รวมข้อสอบเอ็นทรานซ์ เคมี 3

วิชา : เคมี ระดับชั้น : มัธยมปลาย
จำนวน : 50 ข้อ ผู้เข้าชม : 41,030 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 )  ละลายน้ำมัน A, B, C และ D ในแฮกเซนให้มีความเข้มข้นเท่ากัน แล้วทดสอบการฟอกสีกับ Br_2
น้ำมัน
A
B
C
D
จำนวนหยดของสารละลาย Br_2
37
45
74
90


ข้อสรุปใดผิด
 
น้ำมัน D มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวมากที่สุด
น้ำมัน C มีกรดไขมันอิ่มตัวน้อยกว่าในน้ำมัน B
น้ำมัน A มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวน้อยที่สุด
น้ำมัน D และ C มีกรดไขมันอิ่มตัวเป็นสองเท่าของที่มีในน้ำมัน B และ A ตามลำดับ
2 )  สารในข้อใดที่ไม่ใช่กรดอะมีโนจากโปรตีน
 
3 )  สมการที่เกี่ยวข้องกับการถลุงแร่พลวง มีดังนี้
2Sb_2S_3 + 9O_2 rightarrow 2Sb_2O_3 + 6SO_2 ………….(สมการ 1)
2C + O_2 rightarrow 2CO ………….(สมการ 2)
Sb_2O_3 + 3CO rightarrow 2Sb + 3CO_2 ………….(สมการ 3)

พิจารณาข้อความต่อไปนี้
ก. แร่พลวงในธรรมชาติ คือ Sb_2S_3 ก่อนนำไปถลุงต้องเปลี่ยนให้เป็นออกไซด์ก่อน เรียกกระบวนการนี้ว่าย่างแร่ (สมการ 1)
ข. ออกไซด์ของพลวงถูก CO รีดิวซ์เป็นพลวง (สมการ 3)
ค. การเผาถ่านหินทุกครั้งจะได้ CO (สมการ 2)
ง. ถ้าแร่พลวงไม่บริสุทธิ์ จะต้องใช้ Na_2CO_3 มาดึงเอาสารปนเปื้อนออกมาเป็นตะกอน
ข้อใดถูก
 
ข้อ ก ข้อ ข และ ข้อ ค
ข้อ ข ข้อ ค และ ข้อ ง
ข้อ ก ข้อ ข และ ข้อ ง
ข้อ ก ข้อ ค และ ข้อ ง
4 )  แก๊ส X เป็นแก๊สผสม ประกอบด้วยมีเทนและอีเทน นำแก๊ส X ปริมาตร 25 cm^3 มาทำปฏิกิริยากับออกซิเจนที่อุณหภูมิและความดันเดียวกัน พบว่าต้องใช้ออกซิเจน
ปริมาตร 72.5 cm^3 จึงจะเกิดปฏิกิริยาอย่างสมบูรณ์ จงหาว่าในแก๊สผสมมีมีเทนอยู่กี่ลูกบาศก์เซนติเมตร
 
CH_4 10 cm^3
CH_4 15 cm^3
CH_4 20 cm^3
CH_4 25 cm^3
5 )  สารประกอบ A, B และ C มีองค์ประกอบของธาตุดังตาราง

สารประกอบ
ร้อยละโดยมวล
มวลโมเลกุล
P
O
H
A
43.66
56.34
-
284
B
-
88.89
11.11
18
C
31.63
65.31
3.06
98


จากการทดลองพบว่าเมื่อผสม A 2 โมล กับ B 5 โมล ได้ผลิตภัณฑ์เป็น C 2โมล จงหาร้อยละของผลได้จากการทดลองนี้
 
C 50%
C 60%
C 70%
C 80%
6 )  แก๊ส H_2 ทำปฏิกิริยากับแก๊ส I_2 ได้แก๊ส HI เป็นผลิตภัณฑ์ ถ้าเริ่มต้นด้วยแก๊ส H_2 6 โมล และแก๊ส I_2 6 โมล ในภาชนะขนาด 2 dm^3 ที่สมดุลพบว่า
มีแก๊ส I_2 เหลืออยู่ 2 โมล ถ้ารบกวนสมดุลนี้โดยการเติม HI ลงไป 12 โมล ที่สมดุลใหม่จะมีปริมาณ HI กี่โมล
 
