รายชื่อคนสมัครเข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรม CU Sci-fi Films Club ครั้งที่ 1 : “Science of The Interstellar ทะลุมิติวิทยาศาสตร์กับอินเตอร์สเตลลาร์”

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุ โรงเรียน วันที่สมัคร
1 นางสาว พรสุรีย์ สังข์ทอง 27 14 พ.ย. 2557 00:01 ชำระเงินแล้ว confirm
2 นางสาว มนรัตน์ โตรักษา 27 14 พ.ย. 2557 00:03 ชำระเงินแล้ว confirm
3 นางสาว รัชฎาวรรณ รองทอง 27 14 พ.ย. 2557 00:04 ชำระเงินแล้ว confirm
4 นาย ชนินทร์ สูงทรง 26 14 พ.ย. 2557 00:04 ชำระเงินแล้ว confirm
5 นางสาว ณัฐชยา เทพทวีพิทักษ์ 25 14 พ.ย. 2557 00:05 ชำระเงินแล้ว confirm
6 นางสาว สุรีวรรณ น้อยอิ่ม 26 14 พ.ย. 2557 00:05 ชำระเงินแล้ว confirm
7 นางสาว ฌนศิฌาช์ ศรีสุข 28 14 พ.ย. 2557 00:06 ชำระเงินแล้ว confirm
8 นางสาว พิม เกาะศิริ 28 14 พ.ย. 2557 00:06 ชำระเงินแล้ว confirm
9 นางสาว อรอนงค์ คงสุวรรณ 25 14 พ.ย. 2557 00:07 ชำระเงินแล้ว confirm
10 นางสาว นราภรณ์ ตั้งทหัยทิพย์ 29 14 พ.ย. 2557 00:07 ชำระเงินแล้ว confirm
11 นาย ธีธัช น้อยอุบล 32 14 พ.ย. 2557 00:08 ชำระเงินแล้ว confirm
12 นางสาว ชุติมน กุลชัยวัฒนะ 26 14 พ.ย. 2557 00:08 ชำระเงินแล้ว confirm
13 นาย พิเชษฐ กิจธารา 41 14 พ.ย. 2557 00:09 ชำระเงินแล้ว confirm
14 นางสาว ภัทรภร ตระการไทย 25 14 พ.ย. 2557 00:14 ชำระเงินแล้ว confirm
15 นาย สรายุทธ พลอาภา 24 14 พ.ย. 2557 00:15 ชำระเงินแล้ว confirm
16 นางสาว นีรชา โสพล 30 14 พ.ย. 2557 00:15 ชำระเงินแล้ว confirm
17 นางสาว วิกานดา ชาญช่าง 24 14 พ.ย. 2557 00:17 ชำระเงินแล้ว confirm
18 นางสาว สวามินี คำมา 29 14 พ.ย. 2557 00:20 ชำระเงินแล้ว confirm
19 นางสาว ธารารัตน์ โมทยกุล 24 14 พ.ย. 2557 00:20 ชำระเงินแล้ว confirm
20 นาย ศิวกร เนียมคำ 21 14 พ.ย. 2557 00:21 ชำระเงินแล้ว confirm
21 นาย ณัฐพล เจริญชัย 26 14 พ.ย. 2557 00:21 ชำระเงินแล้ว confirm
22 นาย ปภาณ เสฎฐรังสี 27 14 พ.ย. 2557 00:24 ชำระเงินแล้ว confirm
23 นาย กรกฎ เสรีธนโรจน์ 22 14 พ.ย. 2557 00:25 ชำระเงินแล้ว confirm
24 นางสาว ธัญชนก แย้มกลีบบัว 23 14 พ.ย. 2557 00:26 ชำระเงินแล้ว confirm
25 นาย ปรเมศวร์ นำเบญจพล 23 14 พ.ย. 2557 00:28 ชำระเงินแล้ว confirm
26 นางสาว ดวงกมล พุ่มพวง 27 14 พ.ย. 2557 00:28 ชำระเงินแล้ว confirm
27 นางสาว วิชญาภา ศรีเอี่ยมกุล 24 14 พ.ย. 2557 00:32 ชำระเงินแล้ว confirm
28 นาย นคร มธุรดาวงศ์ 25 14 พ.ย. 2557 00:33 ชำระเงินแล้ว confirm
29 นาย ณรัล ลือวรศิริกุล 32 14 พ.ย. 2557 00:41 ชำระเงินแล้ว confirm
30 นางสาว ประภาพรรณ เชิญกลาง 23 14 พ.ย. 2557 00:42 ชำระเงินแล้ว confirm
