Blog วิชาการ บล็อก ประสบการณ์ แบ่งปัน | วิชาการ.คอม

บล๊อกอัพเดทล่าสุด

  
รายงานการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านและการเขียนคำที่มีตัวสะกด โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะประสมคำด้วยภาพ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านและการเขียนคำที่มีตัวสะกด โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะประสมคำด้วยภาพ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ผู้รายงาน ... [เข้าชม 38] [โดย Thaniya]

รายงานการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์น่ารู้ เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2

ชื่อเรื่อง รายงานการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์น่ารู้ เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 ผู้รายงาน นอรียะห์ หะยีหะมะ ปีการศึกษา 2560 ... [เข้าชม 48] [โดย thaniya]

รายงานการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์น่ารู้ เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2

ชื่อเรื่อง รายงานการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์น่ารู้ เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 ผู้รายงาน นอรียะห์ หะยีหะมะ ปีการศึกษา 2560 ... [เข้าชม 45] [โดย Thaniya]

จะเลือกกินนมแบบไหนดีที่ช่วยทำให้ตัวสูงขึ้น

กินนมแบบไหนดีที่ช่วยทำให้ตัวสูงขึ้น [เข้าชม 69] [โดย Babala Zabzab]

จะเลือกกินนมแบบไหนดีที่ช่วยทำให้ตัวสูงขึ้น

กินนมแบบไหนดีที่ช่วยทำให้ตัวสูงขึ้น [เข้าชม 43] [โดย Babala Zabzab]

รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโดยใช้เทคนิค 5 A ของโรงเรียนรักเมืองไทย ๖ บ้านโตนงาช้าง ปีการศึกษา 2559

ชื่อผลงาน : รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโดยใช้เทคนิค 5 A ของโรงเรียนรักเมืองไทย ๖ บ้านโตนงาช้าง ปีการศึกษา 2559 ผู้รับผิดชอบ : นายสุชาติ นวลเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนรักเมืองไทย ... [เข้าชม 43] [โดย สุชาติ นวลเจริญ]

ในยุคน้ำมันแพงต้องอยู่ให้เป็นโดยใช้วิธีการประหยัดน้ำมันรถแบบขั้นเทพ

ใช้วิธีการประหยัดน้ำมันรถแบบขั้นเทพ [เข้าชม 65] [โดย Babala ]

ในยุคน้ำมันแพงต้องอยู่ให้เป็นโดยใช้วิธีการประหยัดน้ำมันรถแบบขั้นเทพ

ใช้วิธีการประหยัดน้ำมันรถแบบขั้นเทพ [เข้าชม 33] [โดย Babala ]

รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาสัมพันธภาพทางสังคม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาสัมพันธภาพทางสังคม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อเปรียบเทียบ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกิจกรรมแนะ ... [เข้าชม 67] [โดย แม่นางหยกหลิน]

รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาสัมพันธภาพทางสังคม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาสัมพันธภาพทางสังคม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อเปรียบเทียบ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกิจกรรมแนะ ... [เข้าชม 63] [โดย แม่นางหยกหลิน]

รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาสัมพันธภาพทางสังคม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาสัมพันธภาพทางสังคม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อเปรียบเทียบ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกิจกรรมแนะ ... [เข้าชม 19] [โดย หยกหลิน ศรีสวัสดิ์]

รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาสัมพันธภาพทางสังคม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาสัมพันธภาพทางสังคม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อเปรียบเทียบ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกิจกรรมแนะ ... [เข้าชม 12] [โดย หยกหลิน ศรีสวัสดิ์]

รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาสัมพันธภาพทางสังคม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาสัมพันธภาพทางสังคม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อเปรียบเทียบ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกิจกรรมแนะ ... [เข้าชม 37] [โดย หยกหลิน ศรีสวัสดิ์]

รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)

ชื่อเรื่อง : รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ) ผู้ประเมิน : นางฐิติพร รุ่งเช้า ปีการศึกษา : 2559 บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื ... [เข้าชม 53] [โดย รองแพร]

รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)

ชื่อเรื่อง : รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ) ผู้ประเมิน : นางฐิติพร รุ่งเช้า ปีการศึกษา : 2559 บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื ... [เข้าชม 48] [โดย รองแพร]

รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)

ชื่อเรื่อง : รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ) ผู้ประเมิน : นางฐิติพร รุ่งเช้า ปีการศึกษา : 2559 บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื ... [เข้าชม 35] [โดย aodaod_1006]

รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)

ชื่อเรื่อง : รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ) ผู้ประเมิน : นางฐิติพร รุ่งเช้า ปีการศึกษา : 2559 บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื ... [เข้าชม 13] [โดย aodaod_1006]

รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)

รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ) รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ) [เข้าชม 12] [โดย aodaod_1006]

รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)

รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ) ... [เข้าชม 38] [โดย aodaod_1006]

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL)

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง งานช่างในบ้าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 การวิจัยผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) วิชา การงานอาชีพและ ... [เข้าชม 59] [โดย ศุภลักษณ์ ]

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL)

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง งานช่างในบ้าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 การวิจัยผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) วิชา การงานอาชีพและ ... [เข้าชม 65] [โดย ศุภลักษณ์ อันปัญญา]

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL)

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง งานช่างในบ้าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ... [เข้าชม 35] [โดย ศุภลักษณ์ อันปัญญา]

รายงานการใช้ชุดกิจกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ชื่อเรื่อง รายงานการใช้ชุดกิจกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพัฒนาทักษะการฟังและการพูด ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ผู้ศึกษา นางศณิชา จันทร์ลาภ ปีการศึกษา 2559 ... [เข้าชม 62] [โดย thaniya]

รายงานการใช้ชุดกิจกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ชื่อเรื่อง รายงานการใช้ชุดกิจกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพัฒนาทักษะการฟังและการพูด ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ผู้ศึกษา นางศณิชา จันทร์ลาภ ปีการศึกษา 2559 ... [เข้าชม 43] [โดย Thaniya]