HI 12 mol
HI 14 mol
HI 16 mol
HI 18 mol
7 )  เมื่อนำสารละลาย HCI เข้มข้น 0.1 mol/dm^3 ปริมาตร 45 cm^3 มาผสมกับสารละลาย NaOH เข้มข้น 1 mol/dm^3 ปริมาตร x cm^3 จะได้สารละลายที่มี
pH 12 จงคำนวณหาค่า x
 
X = 4.00 cm^3
X = 4.04 cm^3
X = 5.00 cm^3
X = 5.04 cm^3
8 )  มนุษย์ใช้พลังงานในการดำรงชีวิตอย่างสะดวกสบายเทียบเท่ากับการเผาไหม้ CH_4 และเกิด CO_2 ประมาณ 250 โมลต่อวัน ส่วนต้นไม้สามารถเปลี่ยน CO_2
ให้เป็นเซลลูโลส ซึ่งมีสูตรโมเลกุล (C_{12}H_{22}O_{11})_{10} ได้ตามสมการ
CO_2 + H_2O rightarrow (C_{12}H_{22}O_{11})_{10} + O_2 (ยังไม่ดุล)
ถ้าต้นไม้ 1 ต้น และคน 1 คน มีอายุเฉลี่ยเป็น 80 ปี เท่ากัน โดยต้นไม่สร้างเซลลูโลสได้ 5 kg ต่อปี ถ้าต้องการให้ปริมาณ CO_2 ในโลกคงที่ ชั่วชีวิตคน 1 คน
ควรปลูกต้นไม้โดยเฉลี่ยกี่ต้น (ตัวเลขจำนวนเต็ม) ทั่งนี้กำหนดให้ 1 ปี มี 365 วัน
 
ต้นไม้ 500 ต้น
ต้นไม้ 520 ต้น
ต้นไม้ 600 ต้น
ต้นไม้ 620 ต้น
9 )  ในห้องปฏิกิริยาการเตรียมแก๊สคลอรีนโดยใช้กรด HCl ทำปฏิกิริยากับ K_2Cr_2O_7 ดังสมการ
K_2Cr_2O_7 + HCl rightarrow KCl + CrCl_3 + H_2O + Cl_2(g) สมการยังไม่ดุล
ถ้าใช้ K_2Cr_2O_7 ความบริสุทธิ์ร้อยละ 96 โดยมวลหนัก 61.3 g ทำปฏิกิริยากับ HCl คาเข้มข้นร้อยละ 30 โดยมวลต่อปริมาตร จำนวน 365 cm^3
จะได้แก๊ส Cl_2 ปริมาตรเท่าใดที่ STP
 
CO_2 13.44 dm^3 STP
CO_2 14.44 dm^3 STP
CO_2 14.00 dm^3 STP
CO_2 15.44 dm^3 STP
10 )  ข้อมูลต่อไปนี้ ได้จากการทดลองสำหรับปฏิกิริยา 2A + B + 3C rightarrow 3D ที่อุณหภูมิ 25^0Cความเข้มข้นเริ่มต้น (mol . dm^{-3})
อัตราเริ่มต้นของปฏิกิริยา (mol . dm^{-3}S^{-1})
[A]
[B]
[C]
0.1
0.1
0.1
0.3
0.2
0.1
0.1
0.6
0.2
0.2
0.1
1.2
0.2
0.2
0.2
1.2

ข้อใดถูก
 
ถ้าใช้สาร A, B และ C อย่างละ 1 mol จะเกิดสาร D 1 mol เช่นกัน
ถ้าใช้สาร A, B และ C อย่างละ 1 mol สาร B จะทำปฏิกิริยาหมดก่อนสารอื่น ๆ
ถ้า [A] = 0.2, [B] = 0.2 และ อัตราเริ่มต้นของปฏิกิริยาจะเท่ากับ
สาร C ไม่เกี่ยวข้องกับอัตราการเกิดปฏิกิริยา
11 )  ถ้าพลังงานกระตุ้นของปฏิกิริยาทั้งสองต่อไปนี้มีค่าเท่ากัน
NH_3(g) + HCl(g) rightarrow NH_4Cl(s) ………(1)
N(CH_3)_3(g) + HCl(g) rightarrow NH(CH_3)_3Cl(s) ………(2)
อัตราการเกิดปฏิกิริยาที่ 50^0C ของปฏิกิริยาทั้งสองเปรียบเทียบกันเป็นอย่างไร เพราะเหตุใด
 