31 นาย วชิรวิชญ์ สุนทวนิค 18 14 พ.ย. 2557 00:45 ชำระเงินแล้ว confirm
32 นาย เกียรติศักดิ์ อินทร์ประเสริฐ 23 14 พ.ย. 2557 00:48 ชำระเงินแล้ว confirm
33 นาย อภิวัฒน์ ตรีเลิศมาลา 32 14 พ.ย. 2557 00:57 ชำระเงินแล้ว confirm
34 นาย พงษ์พิพัฒน์ สุวพัฒน์ 30 14 พ.ย. 2557 01:00 ชำระเงินแล้ว confirm
35 นาย กิตติศักดิ์ โชติพฤกษวัน 28 14 พ.ย. 2557 01:04 ชำระเงินแล้ว confirm
36 นาย กวินทร์ เจตสมมา 18 14 พ.ย. 2557 01:26 ชำระเงินแล้ว confirm
37 นาย ณัฐพล บัณฑิตเสน 25 14 พ.ย. 2557 01:37 ชำระเงินแล้ว confirm
38 นางสาว ไลลา ศิริแพทย์ 22 14 พ.ย. 2557 01:41 ชำระเงินแล้ว confirm
39 นาย จิระเดช แซ่ลิ่ม 34 14 พ.ย. 2557 01:43 ชำระเงินแล้ว confirm
40 นาย นันทพล ดิลกเจริญ 21 14 พ.ย. 2557 01:57 ชำระเงินแล้ว confirm
41 นาย วรสุชาติ เฮ้ามาชัย 25 14 พ.ย. 2557 03:01 ชำระเงินแล้ว confirm
42 ด.ช. สราญรัตน์ อุปนิสัยพล 24 14 พ.ย. 2557 03:05 ชำระเงินแล้ว confirm
43 นางสาว ปูชิตา อารีวิจิตร 22 14 พ.ย. 2557 05:25 ชำระเงินแล้ว confirm
44 นาย ณรงค์กร สุทธิวงศ์ 21 14 พ.ย. 2557 06:06 ชำระเงินแล้ว confirm
45 นาย ดิสภัณฑ์ สุริยะวิภาดา 19 14 พ.ย. 2557 06:07 ชำระเงินแล้ว confirm
46 นางสาว พาขวัญ ศรีรัตนะ 19 14 พ.ย. 2557 06:15 ชำระเงินแล้ว confirm
47 นางสาว อัสมา นิตยภูติ 24 14 พ.ย. 2557 06:27 ชำระเงินแล้ว confirm
48 นางสาว ณัฐฐิยานี อาสนามิ 26 14 พ.ย. 2557 06:30 ชำระเงินแล้ว confirm
49 นางสาว นารีรัตน์ พลสุจริต 25 14 พ.ย. 2557 06:32 ชำระเงินแล้ว confirm
50 นาย ปิยะพงษ์ จันทรมาศ 28 14 พ.ย. 2557 06:33 ชำระเงินแล้ว confirm
51 นาย ธนันต์ อยู่ในศีล 25 14 พ.ย. 2557 06:35 ชำระเงินแล้ว confirm
52 นาย นเรศ กาญจนเทพ 24 14 พ.ย. 2557 06:35 ชำระเงินแล้ว confirm
53 นางสาว สุนัฏฐา ตันปลูก 31 14 พ.ย. 2557 06:38 ชำระเงินแล้ว confirm
54 นาย ถกล ตั้งผาติ 24 14 พ.ย. 2557 06:49 ชำระเงินแล้ว confirm
55 นาง สุรีย์ ถวิลพิพัฒน์กุล 50 14 พ.ย. 2557 06:53 ชำระเงินแล้ว confirm
56 นาย โตมร นวลประเสริฐ 26 14 พ.ย. 2557 06:53 ชำระเงินแล้ว confirm
57 นางสาว สุวกัลป์ เพียรกรณีย์ 34 14 พ.ย. 2557 07:05 ชำระเงินแล้ว confirm
58 นาย ปิยชัย สิธิกัน 22 14 พ.ย. 2557 07:08 ชำระเงินแล้ว confirm
59 นาย มาณิต แกล้วทนงค์ 31 14 พ.ย. 2557 07:10 ชำระเงินแล้ว confirm
60 นาย สมคิด ทองบุญ 44 14 พ.ย. 2557 07:11 ชำระเงินแล้ว confirm
61 นาย เนติทร หมัดสะและ 22 14 พ.ย. 2557 07:25 ชำระเงินแล้ว confirm
62 นางสาว เบญจมาพร อะปัญ 15 14 พ.ย. 2557 07:44 ชำระเงินแล้ว confirm
63 นางสาว จันจิรา จิวะเจริญชัย 27 14 พ.ย. 2557 07:57 ชำระเงินแล้ว confirm
