กรด- เบส

วิชา : เคมี ระดับชั้น : มัธยมต้น
จำนวน : 3 ข้อ ผู้เข้าชม : 23,411 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 )  ค่า pH จะเป็นเท่าใด ในสารละลายที่มี HClO 1.0*10 mol ในนําบริสุทธิ์ 1 dm
 
สารละลาย HA มี pH สูงกว่า
สารละลาย HA มี pH ตํากว่า
สารละลายทั้งสอง HA มี pH เท่ากัน
ยังสรุปไม้ได้เพราะข้อมูลไม่เพียงพอ
2 )  ในการเติมผลึกโซเดียมแอซีเตตลงไปในสารละลาย 1 dm ของกรดแอซีติกที่มีความเข้มข้น 0.1 โมล/ลิตร จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไร
 
เพิ่มค่าคงที่ของสมดุล
ลดค่าคงที่ของสมดุล
เพิ่มค่า pH
เพิ่มความเข้มข้นของโซเดียมไอออน
3 )  เมื่อทําการไทเทตรถึงจุดที่ V pOH ของสารละลายที่ได้เท่ากับเท่าใด
 
12.70
1.00
1.30
0.60