อัตราของทั้งสองปฏิกิริยาเท่ากัน เพราะ NH_3 และ N(CH_3)_3 มีพลังงานจลน์เฉลี่ยเท่ากัน
อัตราของปฏิกิริยา (1) สูงกว่าของ (2) เพราะ NH_3 เป็นโมเลกุลเล็ก จึงมีความเร็วในการวิ่งเข้าชนมากกว่า N(CH_3)_3
อัตราของปฏิกิริยา (2) สูงกว่าของ (1) เพราะ N(CH_3)_3 เป็นโมเลกุลใหญ่ ทำให้มีพื้นที่ผิวชนกันได้มากกว่า
อัตราของปฏิกิริยา (2) สูงกว่าของ (1) เพราะผลิตภัณฑ์ NH(CH_3)_3Cl เสถียรมากกว่า NH_4Cl
12 )  แก๊ส N_2O_4 สลายตัวให้ NO_2 ดังสมการ ถ้าทำการทดลองโดยบรรจุแก๊ส NO_2 และ N_2O_4 อย่างละ 2 mol ในภาชนะปิดที่ผนัง C สามารถเลื่อนได้ดังรูปโดยในส่วนของ A บรรจุ N_2O_4 จะในส่วนของ B บรรจุ NO_2 ทิ้งไว้จนแต่ละส่วนเข้าภาวะสมดุล ข้อใดข้อต่อไปนี้ถูกต้อง
 
ค่าคงที่สมดุลของปฏิกิริยาในส่วนของ A เป็นครึ่งหนึ่งของค่าคงที่สมดุลของปฏิกิริยาในส่วนของ B
เมื่อเพิ่มอุณหภูมิให้สูงขึ้น ที่ภาวะสมดุลสีของแก๊สในส่วน B จะเข้มข้น ส่วนในส่วนของ A สีของแก๊สจะจางลง
ถ้าปรับปริมาตรของส่วน A ให้น้อยลงกว่าเดิม โดยเลื่อนผนัง C ในภาวะสมดุลสีของแก๊สในส่วน A จะจางลง
ถ้าให้ปริมาตรส่วนของ A และ B เท่ากัน ที่ภาวะสมดุลความดันแก๊สในส่วน A และส่วน B จะเท่ากันด้วย
13 )  กำหนดให้ค่าคงที่สมดุลของปฏิกิริยาต่อไปนี้ ที่อุณหภูมิ มีค่า a, b และ c ดังนี้
2N_2O(g) rightleftharpoons 2N_2(g) + O_2(g) K_1 = a
2N_2O_4(g) rightleftharpoons 4NO_2(g) K_2 = b
N_2(g) + 2O_2(g) rightleftharpoons 2NO_2(g) K_3 = c
2N_2O(g) + 3O_2(g) rightleftharpoons 2N_2O_4 K_4 = …….
K_4 มีค่าเท่าใดในเทอม a, b และ c
 
a + c - b
a + 2c - b
ac / b
ac^2/b
14 )  ปฏิกิริยา X(g) rightleftharpoons Y(g) + Z(g) เกิดในระบบปิดที่อุณหภูมิคงที่ ถ้านำแก๊ส X จำนวนหนึ่งใส่ลงในภาชนะขนาด 2 dm^3 ที่สมดุล พบว่า ความเข้มข้นของ X เท่ากับ 0.2 mol/dm^3 เมื่อเติม X ลงไปอีกจำนวนหนึ่งพบว่า ที่สมดุลใหม่ความเข้มข้นของ X เปลี่ยนเป็น 1.8 mol/dm^3 ความเข้มข้นของสมดุลใหม่ของแก๊ส Y จะเป็นกี่เท่าของค่าเดิม
 
1/4
2
3
4
15 )  พิจารณากราฟระหว่าค่าคงที่สมดุลของอุณหภูมิต่อไปนี้ ข้อสรุปใดถูก
 
กราฟ A ได้จากปฏิกิริยาคายความร้อน และกราฟ B ได้จากปฏิกิริยาดูดความร้อน
เมื่อเพิ่มอุณหภูมิให้กับกราฟ A จะได้ผลิตภัณฑ์มากขึ้น
เมื่อเพิ่มอุณหภูมิให้กับกราฟ B จะได้ผลิตภัณฑ์มากขึ้น
เมื่อเพิ่มอุณหภูมิให้กับกราฟ A และลดอุณหภูมิให้กราฟ B จะได้ผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น
16 )  พิจารณาปฏิกิริยา ClO^-_3 + H_2O rightleftharpoons IO^-_3 + H^+ + Cl^- (สมการยังไม่ดุล)
จำนวนอิเล็กตรอนที่เกี่ยวข้องต่อ 1 โมเลกุลในสารตั้งต้นของครึ่งปฏิกิริยาออกซิเดชัน เป็นเท่าใด
 