64 นางสาว นันท์นภัสร์ ศริพันธุ์ 26 14 พ.ย. 2557 07:57 ชำระเงินแล้ว confirm
65 นาย ปารเมศ เค้าอุทัย 27 14 พ.ย. 2557 07:59 ชำระเงินแล้ว confirm
66 นางสาว จันทกานต์ นาวีภาพ 20 14 พ.ย. 2557 08:16 ชำระเงินแล้ว confirm
67 นาย เจษฎากร หอมกลิ่น 24 14 พ.ย. 2557 08:23 ชำระเงินแล้ว confirm
68 นาย สมพงษ์ หอมกลิ่น 56 14 พ.ย. 2557 08:23 ชำระเงินแล้ว confirm
69 ด.ช. ธีรโชติ 26 14 พ.ย. 2557 08:24 ชำระเงินแล้ว confirm
70 นางสาว นีรชา นิธิภิโญเลิศ 15 14 พ.ย. 2557 08:27 ชำระเงินแล้ว confirm
71 นาย สุรพงษ์ นิธิภิญโญเลิศ 45 14 พ.ย. 2557 08:29 ชำระเงินแล้ว confirm
72 นาย วรรธก อภัยพงษ์ 19 14 พ.ย. 2557 08:37 ชำระเงินแล้ว confirm
73 นาย ภัควัต จงประเสริฐกืจ 26 14 พ.ย. 2557 08:41 ชำระเงินแล้ว confirm
74 นาย กันต์ภท โม้พวง 23 14 พ.ย. 2557 08:41 ชำระเงินแล้ว confirm
75 นางสาว มณีรัตน์ ทิมาสาร 24 14 พ.ย. 2557 08:43 ชำระเงินแล้ว confirm
76 นางสาว สาธิพร สุขสถาน 27 14 พ.ย. 2557 08:45 ชำระเงินแล้ว confirm
77 นาย สุรศักริ์ เจริญฟูประเสริฐ 23 14 พ.ย. 2557 08:46 ชำระเงินแล้ว confirm
78 นางสาว แก้วขวัญ เรืองเดชา 25 14 พ.ย. 2557 08:48 ชำระเงินแล้ว confirm
79 นางสาว สุภัทรา กิติคุณ 30 14 พ.ย. 2557 08:49 ชำระเงินแล้ว confirm
80 ด.ช. ยัซเซอร์ นาคนาวา 24 14 พ.ย. 2557 08:52 ชำระเงินแล้ว confirm
81 นาย เทวินทร์ อติกานต์กุล 29 14 พ.ย. 2557 08:54 ชำระเงินแล้ว confirm
82 นาย อดิศร หฤทัยพันธน์ 55 14 พ.ย. 2557 09:00 ชำระเงินแล้ว confirm
83 นางสาว วีณา ตีรณวัฒนากูล 19 14 พ.ย. 2557 09:01 ชำระเงินแล้ว confirm
84 นางสาว ศิวนาถ อุบลรัตน์ 22 14 พ.ย. 2557 09:03 ชำระเงินแล้ว confirm
85 นาย ณัฐภัทร ซูเอโด 24 14 พ.ย. 2557 09:04 ชำระเงินแล้ว confirm
86 นางสาว กัญญณัช สุวรรณธนกฤต 19 14 พ.ย. 2557 09:05 ชำระเงินแล้ว confirm
87 นาย ภาคภูมิ ทวีสิทธิชาติ 20 14 พ.ย. 2557 09:05 ชำระเงินแล้ว confirm
88 นาย เรวัต วงศาโรจน์ 41 14 พ.ย. 2557 09:05 ชำระเงินแล้ว confirm
89 ด.ช. รัฐพล มีพานิช 26 14 พ.ย. 2557 09:06 ชำระเงินแล้ว confirm
90 นาย อัมรินทร์ เจตน์ฐากูร 19 14 พ.ย. 2557 09:06 ชำระเงินแล้ว confirm
91 นาย ปกป้อง พงศาสนองกุล 35 14 พ.ย. 2557 09:07 ชำระเงินแล้ว confirm
92 นางสาว อัชฌธิดา แพทย์รังษี 27 14 พ.ย. 2557 09:09 ชำระเงินแล้ว confirm
93 ด.ช. ศุภลักษณ์ บำรุงกิจ 18 14 พ.ย. 2557 09:21 ชำระเงินแล้ว confirm
94 นาย สถาพร ศรีอิ่ม 24 14 พ.ย. 2557 09:31 ชำระเงินแล้ว confirm
95 นาย พิสนธิ์ โต๊ะช้าง 27 14 พ.ย. 2557 10:45 ชำระเงินแล้ว confirm
96 นางสาว วราภา ธนสุขถาวร 25 17 พ.ย. 2557 15:30 ชำระเงินแล้ว confirm
ค่ายทั้งหมด