ

มีประชากรตั้งถิ่นฐานกระจายอยู่ตลอดชายฝั่ง

90 ) 

ข้อใดเป็นวิธีการใช้ปุ๋ยที่ดีที่สุดของเกษตรกรเพื่อช่วยเพิ่มผลผลิต

 

ใช้ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยคอกอย่างละเท่าๆกัน

เลือกปุ๋ยที่สามารถใช้กับพืชได้หลายชนิด

เลือกปุ๋ยโดยพิจารณาจากสมบัติของดินและพืชที่ปลูก

ใช้ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยคอกสลับกันในการปลูกพืชแต่ละครั้ง

91 ) 

เหตุใดพายุไต้ฝุ่นจึงมีกำลังอ่อนลงเมื่อพัดเข้าสู่ประเทศไทย 

 

ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เคลื่อนตัวมาปะทะ

ทิวเขาในประเทศเวียดนามและลาวเป็นแนวปะทะ

ขณะที่พายุนี้เคลื่อนที่ได้มีฝนตกหนักเป็นบริเวณกว้าง

แหล่งกำเนิดอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งมีระยะทางห่างไกลจากประเทศไทยมาก

92 ) 

แผ่นดินถล่มอย่างรุนแรงในเขตอำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ เกิดขึ้นจากสาเหตุใด 

 

เป็นบริเวณที่ป่าไม้ถูกทำลาย

ตั้งอยู่ในหุบเขาและอยู่ในทิศทางลมพายุ

ตั้งอยู่ในบริเวณที่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงชัน

มีการใช้ที่ดินเชิงเขาผิดวิธี ไม่ได้ปรับพื้นที่เป็นขั้นบันได

93 ) 

พื้นที่ลุ่มน้ำ เช่น บึงบอระเพ็ด หนองหาน ทะเลสาบสงขลา ควรจัดให้เป็นพื้นที่ที่มีคุณค่าด้านใดมากที่สุด

 

 

เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

เป็นแหล่งอาหารโปรตีนจากสัตว์น้ำ

เป็นแหล่งระบบนิเวศที่สำคัญ

เป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรอุตสาหกรรม

94 ) 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยมีลักษณะภูมิประเทศเป็นแบบใด 

 

เป็นที่ราบลูกคลื่นหรือที่ราบลูกระนาด (Rolling Plain)

เป็นที่ราบสูงซึ่งมีความสูงตั้งแต่  500 - 2,000 ฟุต ลาดเอียงจากเหนือไปใต้

เป็นที่ราบดินตะกอนแต่ถูกยกตัวสูงขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งจากแรงดันภายในโลก

เป็นที่ราบซึ่งมีลักษณะคล้ายที่ราบสูง เนื่องจากมีผาชันหรือผาตั้ง (Escarpment) ทางตะวันตก และทางใต้ แล้วลาดเอียงไปทางตะวันออก

95 ) 

ป่าไม้ประเภทใดที่ทำให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพมากที่สุด

 

 

ป่าสนเขา

ป่าดงดิบ

ป่าแดง

ป่าเบญจพรรณ

96 ) 

ข้อใดเป็นสาเหตุสำคัญที่สุดที่ทำให้ประเทศไทยประสบกับปัญหาการเสื่อมโทรมของทรัพยากรดิน 

 

การเลี้ยงกุ้งกุลาดำในพื้นที่น้ำจืด

การทำเหมืองแร่และการทำอุตสาหกรรมเกลือ

การตัดไม้ทำลายป่า ทำให้หน้าดินเปิด เกิดการชะล้างง่าย

การปลูกพืชติดต่อกันโดยไม่ได้มีการปรับปรุงบำรุงดินเท่าที่ควร

97 ) 

กิจกรรมด้านใดก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศชายฝั่งทะเลไทยในปัจจุบันมากที่สุด 

 

ใช้อวนตาถี่จับปลา

ล้างแร่บริเวณชายฝั่งทะเล

ใช้พื้นที่ป่าชายเลนทำนากุ้ง

จับปลาในระยะ 20 ไมล์จากชายฝั่งทะเล

98 ) 

ภูมิปัญญาไทยเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ข้อใด มีที่มาแตกต่างจากข้ออื่นๆ ทั้งหมด 

 

การเลี้ยงไก่บนบ่อปลา

ชาวบ้านใช้ตะไคร้หอมไล่ยุง

การปลูกหญ้าแฝกบนที่ลาดชัน

เกษตรกรใช้น้ำสะเดาไล่แมลง

99 ) 

ถนนชนบทสายหนึ่งมีความยาวในพื้นที่จริงวัดได้ 6 กิโลเมตร ถ้าจะทำแผนที่ที่ใช้มาตราส่วน 1 : 50,000 ความยาวของถนนสายนี้ในแผนที่จะเป็นเท่าใด 

 

4  เซนติเมตร

6  เซนติเมตร

8  เซนติเมตร

12  เซนติเมตร

100 ) 

ระบบ GPS เป็นการนำคลื่นสัญญาณดาวเทียมมาใช้ประโยชน์ในด้านใด 

 

การถ่ายภาพทางอากาศ

ถ่ายทอดสัญญาณภาพทางโทรทัศน์

บอกตำแหน่งของสิ่งต่างๆ บนพื้นผิวโลก

เทคโนโยลีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์