มากกว่า 2 แต่ไม่เกิน 9
มากกว่า 9 แต่ไม่เกิน 12
มากกว่า 12 แต่ไม่เกิน 20
มากกว่า 20
17 )  กำหนดให้ A^+ + e rightarrow A E^0 = -1.5 V
B^+ + e rightarrow B E^0 = -0.5 V
C^+ + e rightarrow C E^0 = 0.1V
D^+ + e rightarrow D E^0 = 0.8 V

พิจารณาปฏิกิริยาต่อไปนี้
ก. A^+ +D rightarrow D^+ +A
ข. C^+ + B rightarrow C + B^+
ค. D^+ + C rightarrow D + C^+
ง. B^++D rightarrow B+D^+
ปฏิกิริยาใดสามารถเกิดได้จริงตามธรรมชาติ
 
ข้อ ก และ ข้อ ข
ข้อ ก และ ข้อ ค
ข้อ ข และ ข้อ ค
ข้อ ข และ ข้อ ง
18 )  จากข้อมูลต่อไปนี้
ก. Zn ไม่ทำปฏิกิริยากับน้ำแต่ Na ทำปฏิกิริยารุนแรงกับน้ำ
ข. จุ่ม Cu ลงในสารละลาย AgNO_3 สารละลายจะเปลี่ยนเป็นสีฟ้าอ่อน
ค. จุ่ม Zn ลงในสารละลาย CuSO_4 สีฟ้าของสารละลายจางลง
จงเรียงลำดับความสามารถในการเป็นตัวรีดิวซ์จากมากไปน้อย
 
Na, Zn, Cu, Ag
Zn, Na, Cu, Ag
Cu, Zn, Ag, Na
Ag, Cu, Zn, Na
19 )  เลขออกซิเดชันของ P, S และ Zr ในสารประกอบ 3 ชนิดต่อไปนี้เป็นเท่าใด ตามลำดับ
 
+3, +4, +2
+5, +2, +4
+3, +2, +4
+5, +4, +2
20 )  กำหนดให้
ก. 2H^+(aq) + 2e^- rightarrow H_2(g) E^0 = 0.00 V
ข. 2H_2O(l) + 2e^- rightarrow H_2(g) + 2OH^-(aq) E^0 = -0.83 V
ค. O_2(g) + 2H_2O(l) + 4e^- rightarrow 4OH^-(aq) E^0 = +0.40 V
ง. O_2(g) + 4H^+(aq) + 4e^- rightarrow 2H_2(l) E^0 = +1.23 V
ข้อใดเกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาในเซลล์เชื่อเพลิงโดรเจน – ออกซิเจน และศักย์ไฟฟ้าของเซลล์มีค่ากี่โวลท์
 
ข้อ ก และ ค, 0.40
ข้อ ข และ ค, 1.23
ข้อ ก และ ง, 1.23
ข้อ ข และ ง, 2.06
21 )  โลหะ X และ Y มีค่าเลขอะตอมมากกว่า 10 เกิดปฏิกิริยากลายเป็น X^+ และ Y^+ ตามลำดับ ทั้งพลังงานการระเหิดและพลังงานไอออไนเซชันของ X และ Y ใกล้เคียงกัน X^+ มีขนาดเล็กกว่า Y^+ ถ้านำโลหะX และ Y มาละลายน้ำข้อใดถูก
 
X ถูกออกซิไดส์เป็น X^+ ในสารละลายได้ง่ายกว่า Y และมีแก๊สไฮโดรเจนเกิดขึ้น
Y ถูกออกซิไดส์เป็น Y^+ ในสารละลายได้ง่ายกว่า X และมีแก๊สไฮโดรเจนเกิดขึ้น
Y ถูกออกซิไดส์เป็น Y^+ ในสารละลายได้ง่ายกว่า X และมีแก๊สออกซิเจนเกิดขึ้น
X และ Y ถูกออกซิไดส์เป็น X^+ และ Y^+ ในสารละลายได้ดีพอๆ กัน และมีแก๊สออกซิเจนเกิดขึ้น
22 )  การแยกสารลาย 3 ชนิด ที่มีความเข้มข้น 1.0 mol/dm^3 และน้ำด้วยไฟฟ้า เมื่อใช้ไส้ดินสอหรือแท่ง กราไฟต์เป็นอิเล็กโตรด ผลการทดลองใดผิดข้อ

