PAT 2 2554 ครั้งที่ 1

วิชา : ฟิสิกส์ ระดับชั้น : มัธยมปลาย
จำนวน : 23 ข้อ ผู้เข้าชม : 24,351 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 ) 

สำหรับการเคลื่อนที่ใน 1 มิติ ข้อความใดต่อไปนี้เมื่อนำมาเติมในประโยคแล้วให้ใจความที่ถูกต้อง

“สำหรับความเร่งที่มีทิศเดียวกันกับความเร็ว ถ้าอัตราเร็วของวัตถุกำลังเพิ่มขึ้นแล้วขนาดของความเร่งจะ...”

 

เพิ่มขึ้นเท่านั้น

คงที่เท่านั้น

เพิ่มขึ้นหรือคงที่เท่านั้น

เพิ่มขึ้น คงที่ หรือลดลงก็ได้

2 ) 

ถุงทรายซึ่งวางอยู่บนพื้นฝืดถูกดึงด้วยเครื่องชั่งสปริง เครื่องชั่งดังกล่าวถูกดึงด้วยแรง F ในขณะที่ถุงทรายมีความเร็วคงที่ตาชั่งสปริงอ่านค่าได้ 2 N ข้อใดกล่าวถูกต้อง 

ถุงทรายถูกดึงด้วยแรงลัพธ์ 2 N

แรงเสียดทานจลน์เท่ากับ 2 N

แรงเสียดทานจลน์มีค่าน้อยกว่า 2 N

ผลต่างระหว่างแรง F และแรงเสียดทานจลน์เท่ากับ 2 N

3 ) 

ยิงวัตถุทรงกลมขึ้นท้องฟ้าทำให้เกิดการเคลื่อนที่แบบโพรเจคไทล์ หากเราเปลี่ยนจากวัตถุดังกล่าวเป็นลูกขนไก่ที่มีมวลเท่ากับวัตถุ ตีให้มีอัตราเร็วต้นเท่าเดิมในทิศทางเดียวกัน ผลของแรงต้านอากาศจะทำให้เส้นทางการเคลื่อนที่แตกต่างไปอย่างไร

 

4 ) 

วัตถุ A และ B เริ่มไถลพร้อมกันบนพื้นเอียงไร้ความเสียดทานด้วยอัตราเร็วต้น u_A และ u_B ตามลำดับ ทิศของความเร็วต้นของวัตถุ B ทำมุม \theta กับสันของพื้นเอียงดังรูป เงื่อนไขใดที่สามารถทำให้วัตถุทั้งสองลงมาถึงพื้นราบพร้อมกันได้

 


ก. u_A=u_B\neq 0 และ \theta=0^{\circ}

ข. u_A=0, u_B\neq 0 และ \theta=0^{\circ}

ค. u_A=0, u_B\neq 0 และ \theta>0^{\circ}

ง. u_A\neq 0, u_B\neq0 และ \theta>0^{\circ}

 

ก. และ ข.

ค. และ ง.

ก. และ ค.

ข. และ ง.

5 ) 

วัตถุชิ้นหนึ่งกำลังเคลื่อนที่โดยมีแรงคงที่กระทำอยู่ ถ้าขนาดของแรงดังกล่าวลดลงอย่างสม่ำเสมอโดยไม่เปลี่ยนทิศของแรง พลังงานจลน์ของวัตถุจะเป็นอย่างไร

 

เพิ่มขึ้นด้วยอัตราที่สม่ำเสมอ

เพิ่มขึ้นด้วยอัตราที่ไม่สม่ำเสมอ

ลดลงด้วยอัตราที่สม่ำเสมอ

ลดลงด้วยอัตราที่ไม่สม่ำเสมอ

6 ) 

ปล่อยวัตถุทรงกลมตันที่ผิวน้ำ วัตถุจมลงและมีความเร็วปลายคงที่เท่ากับ v_A ถ้าปาวัตถุรูปทรงเดียวกันลงในแนวดิ่งทำให้มีความเร็วต้น u > 0 ที่ผิวน้ำ วัตถุดังกล่าวจมลงจนมีความเร็วปลายคงที่เท่ากับ v_B ข้อใดสรุปถูกต้อง

 

v_A<v_B แต่ v_B\neq v_A+u

v_B=v_A+u

v_A=v_B

v_B=v_A-u

7 ) 

ชั่งวัตถุก้อนหนึ่งในอากาศด้วยเครื่องชั่งสปริง อ่านค่าได้ N_1 นิวตัน เมื่อจุ่มก้อนวัตถุดังกล่าวให้จมมิดน้ำพบว่าเครื่องชั่งสปริงอ่านค่าได้ N_2 นิวตัน วัตถุดังกล่าวจะมีความหนาแน่นเป็นกี่เท่าของน้ำ

 

\displaystyle\frac{N_1}{N_1-N_2}

\displaystyle\frac{N_2}{N_1-N_2}

\displaystyle\frac{N_1+N_2}{N_1}

\displaystyle\frac{N_1+N_2}{N_2}

8 ) 