ชนิดของสารละลายหรือสาร


ผลการทดลอง
แอโนด แคโทด
1
NaCl
เกิดแก๊สO_2และCl_2
เกิดแก๊สH_2
2
Na_2SO_4
เกิด S_2O^{-2}_8
มีโลหะNaเกาะ
3
HCl
เกิดแก๊สCl_2 และO_2
เกิดแก๊สH_2
4
H_2O
เกิดแก๊สO_2
เกิดแก๊สH_2


กำหนดให้ ศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของอิเล็กโตรด


E^0(V)
Na^+(aq) + e^- rightarrow Na(s)
-2.72
Cl_2(g) + 2e^- rightarrow 2Cl^-(aq)
1.36
O_2(g) + 4H^+(aq) + 4e^- rightarrow 2H_2O
1.23
2H_2O + 2e^- rightarrow H_2(g) + 2OH^-(aq)
-0.38
S_2O_8^{2-}(aq) + 2e^- rightarrow 2SO_4^{2-}
2.01
 
1
2
3
4
23 )  ข้อมูลจากการทดลองแยกสารตัวอย่างด้วยวิธีโครมาโตกราฟีกระดาษโดยใช้ตัวดูดซับและตัวทำละลายชนิดเดียวกัน และระยะทางที่ตัวทำละลายเคลื่อนที่เท่ากับ 15 เซนติเมตร เป็นดังนี้สารตัวอย่าง
A
B
C
D
สีของสารตัวอย่าง
เหลือง
เขียว
น้ำเงิน
แดง
ระยะทางที่สารตัวอย่างเคลื่อนที่(cm)
5.8
13
9.4
2.7


ข้อใดผิด
 
ความสามรถในการละลายของสารตัวอย่างในตัวทำละลายคือ B > C > A> D
สารตัวอย่างสีน้ำเงินมีค่า R_f = 0.63
สามารถแยกสาร A ออกจากสาร B ได้ดีพอ ๆ กับการแยกสาร C ออกจากสาร D
ตัวทำละลายชนิดนี้สามารถนำมาใช้สกัดแยกสาร B ออจากสาร D ได้ดี
24 )  น้ำทะเลไอโอดีนร้อยละ 2.54 โดยมวล จงหาปริมาตรของน้ำทะเลในหน่วย dm^3 ที่มีไอโอดีนในรูปของไอโอไดด์ไอออนอยู่ 1.21 × 10^{24} อนุภาค
กำหนดให้ ความหนาแน่นของน้ำทะเลเท่ากับ 1.5 g cm^{-3}
 
4.3
6.7
10.0
13.3
25 )  จากปฏิกิริยาต่อไปนี้
2KClO_3 rightarrow 2KCl + 3O_2 , 2H_2O_2 rightarrow 2H_2O + O_2
2N_2O rightarrow 2N_2 + O_2 , 2OF_2 rightarrow O_2 + 2F_2
ถ้าใช้สารตั้งต้น 1 g สารตั้งต้นตัวใดเกิดปฏิกิริยาให้แก๊ส O_2 มากที่สุด
 
KClO_3
N_2O
H_2O_2
OF_2
26 )  จากข้อมูลต่อไปนี้


ข้อ
สาร
สูตรโมเลกุล
มวลโมเลกุล
น้ำหนักสารในน้ำ0.5dm^3
ก.
น้ำตาลกลูโคส
C_6H{12}O_6
180
30 กรัม
ข.
กรดแอซีติก
C_2H_4O_2
60
15 กรัม
ค.
กลีเซอรอล
C_3H_8O_2
76
9.5 กรัม


ข้อใดผิด
 
ร้อยละโดยมวลของคาร์บอนในกลีเซอรอลมีค่าสูงที่สุด
ร้อยละโดยมวลของออกซิเจนในกรดแอซีติก มีค่าสูงกว่ากลีเซอรอล
ความเข้มข้นในหน่วย mol/dm^3 ของสารละลายเรียงจากน้อยไปมากคือ กลีเซอรอล น้ำตาลกลูโคส กรดแอซีติก
สารละลายกลูโคสมีจุดเยือกแข็งสูงกว่าสารละลายกลีเซอรอล
27 )  หินปูนตัวอย่างประกอบด้วยแคลเซียมคาร์บอเนตและสิ่งเจือปนอื่นๆ ถ้านำหินปูนตัวอย่าง 1.00 kg มาเผาจนแคลเซียมคาร์บอเนตสลายตัวอย่างสมบูรณ์ พบว่าเกิดแก๊สคาร์บอนไดไซด์หนักเท่ากับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากเผา ไหม้โพรเพน 110 g อย่างสมบูรณ์ จงจำนวนหาร้อยละของแคลเซียมคาร์บอนเนตในหินปูนตัวอย่าง
 