ภาชนะรูปทรงกระบอกไม่มีฝาใบหนึ่งบรรจุของเหลวสูง H วัดจากก้นภาชนะ ภาชนะวางอยู่บนพื้นราบ ถ้าเจาะรูให้ของเหลวพุ่งออกมาในทิศตั้งฉากกับผนัง จะต้องเจาะที่ความสูงใดวัดจากก้นภาชนะจึงจะทำให้ของเหลวพุ่งไปได้ไกลที่สุดในแนวราบ 

\displaystyle\frac{H}{8}

\displaystyle\frac{H}{4}

\displaystyle\frac{H}{2}

\displaystyle\frac{3H}{4}

9 ) 

นักเรียนคนหนึ่งยืนอยู่ห่างจากกำแพง 102 เมตร ร้องตะโกนออกไปและได้ยินเสียงตะโกนของตนเองในเวลา 0.6 วินาทีหลังจากตะโกน ถ้าความยาวคลื่นเสียงเป็น 0.5 เมตร ความถี่ของเสียงที่ได้ยินเป็นกี่เฮิรตซ์

 

85

122

170

680

10 ) 

กระบอกสูบทำจากโลหะ ภายในบรรจุแก๊สอุดมคติและมีลูกสูบซึ่งไม่มีความเสียดทานกับผนังกระบอกสูบ ดังรูป เราสามารถให้ความร้อนแก่กระบอกสูบโดยรอบแล้วยังคงทำให้อุณหภูมิของแก๊สคงที่ได้หรือไม่ 

ไม่ได้ เพราะจาก Q=mc\Delta T ถ้า \Delta Q\neq0 แล้ว \Delta T\neq0

ไม่ได้ เพราะแก๊สไม่สามารถเปลี่ยนสถานะต่อไปได้อีกแล้ว

ได้ ถ้าพลังงานความร้อนทั้งหมดถูกเปลี่ยนเป็นงานในการขยายตัวของแก๊ส

ได้ ถ้าแก๊สสามารถเก็บพลังงานความร้อนในรูปของพลังงานภายในได้ทั้งหมด

11 ) 

ข้อใดถูกเกี่ยวกับการเลี้ยวเบนของแสงเลเซอร์ผ่านสลิตเดี่ยวเมื่ออุปกรณ์ทั้งหมดอยู่ใต้ผิวน้ำ เปรียบเทียบกับเมื่อทำการทดลองในอากาศ

 

ไม่เกิดริ้วการเลี้ยวเบนในน้ำ

ริ้วการเลี้ยวเบนในน้ำอยู่ห่างเท่ากับในอากาศ

ริ้วการเลี้ยวเบนในน้ำอยู่ชิดกันมากกว่าในอากาศ

ริ้วการเลี้ยวเบนในน้ำอยู่ห่างกันมากกว่าในอากาศ

12 ) 

นักเรียนคนหนึ่งทำการทดลองการแทรกสอดของยัง ถ้าแสงที่ใช้มีความยาวคลื่น 650 นาโนเมตร และระยะห่างระหว่างช่องแคบคู่กับฉากเป็น 2.0 เมตร วัดระยะห่างของแถบสว่างจากแนวกลางบนฉากได้ผลดังรูป ช่องแคบคู่ที่ใช้มีระยะห่างระหว่างช่องเป็นกี่มิลลิเมตร 

0.13

0.26

0.33

0.65

13 ) 

แขวนทรงกลมมวล m ที่มีประจุไฟฟ้า +q ด้วยเชือกเบาไว้ระหว่างแผ่นตัวนำขนานขนาดใหญ่ที่วางในแนวตั้งและอยู่ห่างกัน d ถ้าต้องการให้แนวเชือกที่แขวนทรงกลมเบนทำมุม 30 องศากับแนวดิ่ง จะต้องให้ความต่างศักย์ระหว่างแผ่นตัวนำขนานขนาดเท่าใด

 

\displaystyle\frac{\sqrt3 mgd}{q}

\displaystyle\frac{mgd}{q\sqrt3}

\displaystyle\frac{\sqrt3 qd}{mg}

\displaystyle\frac{qd}{mg\sqrt3}

14 ) 

พิจารณาวงจรไฟฟ้าดังรูป ถ้าหลอดไฟทั้งสามมีความต้านทานเท่ากัน และเซลล์ไฟฟ้ามีความต่างศักย์คงที่ตลอดเวลา เมื่อสับสวิตซ์ S ลง หลอดไฟ A และ B เป็นอย่างไร 

หลอดไฟ A สว่างกว่าเดิม หลอดไฟ B สว่างน้อยลง

หลอดไฟ A สว่างกว่าเดิม หลอดไฟ B จะดับ

หลอดไฟ A สว่างน้อยลง หลอดไฟ B สว่างน้อยลง

หลอดไฟ A สว่างน้อยลง หลอดไฟ B จะดับ

15 ) 