75
80
85
90
28 )  สาร A, B, C และ D มีรูปร่างดังกำหนดในตาราง
ข้อใดเป็นไปได้
สาร
A
B
C
D
รูปร่าง
พีระมิดฐานสามเหลี่ยม
มุมงอ
สามเหลี่ยบแบนราบ
ทรงสี่หน้า
1
คู่เบสของH_2S
คู่กรดของH_2O
คู่กรดของPH_3
คู่เบสของNH^+_4
2
คู่กรดของH_2O
คู่กรดของHS^-
คู่เบสของHCO^-_3
คู่เบสของHSO^-_4
3
คู่เบสของHSO^-_4
คู่เบสของH_2O
คู่เบสของHNO_3
คู่กรดของNH_3
4
คู่เบสของHCO^-_3
คู่กรดของHS^-
คู่กรดของH_2O
คู่เบสของNH^+_4
 
1
2
3
4
29 )  เมื่อนำสารต่อไปนี้มาละลายน้ำ
ก. KI
ข. Al_2(SO_4)_3
ค. Na_2CO_3
ง. NH_4NO_2
กำหนดให้ K_b ของสารละลาย NH_3 = 1.8 x 10^{-5}
K_A ของ HNO_2 = 4.6 x 10^{-4}
สมบัติต่อไปนี้ของสาร ก – ง ข้อใดถูกต้องสมบัติของสารละลาย
ข้อ
กรด
กลาง
เบส
1
ก และ ง
2
ค และ ง
3
ข และง
4
ข และ ง
 
1
2
3
4
30 )  HA เป็นกรดอ่อนมีค่าคงที่สมดุลการแตกตัวเท่ากับ 1 x 10^{-4} สารละลาย จะแตกตัวได้ร้อยละเท่าใด
 
1
2
4
10
31 )  จากรูปแสดงการเปลี่ยนแปลงพลังงานในการเกิดสารประกอบ ข้อใดถูก
 
ความเสถียรของโมเลกุล C – D > X – Y > A – B
ความยาวพันธะของ C – D > X – Y > A – B
C และ X เป็นธาตุหมู่เดียวกัน แต่ C อยู่เหนือ X ในตารางธาตุ
X – Y และ C – D เป็นโมเลกุลโคเวเลนซ์แบบมีขั้ว ส่วน A – B เป็นไอออนิก
32 )  สารประกอบไฮโดรคาร์บอน X เมื่อเผาไหม้อย่างสมบูรณ์จะได้แก๊ส CO_2 และ H_2O ในอัตราส่วนเท่ากันโดยปริมาตร ที่อุณหภูมิและความดันเดียวกัน
เมื่อนำ X 8.4 g ไปทำปฏิกิริยาการเติมด้วยคลอรีนที่มากเกินพอในที่มืด จะได้ผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่หนัก 15.5 g จงหามวลโมเลกุลของ X
 
81
82
83
84
33 )  ภาชนะ A B C และ D ทำด้วยแก้วทนความดัน X Y และ Z เป็นลิ้นปิด – เปิด ระหว่างภาชนะในภาชนะ A และ B บรรจุแก๊ส N_2 และ O_2 ตามลำดับ ส่วนภาชนะ C และ B เป็นสุญญากาศ ข้อความใดถูกต้อง
 
จำนวนโมเลกุลของแก๊ส N_2 ในภาชนะ A เท่ากับจำนวนโมเลกุลของแก๊ส O_2 ในภาชนะ B
เมื่อเปิดลิ้น X ปล่อยให้แก๊ส O_2 และ N_2 ผสมกันที่อุณหภูมิ 27^0C ความดัน 1 atm ที่ภาวะสมดุล จำนวนโมเลกุลของแก๊สในสองภาชนะจะเท่ากัน
เมื่อเปิดลิ้น Z ที่อุณหภูมิ 27^0C ความดันของแก๊สในภาชนะ C จะเพิ่มขึ้น ส่วนในภาชนะ B จะลดลง
เปิดลิ้น Y และ Z ที่อุณหภูมิและความดันคงที่ ที่ภาวะสมดุลความหนาแน่นของแก๊สในภาชนะ D จะมากกว่า C
34 )  พิจารณาข้อมูลต่อไปนี้
สาร