หากเปรียบเทียบวงจรไฟฟ้าที่ประกอบด้วยตัวเก็บประจุ (ที่มีประจุเต็ม) และตัวเหนี่ยวนำเท่านั้นกับระบบมวลติดปลายสปริงที่เคลื่อนที่บนพื้นราบลื่น จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้

    ก. พลังงานที่สะสมในตัวเหนี่ยวนำเปรียบได้กับพลังงานศักย์ยืดหยุ่นของสปริง

    ข. กระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรเปรียบได้กับอัตราเร็วของก้อนมวล

    ค. ตัวเก็บประจุที่มีความจุมากเปรียบได้กับสปริงที่มีค่าคงตัวสปริงมาก

มีข้อความที่ถูกต้องกี่ข้อ

 

1

2

3

ไม่มีข้อถูก

17 ) 

ความยาวคลื่นเดอบรอยล์ของอิเล็กตรอนในอะตอมไฮโดรเจนที่ระดับพลังงาน n=4 เป็นกี่เท่าของระดับพลังงาน n=2

 

\displaystyle\frac{1}{2}

2

4

8

18 ) 

ลูกเต๋าชุด A มี 6 หน้า แต้มสีไว้เพียง 1 หน้า มีทั้งหมด 600 ลูก ลูกเต๋าชุด B มี 6 หน้า แต้มสีไว้ 2 หน้า ในการทอดแต่ละครั้งจะหยิบลูกเต๋าที่ขึ้นหน้าแต้มสีออก สำหรับการทอดลูกเต๋าครั้งแรก ถ้าต้องการให้จำนวนลูกเต๋าที่ถูกหยิบออกจากทั้งสองลูกเท่ากัน จะต้องใช้ลูกเต๋าชุด B กี่ลูก

 

150

300

750

1,200

19 ) 

กล่องมวล 2 kg วางซ้อนอยู่บนกล่องมวล 4 kg ซึ่งทั้งหมดวางอยู่บนพื้นไร้ความเสียดทาน ถ้าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิตและสัมประสิทธิ์ความเสียดทานจลน์ระหว่างกล่องทั้งสองมีค่าเท่ากับ 0.4 และ 0.2 ตามลำดับ ต้องออกแรงผลักกล่อง 4 kg ในทิศขนานกับพื้นอย่างน้อยกี่นิวตัน จึงจะทำให้กล่องมวล 2 kg เริ่มไถลไปบนกล่องมวล 4 kg ได้

 

23.52

29.13

17.23

10.00

20 ) 

ปล่อยวัตถุก้อนหนึ่งให้แกว่งลงมาดังรูป ความเร่งที่ตำแหน่งต่ำสุดมีขนาดเท่าใด 

g

2g

\displaystyle\frac{g}{R}

\displaystyle\frac{2g}{R}

21 ) 

กระบอกสูบบรรจุแก๊สอุดมคติ \frac{2}{R} โมล ที่อุณหภูมิ 300 K ถ้าแก๊สขยายตัว ลูกสูบถูกอัดจนมีปริมาตรเป็น 1 ลิตร และมีความดันภายในเป็น 2\times 10^5 N/m2 จงหางานที่กระทำโดยแก๊สในกระบอกสูบ กำหนดให้ไม่มีการถ่ายเทความร้อนระหว่างแก๊สและสิ่งแวดล้อม (R คือค่าคงตัวของแก๊ส เท่ากับ 8.31 J/mol.K)

 

200 J

400 J

600 J

800 J

22 ) 

วางวัตถุอันหนึ่งไว้หน้ากระจกเว้าที่มีความยาวโฟกัส 4.0 เซนติเมตรโดยอยู่ห่างจากกระจกเว้า 2.0 เซนติเมตร ถ้าภาพที่เกิดขึ้นมีความสูง 2.0 เซนติเมตร วัตถุนี้มีความสูงกี่เซนติเมตร

 

1.0

2.0

3.0

4.0

23 ) 

วางลวดตัวนำยาว 20 เซนติเมตรบนรางตัวนำยาวมากที่มีความต้านทานน้อยมากและต่อกับตัวต้านทาน 2 โอห์ม โดยรางตัวนำวางห่างกัน 10 เซนติเมตร ดังรูป จะต้องออกแรงกระทำกับเส้นลวดกี่นิวตันเพื่อให้เส้นลวดเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัว 3 เมตรต่อวินาที กำหนดให้สนามแม่เหล็กมีความเข้มข้น 2 เทสลา 

0.9 N

0.6 N

0.2 N

0.06 N

24 ) 

พลังงานที่ปลดปล่อยออกมาจากการสลายให้รังสีบีตาของ {}^{14}_{\phantom{1}6}\text{C} มีค่ากี่เมกะอิเล็กตรอนโวลต์

 

0.16 MeV

0.11 MeV

13.0 MeV

ข้อมูลไม่เพียงพอ