มวลโมเลกุล
ความเข้มข้นในน้ำ
จุดเยือกแข็งของสารละลาย,^0C

เอทิลแอกอฮอล

46

10% โดยมวล

a
น้ำตาลทราย
342
3 g ในน้ำ 25 cm^3
b
เอทิลีนไกลคอล
62
40% โดยมวล
c
ยูเรีย
60
4 g ในน้ำ 15 cm^3
d


การเรียงลำดับจุดเยือกแข็งของสารละลายในข้อใดถูกต้อง
 
a > b > c > d
b > a > d > c
c > d > a > b
d > c > b > a
35 )  ในการศึกษาอัตราของปฏิกิริยา 2A + 3B rightarrow C ได้ข้อมูลดังตาราง ข้อใดถูก
 
อัตราการเกิดสาร C > อัตราการสลายตัวของสาร A > อัตราการสลายตัวของสาร B
x_1 = 15, x_2 = 13, x_3 = 12
อัตราการสลายตัวของ A ในช่วงเวลา 0 – 2 นาที มีค่าเป็น 3 เท่าของอัตราการเกิด C ในช่วงเวลา 2 – 4 นาที
y_1 = 3, y_2 = 5, y_3 = 6
36 )  NH_3(g) rightleftharpoons NO_2(g) + H_2O(g) + พลังงาน (สมการยังไม่ดุล)
ถ้านำแก๊ส NH_3 และแก๊ส O_2 มาทำปฏิกิริยาแล้วปล่อยให้เข้าสู่ภาวะสมดุล ข้อใดถูก
 
เมื่อเพิ่มความดันจะไม่มีผลต่อภาวะสมดุลของระบบ
ถ้านำภาชนะที่ทำปฏิกิริยานี้ไปแช่ในน้ำแข็ง ระบบจะปรับตัวทำให้ปริมาณ NH_3 และ O_2 เพิ่มขึ้น
ถ้านำภาชนะที่ทำปฏิกิริยานี้ไปแช่ในน้ำแข็ง ระบบจะปรับตัวทำให้ปริมาณ NH_3 และ O_2 เพิ่มขึ้น
เมื่อเพิ่มอุณหภูมิ จะไม่ทำให้ค่าคงที่สมดุลของระบบเปลี่ยนแปลง
37 )  สาร X และ Y มีสูตรโมเลกุล C_5H_8O_2 เหมือนกัน ทำการทดสอบได้ผลดังตาราง
 
38 )  สารในข้อใดเป็นไดเพปไทด์
 
39 )  ในการผลิตเกลือสินเธาว์ข้อใดไม่ใช่ปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม
 
ทำให้ปริมาณ Ca^{2+}, Mg^{2+}, SO^{2-}_4 และ CO_3^{2-} ในดินเพิ่มขึ้น
ต้องใช้ปริมาณน้ำจืดจำนวนมาก ทำให้ขาดแคลนน้ำจืด
เกลือสินเธาว์ขาดธาตุไอโอดีนทำให้ไม่เหมาะที่จะบริโภค
เกิดการยุบตัวของพื้นดินบริเวณที่มีการผลิตเกลือและน้ำเกลือบาดาล และชั้นเกลือหิน
40 )  แอมเฟตามีนเป็นของแข็งมีสูตรโมเลกุล C_9H_{13}N นำแอมเฟตามีนมา x g พบว่ามีจำนวนไฮโดรเจนอะตอมเท่ากับจำนวนไฮโดรเจนอะตอมในน้ำ 234 g x มีค่าเท่าใด
 
250 g
270 g
290 g
300 g
41 )  ในการทดลองแยกสารละลาย H_2SO_4 ด้วยไฟฟ้า โดยใช้ลวดทองแดงหนัก 20 g เป็นแอโนด และลวดแพลทินัมเป็นแคโทด ปฏิกิริยาเกิดขึ้นดังสมการ
Cu(s) + 2H^+(aq) rightarrow H_2(g) + Cu^{2+}(aq)
เมื่อปฏิกิริยาดำเนินไปจนเก็บแก๊สที่เกิดขึ้นได้ปริมาตร 8 dm^3 จึงหยุดกระแสไฟฟ้าวัดความดันแก๊สและอุณหภูมิได้ 608 torr และ 27^0C ตามลำดับ
อยากทราบว่าลวดทองแดงจะเหลือกี่กรัม
 
1.5
2.5
3.5
4.5
42 )  ในการถลุงแร่ตะกั่วจากแร่กาเลนา (PbS) ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน คือ
ขั้นที่ 1 เผาแร่ในอากาศจะเกิดสารประกอบเลด (II) ออกไซด์ มีร้อยละของผลได้เท่ากับ 95.6
ขั้นที่ 2 รีดิวซ์เลด(II) ออกไซด์ด้วยแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ได้ตะกั่วมีร้อยละของผลได้เท่ากับ 80
ถ้าต้องการตะกั่ว 41.1 g จะต้องใช้แร่กาเลนากี่กรัม
 
61.15
62.5
63.16
64.14
43 )  ในการศึกษาแก๊ส 3 ชนิด ได้ผลการทดลองดังนี้


ชนิดของแก๊ล
น้ำหนัก (g)
ปริมาตรcm^3
อุณหภูมิ^OC
ความดัน(atm)
A
0.16
0.20
100
0.50
B
22
20.0
T_1
P_1
C
56
80.0
T_1
P_1


ข้อสรุปใดถูก
 
แก๊ส A มีมวลโมเลกุลเท่ากับ 49
แก๊ส C แพร่ได้เร็วกว่าแก๊ส B
แก๊ส B คือ CO_2 และแก๊ส C คือ CO
ถ้า P_1 = 0.41 atm และ T_1 = -73^0C แก๊ส A มีมวลโมเลกุลน้อยกว่าแก๊ส C
44 )  ข้อใดมีผลทำให้การเกิดปฏิกิริยาเคมีเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน
 
เพิ่มอุณหภูมิ ลดความดัน
เพิ่มพื้นที่ผิว ใส่ตัวเร่งปฏิกิริยา
เพิ่มความเข้มข้นของสารตั้งต้น เพิ่มพลังงานก่อกัมมันต์
เพิ่มพื้นที่ผิว เพิ่มขนาดภาชนะที่บรรจุ
45 )  สาร X สามารถสลายตัวได้ดังสมการ 3X rightarrow 5Y + 6Z
เมื่อวัดความเข้มข้นของสาร X ในขณะที่เกิดปฏิกิริยาการสลายตัว พบว่า ได้ข้อมูลดังตารางต่อไปนี้


เวลา (นาที)
[X]mol/dm^3
0.00
1.000
5.00
0.850
10.00
0.750
15.00
0.700
20.00
0.670


ที่เวลา 5 นาที จะมีสาร Y เข้มข้นกี่โมล/ ลูกบาศก์เดซิเมตร
 
0.15
0.25
0.85
1.42
46 )  พิจารณาแผนภาพต่อไปนี้ รูปใดแสดงการจัดเรียงอิเล็กตรอนในสภาวะพื้นของอะตอมไม่ถูกต้อง
 
( 1 ) และ ( 2 ) เท่านั้น
( 2 ) และ ( 3 ) เท่านั้น
( 1 ) และ ( 3 ) เท่านั้น
( 1 ) , ( 2 ) และ ( 3 )
47 )  การเปรียบเทียบจำนวนอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวของอะตอมกลางต่อไปนี้ ข้อใดถูก
 
NH_3 > NO^-_3 > ClO^-_4
NCl_3 > NO^-_3 > ClF_3
ClO^-_4 > ClO^-_3 > NO^-_3
ClF_3 > NCl_3 > ClO^-_4
48 )  ไอออนหรือโมเลกุลคู่ใดมีรูปร่างโมเลกุลเหมือนกัน และมีสภาพมีขั้วของโมเลกุลชนิดเดียวกัน
 
BeCl_2(g) CO_2
PCl_5 ClF_5
CCl_4 XeF_4
BCl_3 PCl_3
49 )  สาร A ประกอบด้วยธาตุ 3 ชนิด คือ X, Y และ Z สาร A เป็นสารที่เสถียรและมีโครงสร้างดังนี้ ธาตุ X, Y, Z ควรเป็นธาตุดังข้อใด
X
Y
Z
1
N
P
Cl
2
O
S
Cl
3
P
C
F
4
N
C
H
 
1
2
3
4
50 )  1. ปัจจัยใดต่อไปนี้มีผลมีต่อความดันไอของของเหลว
ก. แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลของของเหลว
ข. ปริมาณของของเหลวซึ่งมีสมดุลระหว่างของเหลวและไอ
ค. อุณหภูมิของของเหลว
 
ก เท่านั้น
ก และ ข เท่านั้น
ก และ ค เท่านั้น
ก, ข และ ค